Beleidsplan 2021-2024

Gewoon, cultuur voor iedereen
Als kennispartner weet LKCA veel over de waarde van cultuur. Wij weten wat cultuur voor en met mensen doet en we voelen dat vooral zelf. Kunst en cultuur staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een diverse samenleving. Daarom willen we in de nieuwe periode nieuwe perspectieven op kunst en cultuur verkennen en de opvattingen hierover verruimen.

Gewoon, cultuur voor iedereen

Met een vernieuwde blik willen we werken aan een inclusieve culturele sector die relevant en toegankelijk is voor iedereen: aan gelijkwaardige cultuureducatie en -participatie. In lijn met de uitgangspuntenbrief van minister Van Engelshoven voor het nieuwe cultuurbeleid, is dat de uitdaging waar LKCA in de periode 2021-2024 voor staat en waar we ons beleid op zullen baseren. De start van de nieuwe beleidsperiode markeren we als het moment om de koers te richten op ‘Gewoon, cultuur voor iedereen’.

klik op de afbeelding om die te vergroten

Samen werken aan cultuur voor iedereen

LKCA wil bijdragen aan de kwaliteit van ieders bestaan door culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender,  beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Samen met de partners werken we aan verbreding en verdieping van cultuureducatie en cultuurparticipatie en aan een sterke, open en inclusieve culturele sector.

Code Diversiteit & Inclusie

In 2018 lanceerde de Federatie Cultuur het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief, waar we partner van zijn geworden, om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken. Uit het Actieplan is vorig jaar de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie gepresenteerd die de sector van handvatten voorziet om inclusie structureel te bevorderen. Het Actieplan is verder gegaan onder de naam Code Diversiteit & Inclusie. Eind 2019 hebben we het penvoerderschap overgenomen. We blijven campagne voeren om de sector te ondersteunen door in te zetten op bewustwording en kennisvergroting.

Rollen: beschouwen, verbinden en aanjagen

Vanuit de drie kernrollen beschouwen, verbinden en aanjagen opereren wij als kennispartner. Dit betekent dat wij:

  • informatie verzamelen, onderzoeken, bundelen, filteren, verdiepen en vervolgens duiden.
  • fungeren als dé kennismakelaar: we weten waar kennis en kenners beschikbaar zijn en we delen deze kennis zodat zoveel mogelijk mensen in het werkveld ervan profiteren.
  • kiezen voor een aantal thema’s waarop we het verschil willen maken. In de komende periode zijn diversiteit en inclusie nog sterker dan voorheen de rode draad in onze aanjaagthema’s.

Samenwerkingspartners

LKCA werkt samen met cultuurorganisaties, onderwijsorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ondersteunende organisaties en overheden. Ook werken we samen met branche- en belangenorganisaties, bonden en fondsen om onze ambities te verwezenlijken. Door de krachten te bundelen en samen te werken sorteren we meer impact en krijgen meer mensen toegang tot cultuur.

Cultuur stevig in het onderwijs

We willen dat iedereen zich creatief kan ontwikkelen. Daarom zetten we ons ervoor in dat cultuur in het hele onderwijs en in het hele land een duurzame plek in het curriculum krijgt. We werken dan ook aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en de penvoerders van CmK. Dit is des te belangrijker omdat de minister heeft aangekondigd dat zij CmK in de nieuwe periode zal uitbreiden van het primair naar het voortgezet onderwijs en het mbo.

Iedereen maakt en ervaart cultuur

Deelname aan cultuur is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat is jammer, want cultuurparticipatie draagt bij aan zingeving en welbevinden en geeft vooral gewoon plezier. Op dit moment sluit het cultuuraanbod nog niet altijd aan bij de behoeften of zijn er drempels om deel te nemen. Een van de manieren om de aansluiting te verbeteren en de verschillen in onze samenleving te overbruggen, is door verbinding te leggen met het sociaal domein. Het programma Cultuurparticipatie kan hier veel bij betekenen. Dit programma, waarin OCW, FCP en LKCA samenwerken heeft als doel de cultuurdeelname van zoveel mogelijk mensen te bevorderen.

Cultuurbeleid

Er is nog te weinig besef dat cultuurbeleid een rol kan spelen in bijvoorbeeld het brede sociale beleid. Daarom gaan we in gesprek met provinciale en lokale overheden en delen kennis, zodat zij strategische en inhoudelijke beleidskeuzes kunnen maken.

Download Activiteitenplan als PDF

Foto header HKU Theater, “La Derniere”, afstudeervoorstelling 4e jaars acteurs, 2019, fotograaf Anna van Kooij