Algemene informatie over het speciaal onderwijs

hinkelen

Kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen, kunnen terecht in het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs (sbo). Ook kunnen zij met ondersteuning via leerlinggebonden financiering (lgf of 'rugzak') terecht op een reguliere basisschool. Het speciaal (basis)onderwijs staat open voor kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap, moeilijk lerende kinderen en kinderen met gedragsproblemen.

Indeling speciaal onderwijs en belangenverenigingen

Het speciaal onderwijs is verdeeld in vier clusters met eigen scholen (zie kader links). De clusterindeling is gebaseerd op de soort handicap van de kinderen. Elk cluster heeft een belangenvereniging, verantwoordelijk voor alle clusterspecifieke zaken. De PO-raad is het aanspreekpunt voor zaken die clusteroverstijgend zijn en die te maken hebben met onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken, zoals de uitvoering van de leerlinggebonden financiering (lgf of 'rugzak').
Bartiméus en Visio (cluster 1)
Siméa (cluster 2)
Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) (clusters 3 en 4)
PO-Raad

Kerndoelen speciaal onderwijs (so)

Vanaf schooljaar 2009-2010 zijn voor het speciaal onderwijs kerndoelen van kracht, net als in het reguliere basisonderwijs. Deze kerndoelen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van hun schoolcarrière. Ze zijn ontwikkeld voor leerlingen met een enkelvoudige beperking en/of stoornis, en voor zeer moeilijk lerenden.

Kerndoelen speciaal basisonderwijs (sbo)

Sinds 1998 zijn er geen scholen meer voor moeilijk lerende kinderen (MLK), scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK).  In plaats daarvan is er het speciaal basisonderwijs (sbo). Sbo-scholen en reguliere basisscholen hebben dezelfde kerndoelen. Kinderen op sbo-scholen mogen langer over de basisschool doen, uiterlijk tot hun 14e jaar. 

Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Per 1 augustus 2013 gelden voor het vso 3 sets kerndoelen (voor drie uitstroomprofielen), uitgewerkt voor verschillende leergebieden. Daarnaast zijn er leergebiedoverstijgende kerndoelen. De kerndoelen voor de leergebieden zijn gelijk aan die voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De kerndoelen kunnen worden afgestemd op de doelgroepen in het vso.  

Eindtermen en eindexamens voortgezet speciaal onderwijs

De eindtermen en examens in het voortgezet speciaal onderwijs zijn hetzelfde als in het reguliere onderwijs. Alleen de manier waarop de examens worden uitgevoerd verschilt.

Meer informatie

Kerndoelen speciaal (basis)onderwijs bij SLO
Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs (vso) bij SLO