Wat je moet weten over cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Om de plek en de mogelijkheden van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij de betrokken partijen, volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij doen dit door input te leveren voor de verschillende onderdelen, het gesprek te voeren met het werkveld en duiding te geven aan de actualiteit.

De laatste ontwikkelingen in het Nationaal Programma Onderwijs (24 oktober 2023)

In 2022 werd besloten dat scholen twee jaar langer de tijd kregen om de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs in te zetten. Ongeveer 35% van de scholen in het po heeft alle NPO-gelden al ingezet in de zomer van 2023, tegenover ongeveer 15% van de scholen in het vo en 20% van de scholen in het (v)so. Zij moeten nu allemaal aan het einde van het schooljaar 2024-2025 alle gelden besteed hebben. Van de gelden zijn over het algemeen extra programma’s gefinancierd en is extra personeel ingezet. Scholen ervaren nog steeds de effecten van corona en maken zich dan ook zorgen over hoe het verder moet na afloop van de financiering. Mogelijk leidt het einde van de aanvullende financiering tot ontslag van personeel, tenzij er in een nieuwe kabinetsperiode andere maatregelen genomen worden.

Monitoring

Intussen is het programma al twee jaar bezig en blijft OCW het monitoren. Het ministerie beschrijft de bevindingen in de vierde voortgangsrapportage die in het voorjaar van 2023 uitkwam. Een terugblik op de afgelopen twee jaar is terug te vinden in een magazine dat OCW speciaal hiervoor maakte. Hierin staat ook een (zeer) korte samenvatting van de voortgangsrapportages.

Zorgen over welbevinden van leerlingen

In de laatste rapportage is weer meer aandacht voor het welbevinden van leerlingen, een thema waarover scholen eigenlijk in iedere rapportage aangeven zich zorgen te maken. Interventies op dit vlak zijn dan ook veel gekozen het afgelopen schooljaar, met name bij de vo- en (v)so-scholen (95% en 91%). In het primair onderwijs was dat minder, maar koos nog steeds bijna driekwart van de scholen voor interventies op dit gebied. Daarnaast kiezen vo en (v)so ook vaak voor interventies op het gebied van de motivatie van de leerling. Over het algemeen zijn de scholen tevreden over de uitvoering van het programma als geheel en van deze interventies. Daarnaast zijn zij ook tevreden over de inzet van onderwijsassistenten om op die manier de leerkracht te ontlasten en meer aandacht voor de leerlingen te hebben.

Oproep: interventies gezocht voor het aanpakken van leervertragingen in voorschool en funderend onderwijs (10 november 2021)

Er komt wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van interventies. Is jouw school of organisatie betrokken bij zo’n interventie, meld deze dan aan. Uiteindelijk selecteert een deskundige jury op grond van vooraf bepaalde criteria 10 kansrijke interventies. Aanmelden kan tot 23 december, in februari 2022 wordt de selectie bekend.

Scholen in de knel bij uitvoering NPO (Kamerbrief, 28 oktober 2021)

De eerste geluiden rond de uitvoering van het NPO wijzen er op dat scholen gebruikmaken van het aanbod van cultuuraanbieders. Er is dus zeker aandacht voor de mogelijkheden die kunst en cultuur bieden. Dat blijkt ook uit een ander signaal, dat op zichzelf positief is. In de praktijk werkt het echter niet goed uit: de vraag naar kunstvakdocenten is duidelijk toegenomen.

Het probleem is echter wel dat er op dit moment onvoldoende kunstvakdocenten beschikbaar zijn. Dat heeft voor een deel ook te maken met het tijdelijke karakter van de NPO-gelden. Vakdocenten krijgen vaak geen perspectief geboden op een blijvende inzet. Dat probleem geldt overigens ook voor andere gebieden zoals sport, begeleiding van zorgleerlingen of voor huiswerk. Het ministerie heeft aangekondigd dat er nog een verdiepend onderzoek komt naar deze situatie.

Handreiking De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs (6 juli 2021)

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met cultuuronderwijs in het primair onderwijs, ontwikkelde Sardes in onze opdracht deze handreiking. Hiermee willen we alle professionals in cultuureducatie helpen om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes.

Flyers cultuuronderwijs op school (6 juli 2021)

Om ook ouders en medezeggenschapsraden te bereiken, ontwikkelden we twee flyers waarin we het belang van cultuuronderwijs nog maar eens onderstrepen. Wij hebben deze verstuurd naar alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Na de zomer ontvangt iedere MR een papieren exemplaar samen met de nieuwste editie van de Cultuurkrant NL.

NPO besproken in de Tweede Kamer (11 juni 2021)

Deskundigen en mensen uit het werkveld waren unaniem in een rondetafelgesprek (26 mei) met leden van de Tweede Kamer. Los geen structurele problemen op met tijdelijke maatregelen, neem meer en voldoende tijd. Minister Slob heeft echter laten weten dat de bestedingstermijn niet wordt verlengd.

Adviesrapporten

NPO biedt kansen voor cultuuronderwijs
(Raad voor Cultuur, 8 juni 2021)

De Raad voor Cultuur pleit in het rapport Sterker uit corona voor een steviger plek in het onderwijs, met inzet van de NPO-middelen. De raad ziet een toekomst voor zich waarin kunst- en cultuuronderwijs een vergelijkbare positie krijgen als bewegingsonderwijs en ‘waarin ieder kind wordt ingewijd in cultuur door een bekwame docent’. De raad is ervan overtuigd dat het effect van de inzet van NPO-middelen voor kunstvakdocenten aanmerkelijk groter is dan het ‘kleine positieve effect op leerprestaties’ dat de door het ministerie van OCW opgestelde menukaart met mogelijke interventies suggereert.

Tijd voor focus (Onderwijsraad, 25 maart 2021)

Op verzoek van de Tweede Kamer schreef de Onderwijsraad het advies Tijd voor focus. Aanleiding hiervoor is de werkdruk in het basisonderwijs. Het is belangrijk dat leraren lessen, lesmateriaal en toetsen ontwerpen en implementeren. En dat zij dit ook analyseren en evalueren als input voor hun verdere onderwijsontwikkeling. Onze reactie op het rapport: Kunstvakdocenten voor meer kwaliteit en minder werkdruk!

Lees ook

Over het Nationaal Programma Onderwijs

De demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob kondigden in februari 2021 het NPO aan. Het NPO richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs voor de komende 2,5 jaar. Het doel hierbij is om de opgelopen vertragingen van leerlingen door het thuisonderwijs aan te pakken. De kern van het programma zijn de analyses en plannen die scholen zelf moeten opstellen, ondersteund door een door OCW opgestelde menukaart met bewezen interventies.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Michael de Roo 07-07-2021

Een Deltaplan voor een kunstzinnig en creatieve klassikale les voor elk opgroeiend en schoolgaand kind in Nederland is NOODZAAK. Ik heb er een blauw-stuk over geschreven. (met de groeten aan Ronald Kox)

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel