Doel en missie

Gewoon, cultuur voor iedereen
Cultuur is van en voor ons allemaal. Vanuit die gedachte wil LKCA bijdragen aan de kwaliteit van ieders bestaan. We zetten ons als landelijke kennispartner in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Dat is wat ons (ver)bindt en drijft.

Met en voor wie?

Samen met onze partners werken we op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurbeleid om impact te realiseren. Vanuit onze kernrollen beschouwen, verbinden en aanjagen opereren we in de domeinen cultuur, onderwijs, zorg, welzijn, openbaar bestuur en wetenschap.

Cultuur stevig in het onderwijs

Als we willen dat iedereen zich cultureel en creatief kan ontwikkelen, is het nodig dat cultuur beter in het onderwijs en de voor- en naschoolse opvang geïntegreerd is en ten goede komt aan álle jeugd. Met curriculum.nu lijkt daarvoor en goede basis gelegd. Samen met onze partners willen we het onderwijs en de culturele sector ondersteunen bij de ontwikkeling hiervan. Ook werken we aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), samen met het ministerie van OCW, Fonds voor cultuurparticipatie (FCP) en penvoerders van dit programma.

Iedereen maakt en ervaart cultuur

Deelname aan cultuur is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat is jammer, want cultuurparticipatie draagt bij aan zingeving en welbevinden en geeft vooral gewoon plezier. Op dit moment sluit het cultuuraanbod nog niet altijd aan bij de behoeften of zijn er drempels om deel te nemen. Met het programma Cultuurparticipatie willen we de cultuurdeelname van zoveel mogelijk mensen bevorderen.

Verstevigen beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie

Er is veel bekend over de waarde van cultuur, maar die waarde wordt nog te weinig verzilverd. Dit komt o.a. door gebrek aan geld en te weinig besef dat cultuurbeleid een rol kan spelen in het brede sociale beleid. Hierover gaan we in gesprek gaan met provinciale en lokale overheden, zodat zij strategische en inhoudelijke beleidskeuzes kunnen maken.

Onze vier kernwaarden

 • nieuwsgierigheid: we hebben oog voor de wereld, verkennen nieuwe kansen en durven oude patronen los te laten
 • toegankelijkheid: we zijn benaderbaar en transparant, ons gebouw en onze website zijn toegankelijk voor iedereen
 • samenwerken: we werken mee aan de successen van onze partners want alleen samen bereik je de beste resultaten met zoveel mogelijk impact
 • klantgericht: we kennen de behoeften van onze klanten en partners of gaan daarnaar op zoek, we zijn flexibel, professioneel en vriendelijk

Thema’s

In nieuwe beleidsperiode zetten we in op de volgende thema’s:

 • Vernieuwing cultuureducatie door Curriculum.nu
 • Bevorderen cultuur in het mbo
 • Vernieuwen van buitenschoolse cultuureducatie
 • Stimuleren cultuur in het speciaal onderwijs
 • Programma Cultuureducatie met Kwaliteit
 • Bevorderen diversiteit en inclusie
 • Verbinden cultuur, zorg en welzijn
 • Versterken verenigingsleven
 • Programma Cultuurparticipatie
 • Ondersteunen van gemeenten bij beleidsontwikkelingen