Inzendingen Scriptieprijs 2019

Max van der Kamp Scriptieprijs 2019
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Welke scripties zijn aangemeld voor de Max van der Kamp Scriptieprijs 2019? Lees hier de samenvattingen.

De genomineerden

Ineke Renkema (2019). Literatuur en burgerschap : Een actieonderzoek naar de mogelijkheden om literatuuronderwijs en burgerschapsonderwijs aan elkaar te verbinden in het havo en vwo. Masterscriptie Master Kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden
Hoe zou je literatuuronderwijs kunnen vormgeven om een betekenisvolle verbinding met burgerschap maken? Literatuur blijkt een goede ingang te zijn om thema’s rond burgerschap bespreekbaar te maken. Het nodigt leerlingen uit om zich te verplaatsen in iemand anders. In haar actieonderzoek liet Ineke Renkema zowel vo-leerlingen als taaldocenten nadenken over de kernwaarden voor een onderwijsconcept waarin literatuur en burgerschap samenkomen. Die kernwaarden zijn onder meer: leren door literatuur, plezier beleven aan literatuur, literatuur en maatschappelijk thema’s in context aanbieden, veiligheid en lef, professionalisering van de docent en inbedding in de schoolcultuur.
Lees de uitgebreide samenvatting

Rita Sarens (2018). Cultureel participatiebeleid Vlaanderen: Casus Dendermonde 2000-2015. Masterscriptie Open Universiteit. Faculteit Cultuurwetenschappen.
Wat is de ontwikkeling van het cultuurparticipatiebeleid van de Vlaamse overheid in de periode 2000-2015?  En wat is het effect daarvan op het lokaal cultuurbeleid in Dendermonde? Rita  Sarens concludeert dat het Dendermondse cultuurbeleid zich min of meer overeenkomstig de richtlijnen en subsidies van de Vlaamse overheid ontwikkelt. Het Vlaamse overheidsbeleid ontwikkelt zich van een innovatief, democratisch concept van culturele spreiding en verheffing van de Vlaamse gemeenschap tot een sterk verankerd bewustzijn van participatie en toegankelijkheid van kansarme groepen, zoals mensen in armoede en migranten.
Lees de uitgebreide samenvatting

Britt Swartjes (2019). The Artist as Changemaker: A Critical Reflection on Neoliberal Subjectivities, Entrepreneurship and Social Practice Art: A New Perspective on the Relationship between Neoliberalization and Social Practice Art. Masterscriptie Universiteit van Amsterdam. Faculteit Sociale Wetenschappen.
Bestaat er een relatie tussen neoliberale transformaties en sociale kunstpraktijk? Dit onderzocht Britt Swartjes aan de hand van een Amsterdamse culturele organisatie. Deze organisatie richt zich op het verbinden en ‘empoweren’ van ‘changemakers’ die artistieke processen willen gebruiken om maatschappelijke impact te creëren. Zij concludeert dat er een gespannen relatie bestaat tussen neoliberalisering en de subjectieve mindset van kunstenaars in de sociale kunstpraktijk. Om als kunstenaar in de sociale kunstpraktijk aangemerkt te worden als ‘changemaker’ zijn zowel ondernemende als artistieke kwaliteiten noodzakelijk.
Lees de scriptie

Manon Vogels (2018). Between national and regional heritage. A study on the influence of national museums on the representation of local heritage education in primary school curricula. Masterscriptie Universiteit Leiden, Master Archeologie.
In deze scriptie onderzoekt Manon Vogels de vraag of de aanwezigheid van nationale musea in Leiden een belemmering vormt voor de Leidse basisscholen die zich op lokale erfgoedprogramma’s richten. Deze vraag vloeit voort uit recente beleidsontwikkelingen waarbij museumbezoek door schoolklassen aan nationale musea naar voren is gebracht. Vogels analyseert de lokale onderwijsprogramma’s en bevraagt de musea, de scholen en de lokale bemiddelaar Cultuureducatiegroep leiden door middel van een enquête. Zij concludeert dat de aanwezigheid van nationale musea niet de keuze van de scholen vóór lokale erfgoedprogramma’s beïnvloedt.
Lees de uitgebreide samenvatting

De overige inzendingen

Daniella Hefter (2019). ‘Het Socratisch kompas’ : Een betekenisvolle leerervaring met beeldende kunst. Masterscriptie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Master Kunsteducatie.
Hoe kun je als docent de actieve participatie en het leren over jezelf van een jongvolwassene in een kunstmuseum stimuleren? Hefter gebruikte elementen uit mindfulness en theatrale werkvormen om de aandacht en bewustwording van de participant te duiden. Zij ontwikkelde twee hulpmiddelen om de concentratie te vergroten en de ervaring met kunstwerken te versterken.
Lees de scriptie

Gerda van Haaften (2018). Kunsteducatie in de openbare ruimte voor kinderen van 8-12 jaar. Masterscriptie Universiteit Utrecht, Master Kunstgeschiedenis Educatie en Communicatie.
Hoe kunnen bestaande educatieve modellen bijdragen aan kunsteducatie in de openbare ruimte gericht op kinderen van acht tot twaalf jaar en zijn er misschien nieuwe modellen nodig? Ze onderzocht vijf bestaande modellen en ontdekte drie nieuwe modellen van educatief materiaal van kunstprojecten in de openbare ruimte: de relatie met de omgeving, de combinatie van de verschillende kunsttheoretische perspectieven op kunst in de openbare ruimte en over de verhouding tussen lichaam en object.
Lees de scriptie

Anika Franke (2018). Eigenaarschap: Het onderzoek als instrument, het rapport als instrument, de maker als instrument, ruimte, performance, les. Masterscriptie ArtEZ, Master Kunsteducatie.
Wat is eigenaarschap? In dit conceptuele, grafische werk toont Anika Franke wat eigenaarschap is, hoe je tot  eigenaarschap komt en waarom dit begrip zo centraal staat in haar eigen lespraktijk. In dit werk komt de vorm overeen met de inhoudelijke vragen en aspecten. Centraal staat het proces van vragenstellen, handelen en reflecteren en dat steeds opnieuw doen. Dit onderzoek gaat over onderzoek en het nut en het gebruik van verschillende onderzoeksmethodes en academische fundamenten. Het antwoord staat niet centraal, maar het werken met de vraag. Franke concludeert dat ze de vraag naar eigenaarschap in haar eigen lespraktijk niet eens goed hoeft te formuleren, omdat elke student toch weer een eigen vraag maakt.
Website Anika Franke

Maaike van Agteren en Marit van der Meer (2019). Voor talent: een onderzoek naar de impact van deelname aan het Rijksmuseum Junior Fellowship. Masterscriptie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Master Kunsteducatie.
Het Junior Fellowship  is een profielwerkstukprijs voor alle leerlingen van de bovenbouw van de havo en vwo in Nederland. Leerlingen kunnen een 5-daags traineeship in het Rijksmuseum winnen. Maaike van Agteren en Marit van der Meer onderzochten hoe de deelnemers het JF hebben ervaren en wat voor impact het deelnemen op hun leven heeft gehad. De deelnemers blijken overwegend positief. Aanbevelingen door auteurs: het traineeship kan ook interessant zijn voor andere musea. Het kan ook een oplossing bieden voor het onderpresteren van bovengemiddelde leerlingen in het onderwijs.  Verder zou het Rijksmuseum de training ‘Presenteren en Rondleiden’ weer in het traineeship op kunnen nemen. De impact hiervan blijkt groot.
Lees de scriptie

Milan Kovačević  (2019) Can culture regenerate? : A Comparative Study of Glasgow, Rotterdam and Liverpool als European Capitals of Culture. Masterscriptie Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of History, Culture and Communication.
Het doel van deze scriptie is te onderzoeken hoe cultuurbeleid door steden wordt gebruikt als middel om de stedelijke economische groei te bevorderen en sociale problemen aan te pakken. Dit wordt gedaan door het European Capital of Culture (ECoC) -programma in drie steden te vergelijken: Glasgow (1990), Rotterdam (2001) en Liverpool (2008) Hoewel het bewijs te algemeen blijft, hebben de ervaringen van deze steden aangetoond dat de ECoC alleen als een ontwikkelingsinstrument kan dienen als het is geïntegreerd in een continue langetermijnstrategie voor stadsontwikkeling.
Lees de scriptie

Rachel Kieneker-Munneke (2019) #CLASSIC! : Een onderzoek naar klassieke concerten voor jongeren. Op welke manieren kan een klassiek concert zodanig ingevuld en vormgegeven worden dat deze aansluit bij de belevingswereld van jongeren? Masterscriptie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Koordirectie.
Uit zowel de literatuurstudie als het veldonderzoek en uit de resultaten van #Classic! blijkt dat een klassiek concert met een informeel en ontspannen karakter goed past bij jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Ook wordt de deelname van leeftijdsgenoten erg gewaardeerd, evenals een gevarieerd programma, met korte muziekstukken en hier en daar een verrassing.
Lees de scriptie

Cathy Baelemans (2019). KUNST/KAART. Masterscriptie Fontys Hogeschool voor Kunsten Tilburg, Master Kunsteducatie  
Cathy Baelemans heeft het resultaat van haar onderzoek vertaald naar een educatief spel voor kunstdocenten. KUNST/KAART is een spel dat de uitwisseling rond een artistiek proces versterkt en ruimte geeft aan de creativiteit van de deelnemers. Het spel registreert de resultaten op een visuele kaart en helpt bij evaluatie en bijsturing van de doelen achteraf. Het kan ook gebruikt worden met leerlingen om een artistiek proces te begeleiden en te versterken. Het spel beantwoordt aan de behoeften bij docenten om inspirerende materialen te creëren en te delen.
Website Kunstkaart

Ellen Oosterwijk en Tama Clasquin (2019). Van identiteitscrisis naar artistic teaching? : Een empirisch onderzoek naar de methodiek Didactisch Experiment van kunstenaar-docent Pavél van Houten. Masterscriptie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Master Kunsteducatie
Studenten van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving ervaren hun kunstenaarschap en docentschap vaak als twee losse domeinen.  Zij ontwikkelen een ‘gespleten identiteit’ waarbij ze zich soms kunstenaar en soms docent voelen. Oosterwijk en Clasquin onderzoeken hoe ‘artistic teaching’  en specifiek de methodiek ‘Didactisch Experiment’ kan helpen de twee rollen met elkaar te integreren. Studenten geven aan dat door de methodiek kennis te hebben gemaakt met een nieuwe benadering van lesontwerpen, waarbij ruimte is voor eigen fascinaties en experiment.  De methodiek heeft bij studenten geleid tot het zich meer ‘kunstenaar’ voelen tijdens het lesontwerpen.
Lees de scriptie

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel