Belangrijke netwerken over Speciaal onderwijs

Special Arts
Bevordert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en dat ze hun talenten daarvoor kunnen ontwikkelen.
link: https://www.specialarts.nl/
Special heroes
Laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Bedoeld voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van 6 t/m 19 jaar. In 2016 is Special Heroes gestart met een kunst- en cultuurprogramma.
link: https://specialheroes.nl/onderwijs/programmas/art-heroes/
Stichting Tamino
Streeft ernaar dat alle kinderen en jongeren met een beperking op school structureel in aanraking komen met kunsteducatie en hier in de vrije tijd voldoende toegang toe hebben.
link: https://www.stichtingtamino.nl/
KOM Gelderland
Gericht op structurele, toegankelijke en professionele kunsteducatie voor iedereen met een zorgachtergrond.
link: https://komgelderland.nl/
MEE
Biedt ondersteuning bij leven met een beperking.
link: https://www.mee.nl/
PO raad speciaal onderwijs
Voor kinderen die het reguliere basisonderwijs ondanks extra ondersteuning niet kunnen volgen, is er plek in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
link: https://www.poraad.nl/themas/speciaal-onderwijs
Bartiméus
Specialist in leven met een visuele beperking. Bartiméus ondersteunt jong en oud op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven.
link: https://www.bartimeus.nl/
Visio
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn.
link: https://www.visio.org/nl-nl/home
Siméa
Landelijke vereniging voor cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie.
link: http://www.simea.nl/
Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO)
Voor Cluster 3 scholen (zeer moeilijk lerende kinderen, leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie).
link: https://www.lecso.nl/
VO-raad en passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. Scholen moeten sinds die datum leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek bieden. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. De VO-raad ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij de invoering van het nieuwe stelsel via het Steunpunt Passend Onderwijs VO.
link: https://www.vo-raad.nl/themas/9
Netwerk Kunst en Cultuureducatie Speciaal Onderwijs
Netwerk van provinciale en grootstedelijke kenniscentra dat kennis uitwisselt over ontwikkelingen in cultuureducatie binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Meer informatie: MarianvanMiert@lkca.nl
link: