mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Beoordelen van kunstvakken

Beoordelen kunstvakken

Wat kan de leerling wel en wat nog niet? Hoe vordert de leerling? Leraren toetsen, beoordelen en evalueren om te weten of leerlingen de gewenste leerdoelen bereiken, om inzicht te krijgen in leerresultaten of om de ontwikkeling van leerlingen te volgen.

Waarom beoordelen

Het beoordelen van leerlingen heeft een aantal functies. Het informeert de leraar en de leerling over beginniveau en over voortgang. Het biedt zicht op het leerproces van (individuele) leerlingen. Het is voor de leraar een instrument om de effectiviteit van zijn lessen te evalueren. En bij juist gebruik kan beoordelen leerlingen motiveren tot leren. Het is wel belangrijk om de juiste dingen te beoordelen (validiteit) en dat op een betrouwbare manier te doen. Als beoordelen integraal onderdeel is van leren en instructie dan vergroot dat de kwaliteit van het onderwijs.

Primair onderwijs

In het primair onderwijs worden leerlingen nauwelijks beoordeeld op hun kunstzinnige prestaties. Als er beoordeeld wordt dan betreft het vooral de werkhouding; of de leerling zijn best heeft gedaan. Er is geen centrale eindtoets voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Een speerpunt van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is het ontwikkelen en toepassen van beoordelingsinstrumenten om culturele ontwikkeling zichtbaar te maken in relatie tot de kerndoelen. Dit sluit aan bij het streven naar opbrengstgericht werken (OGW) in het onderwijs. 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is wel veel aandacht voor de leerresultaten in de kunstvakken. Beoordeling kan betrekking hebben op theorie of praktijk, of de reflectie erop. Theorie is de kennis over kunst en de toepassing van die kennis. Praktijk betreft de artistieke producten van leerlingen. Beoordelingsvormen zijn schriftelijke of mondelinge toetsing, werkstukken, portfolio, presentatie en praktijkopdrachten. De kunstvakken worden afgesloten met een schoolexamen en/of een centraal examen.

Beoordelen van artistiek werk

Er is een specifieke problematiek voor het beoordelen van artistiek werk omdat meestal geen uniforme, voorspelbare resultaten nagestreefd worden in de kunstvakken. Het maken van eigen keuzes, en het kunnen toelichten hiervan is een belangrijk element bij artistieke productie. Resultaten van leerlingen zijn vaak persoonlijk, en moeilijk onderling te vergelijken.

contact

Lenie van den Bulk
naam
Lenie van den Bulk
functie
Senior Onderzoek Cultuureducatie
telefoonnummer
030 711 51 04
e-mail
LenievandenBulk@lkca.nl

Vijf kenmerken van opbrengstgericht werken

  1. Maximaliseren van onderwijsprestaties
  2. Doelgericht werken
  3. Resultaten analyseren
  4. Activiteiten aanscherpen
  5. Een systematische aanpak

Bron: School aan zet