ANBI

Stichting Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contactgegevens

Stichting Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Lange Viestraat 365
3511 BK Utrecht
T 030 71 15 100
E info@lkca.nl
W www.lkca.nl
RSIN 851315070

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst bestaat uit één persoon, die tevens de functie van directeur bekleedt. Sinds 28 juni 2016 wordt deze functie uitgevoerd door mevrouw Sanne Scholten. Naast de directie heeft de stichting tevens een Raad van Toezicht

De bestuurder van de stichting ontvangt geen vergoeding. De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van de cao Stichting Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 3 van de statuten:

  1. de kwaliteit van cultuureducatie, in en buiten het onderwijs, en de amateurkunst te bevorderen;
  2. bij te dragen aan de professionalisering van cultuureducatie in het onderwijs, de educatiefunctie in de cultuursector en de deskundigheidsbevordering – bestuurlijk en artistiek – binnen de amateurkunst;
  3. de onder 1. en 2. genoemde doelen uit te voeren in een continue interactie met haar doelgroepen en in samenwerking met partners, vanuit het besef dat deelname aan cultuur en actieve kunstbeoefening in de hele levensloop bijdraagt aan het welzijn van mensen en de leefbaarheid van de samenleving.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

  1. het verzamelen, ontwikkelen, verwerken en bewerken van kennis en het door informatie, advies en begeleiding verspreiden ervan;
  2. het uitwisselen van kennis en het reflecteren hierop met kenniskringen en – netwerken, zoals conferenties, studiedagen en trainingen;
  3. het toegankelijk en toepasbaar maken en verspreiden van kennis in allerlei – interactieve – digitale vormen en in grafische publicaties;
  4. zicht te houden op ontwikkelingen in de cultuureducatie en amateurkunst voor advies, innovatie en beleidsvorming;
  5. het uitvoeren van studies, initiëren van onderzoek, uit (doen) zetten en begeleiden van onderzoek en dit ontsluiten, toegankelijk maken, verspreiden en delen.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Bij het verwezenlijken van het doel van de stichting heeft de stichting geen winstoogmerk.

Download

Jaarverslag 2020 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2019 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2018 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2017 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2016 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2015 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2014 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2013 (inclusief financiële verantwoording)