Basis voor Cultuureducatie

Handreiking Basis voor Cultuureducatie

De handreiking Basis voor Cultuureducatie beschrijft wat nodig is om álle kinderen goede cultuureducatie te bieden, en het ondersteunt bestuurders en beleidsmakers om goede cultuureducatie te versterken.

De handreiking is geschreven op verzoek van de minister van OCW en in samenspraak met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de culturele sector en verschillende overheden.

Uitgangspunten voor goede cultuureducatie

De handreiking benoemt 10 concrete uitgangspunten voor kwalitatief goede cultuureducatie die bereikbaar is voor elke leerling.

  1. Ontwikkel een visie op cultuuronderwijs en neem de regie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering op je.
  2. Maak gebruik van leerplankaders (binnenschools) en raamleerplannen of richtlijnen (buitenschools).
  3. Integreer cultuur in het onderwijscurriculum met een doorgaande leerlijn cultuureducatie
  4. Ontwikkel een cultuurcurriculum op school met ruimte voor de ontwikkeling van artistiek-creatieve vaardigheden in een cultuurhistorische context,waarin plaats is voor afzonderlijke kunstdisciplines en cultureel erfgoed. Examen doen in een kunstvak blijft mogelijk. 
  5. Buitenschoolse educatie richt zich op verbreding en verdieping van de cultuurvakken. Buitenschoolse educatie is gericht op participatie en ontplooiing van talent, en is laagdrempelig beschikbaar voor iedereen. Buitenschoolse educatie laat de brede maatschappelijke waarde van cultuur zien.
  6. Er is een doorlopende leerlijn en heldere tussen- en einddoelen, zodat er een goede aansluiting is tussen primair en voortgezet cultuuronderwijs en tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.
  7. Docenten zijn goed geschoold.
  8. Gemeenten stellen combinatiefunctionarissen cultuur aan. Elke school zorgt voor een aanspreekpunt in de vorm van een cultuurcoördinator.
  9. Een cultuurrijke leer- en leefomgeving vraagt om afstemming en afspraken over voorzieningen en verantwoordelijkheden tussen onderwijs, culturele partijen en overheden. Provincies hebben de regierol voor regionale afstemming.
  10. Leer van elkaars ervaringen, zodat het gewenste ambitieniveau sneller wordt bereikt. 

Daarnaast noemen we de maatregelen waarmee betrokkenen uit onderwijs, cultuur en overheid aan de slag gaan. 

Download

Basis voor Cultuureducatie, handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 

In dit schema staan de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen uit het onderwijs, de culturele sector en van de overheden beschreven en de resultaten uit de gesprekken over de actiepunten.

Het LKCA uitnodigen?

Wilt u op een bijeenkomst of conferentie aandacht besteden aan de toekomst van cultuureducatie, de handreiking of een van de onderwerpen uit de handreiking? Neem dan contact op met Ronald Kox (RonaldKox@lkca.nl), hoofd Cultuureducatie LKCA, voor een presentatie of workshop.

Engelstalige versie

Basis for Cultural Education

Wil je reageren op de Basis voor Cultuureducatie?

Gebruik dan onderstaand comments-blok.

Foto: Kunstlokaal no8 AlleskAn van Flickr


contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieLeidinggevende Cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailronaldkox@lkca.nl