Belangrijke netwerken over Speciaal onderwijs

Special Arts
Bevordert dat alle mensen met een beperking aan kunst kunnen doen en dat ze hun talenten daarvoor kunnen ontwikkelen.
link: https://www.specialarts.nl/
Special heroes
Laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Bedoeld voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van 6 t/m 19 jaar. In 2016 is Special Heroes gestart met een kunst- en cultuurprogramma.
link: https://specialheroes.nl/onderwijs/programmas/art-heroes/
Stichting Tamino
Streeft ernaar dat alle kinderen en jongeren met een beperking op school structureel in aanraking komen met kunsteducatie en hier in de vrije tijd voldoende toegang toe hebben.
link: https://www.stichtingtamino.nl/
KOM Gelderland
Gericht op structurele, toegankelijke en professionele kunsteducatie voor iedereen met een zorgachtergrond.
link: https://komgelderland.nl/
MEE
Biedt ondersteuning bij leven met een beperking.
link: https://www.mee.nl/
Netwerk Kunst en Cultuureducatie Speciaal Onderwijs
Netwerk van provinciale en grootstedelijke kenniscentra dat kennis uitwisselt over ontwikkelingen in cultuureducatie binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Meer informatie: MarianvanMiert@lkca.nl.
link:
Cultuur Oost
Cultuur Oost adviseert en ondersteunt speciaal onderwijsscholen en cultuurpunten die met deze scholen werken op het gebied van Cultuureducatie met Kwaliteit.
link: https://cultuuroost.nl/kennis-en-actueel/cmk-so
Plein C
Plein C ondersteunt het cultuuronderwijs in het speciaal (primair- en voortgezet) onderwijs door het aanbieden van trainingen, organiseren van netwerkbijeenkomsten en initiëren van pilots.
link: https://pleinc.nl/wij-zijn-er-voor/onderwijs/speciaal-onderwijs/
CultuurSchakel
CultuurSchakel biedt de helpende hand om een brug te slaan tussen het culturele veld en het so, sbo, vso en praktijkonderwijs.
link: https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/primair-onderwijs/programma-s-en-lesmateriaal/speciaal-onderwijs/
Stichting Kunst en Cultuur
Stichting Kunst en Cultuur maakt zich sterk voor goed cultuuronderwijs op scholen in Drenthe en Groningen, en zet zich in voor cultuurparticipatie in Drenthe.
link: https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/speciaal-onderwijs
KCR
KCR verbindt cultuur en onderwijs in Rotterdam.
link: https://www.kc-r.nl/cultuuronderwijs/themas/speciaal-onderwijs/
Méér muziek in de klas
Meer muziek in de klas werkt aan structureel muziekonderwijs in het speciaal onderwijs en versterkt de samenwerking tussen partners voor het muziekonderwijs binnen het so.
link: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/meer-muziek-in-speciaal-onderwijs/48468/