LKCA-panel

Werk je in de kunst en cultuur én houd je je bezig met cultuureducatie of -participatie? Dan is ons online LKCA-panel er voor jou. Meld je aan en praat mee over actuele onderwerpen. Lees ook de resultaten van eerdere LKCA-panels.
De gemeenteraadsverkiezingen – zo belangrijk voor de sector – zijn achter de rug, de stemmen geteld. Wat is volgens de deelnemers aan het LKCA-panel het effect van de uitslag op cultuureducatie in hun gemeente? Hebben zij vertrouwen in de politieke partijen? Hoe toegankelijk zijn wethouders, raadsleden en ambtenaren, en waar moet de gemeente zéker in investeren? Dit is de uitslag van het LKCA-panel 2022. 

Eén ding staat als een paal boven water: de respondenten (434 professionals vulden in april de online vragenlijst in) zijn doordrongen van het belang van gemeentelijke politiek voor hun werk. Bij de overgrote meerderheid (ruim 80 procent) bepaalde het cultuurbeleid hun stemgedrag. Niet verwonderlijk: de meerderheid geeft aan in hun werk afhankelijk te zijn van het gemeentelijke cultuurbeleid.  

Over het algemeen zijn de respondenten best tevreden met het beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie in hun gemeente; krap 40 procent is ronduit positief, tegen een kwart dat een negatief oordeel velt. Toch leven er nogal wat twijfels over de knowhow van politici onder de panelleden. Slechts een magere 11 procent vindt dat politici over het algemeen voldoende weten van cultuur op school of in de vrije tijd. Wel positief oordelen panelleden over de toegankelijkheid van de cultuurwethouder en de ambtenaren in hun gemeente; ruim een derde beoordeelt dit als (zeer) goed. Raadsleden worden ervaren als minder goed benaderbaar. 

Drie prioriteiten 

Waarin zou de gemeente moeten investeren? LKCA vroeg een top drie samen te stellen uit elf onderwerpen. ‘Cultuureducatie op alle basisscholen’ werd verreweg het meest genoemd, bijna 60 procent plaatst dit in de top 3. Ook ‘Een goede basisvoorziening voor kunsteducatie’ en ‘Kansen voor (kinderen uit) gezinnen met lage inkomens’ scoren hoog.     

Desgevraagd heeft meer dan de helft van de ondervraagden daadwerkelijk een advies geformuleerd voor het nieuwe college; een teken van grote betrokkenheid. Veel panelleden willen dat de beleidsmakers in gesprek gaan met de sector: Ga kijken, praten, discussiëren en zie dan hoe belangrijk en waardevol cultuureducatie voor de samenleving is. Prioriteer en investeer met het oog op de lange termijn. ‘Cultuur serieus nemen’, schrijft een respondent. En een ander schrijft: ‘Niet praten over subsidiëren, maar over investeren.’  

Waar hebben de panelleden behoefte aan? Niet verwonderlijk: geld, menskracht en financiële ondersteuning (structureel én incidenteel) scoren hoog. ‘Wat denkt u van geld en kunde?’, schrijft iemand puntig. Maar er leven ook andere wensen. Een kunstvakdocent wil meer overlegmogelijkheden voor alle werkenden in de kunst en cultuur: ‘ZZP’ers tellen eigenlijk nooit mee’. En een bestuurder wil ‘ondersteuning vanuit een perspectief dat kunst- en cultuureducatie intrinsiek belangrijk is.’ 

Het LKCA-panel werd uitgevoerd door Tangram Advies & Onderzoek. Lees hier het volledige rapport.

Aanmelden als vast lid LKCA-panel

Het LKCA-panel geeft cultuurprofessionals een stem. Onze vragenlijsten over actuele onderwerpen zetten je aan het denken. We verwerken al jullie antwoorden om vervolgens met elkaar het debat over cultuureducatie en cultuurparticipatie te kunnen voeden en beïnvloeden.

Hoe werkt het?

Als je deelneemt ontvang je een aantal keer per jaar per e-mail een vragenlijst. De vragen gaan over jouw mening over of ervaring met actuele zaken die spelen in cultuureducatie en -participatie. De vragenlijsten van het LKCA-panel zijn kort. In 5 tot 10 minuten heb je die ingevuld. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Tangram.

Meedoen met LKCA-panel

Resultaten eerdere LKCA-panels