Herstelsteun amateurkunst 2022

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het ministerie van OCW stelde in 2022 1,5 miljoen beschikbaar voor herstelsteun aan amateurkunstgroepen (verenigingen en andere verbanden). Naast een voortzetting van de landelijke steun via koepels, kwam er daarmee ook budget voor lokaal maatwerk via provincies/provinciale instellingen.

De route via de provinciale instellingen naar lokaal vormde een waardevolle aanvullende lijn op de eerder coronasteun, die ook aansloot op de aanbevelingen in het rapport Revitalisering Amateurkunst (BMC 2021).

Kaders

Vanuit de richtlijnen van OCW en FCP waren de volgende uitgangspunten geformuleerd voor de herstelsteun:

 • De herstelsteun is bedoeld voor aanvullend aanbod voor de versterking van amateurkunstgroepen, dus niet voor bestaande activiteiten.
 • De herstelsteun komt ten goede aan de amateurkunstgroepen zelf.
 • Inzet is dat de brede sector van kunst- en cultuurbeoefening bereikt wordt.
 • De resultaten hebben een duurzaam karakter.
 • Bij het besteden van de middelen worden de codes gehanteerd (Fair Practice, Diversiteit & Inclusie, Governance Code Cultuur).
 • De ondersteuning via de landelijke koepels en de provinciale/lokale lijn wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

LKCA nam de rol voor inhoudelijke coördinatie en verbinding en afstemming tussen de verschillende ondersteuningslagen, in afstemming met de betrokken partners en FCP.

Inhoudelijke aandachtsgebieden herstel amateurkunst 2022

Op basis van eerdere thema’s voor de coronasteun en het voorstel voor de inrichting van de herstelsteun werden zes aandachtsgebieden voor de herstelsteun benoemd.

 • Imago, identiteit, zichtbaarheid: versterken identiteit en zichtbaarheid (branding), stimuleren ledenwerving en verjonging
 • Herstel amateurkunstgroepen artistiek inhoudelijk: herstellen en versterken van artistieke kwaliteit
 • Toekomstbestendig organiseren, verenigingsondersteuning: gericht op verenigingen en koepels, maar ook op informele groepen en nieuwe vormen, zoals online communities
 • Versterken van professionals/kader: aandacht voor dirigenten, regisseurs, docenten (onder andere deskundigheid en honorarium)
 • Diversiteit en inclusie: vergroten diversiteit en toegankelijkheid, buiten de kaders kijken, bereiken van de hele (discipline)sector (dus niet alleen verenigingen en/of directe leden)
 • Verbinding, ontmoeting, samenwerking: in de sector en daarbuiten, tussen amateurkunstgroepen, koepels en ondersteuningslagen, met ruimte voor cross-overs en online ontmoeting

Budget en termijn

In totaal was 1,5 miljoen beschikbaar voor de periode 1 juli 2022 t/m 31 december 2023. Via de amateurkunstkoepels was € 750.000 beschikbaar voor landelijk en disciplinegericht georganiseerde ondersteuning. De overige € 750.000 werd regionaal en lokaal georganiseerd via provinciale organisaties/steuninstellingen.

Betrokken organisaties en Herstelplannen

Negen amateurkunstkoepels en twaalf provinciale instellingen schreven voor het herstel en de ondersteuning van de amateurkunstgroepen herstelplannen. In deze lijst vind je de betrokken organisaties en de speerpunten uit hun herstelplan.

Landelijke koepels

 • KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie)
  Speerpunten: organiseren verenigingscoaching, ontwikkelen campagne imago en zichtbaarheid, versterken artistiek inhoudelijk aanbod
 • Koornetwerk Nederland
  Speerpunten: aanstellen kwartiermaker kinderkoorzang, opzetten kennisbank, uitzetten training Storytelling
 • NOVA (Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs)
  Speerpunten: organiseren jonge Filmersfestival, introduceren individueel lidmaatschap CineNova, bouwen samenwerking koepels beeldend
 • Fotobond
  Speerpunten: organiseren trainingen branding, ledenwerving en vrijwilligersbeleid, ontwikkelen inhoudelijke handboeken, bouwen samenwerking koepels beeldend
 • STIDOC (Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum)
  Speerpunten: inrichten online platform voor communities, organiseren Textielhubs (lokale samenwerkingen), bouwen samenwerking koepels beeldend
 • Danslink
  Speerpunten: inrichten kennis- en beeldbank danssector, organiseren kennissessies professionals – advies op maat, organiseren personele inzet koepelorganisatie
 • LOST & LNA (Landelijke Organisatie Studenten Theatergroepen & Landelijk Netwerk Amateurtheater)
  Speerpunten: bouwen Digitaal Platform Zichtbaarheid (LOST), organiseren bestuurlijke deskundigheidsbevordering (LOST), organiseren Landelijke dag (LNA)
 • FFGN (Federatie van Folkloristische Groepen Nederland)
  Speerpunten: digitaliseren magazine, ontwikkelen educatief beeldmateriaal, organiseren Landelijke dag i.s.m. Levende Folklore en erfgoed
 • Circuspunt
  Speerpunten: ontwikkelen campagnemateriaal, ontwikkelen modules circusdocenten, organiseren personele inzet koepelorganisatie

Provinciale organisaties

 • Drenthe, Kunst & Cultuur
  Speerpunten: aanbieden workshops over financiering, communicatie, samenwerking; organiseren netwerkbijeenkomsten
 • Flevoland, Kunstlink
  Speerpunten: organiseren lokale netwerkbijeenkomsten, vergroten zichtbaarheid door middel van campagnes
 • Friesland, Keunstwurk
  Speerpunten: organiseren lokale ontmoetingsavonden, aanbieden trainingen dirigenten, ontwikkelen training verdieping Mienskipmethode
 • Gelderland, CultuurOost
  Speerpunten: aanbieden trainingen bestuurders en ondersteuners, aanbieden projecten Doe Mee in Gelderland (crowdfundingsacties), organiseren regiobrede akkoorden met behulp van cultuurtafels
 • Groningen, KultuurLoket
  Speerpunten: ontwikkelen en aanbieden van deskundigheidsbevordering artistieke professionals muziek en theater, aanbieden workshops en cursussen SSDW, PR en Marketing, Fondsenwerving, toerusten online platform Kultuurcentrale voor (online) ontmoeting
 • Limburg, Huis voor de Kunsten
  Speerpunten: organiseren trainingen voor verenigingsondersteuners, organiseren cursussen Samen Slim Deelnemers Werven, Samen Slim Vernieuwen, Branding, aanbieden impulsregeling artistieke vernieuwing en nieuwe doelgroepen
 • Noord-Brabant, Kunstloc Brabant
  Speerpunten: ontwikkelen tool Toekomstcheck voor organisaties, organiseren creatieve sessies met provinciale ondersteuners, ondersteunen lokale bijeenkomsten
 • Noord-Holland, PleinC
  Speerpunten: organiseren regionale bijeenkomsten revitalisering, ontwikkelen en aanbieden trainingen en inspiratiesessies voor docenten en ondersteunend personeel MBO en AK-groepen
 • Overijssel, Provincie Overijssel
  Speerpunten: ontwikkelen zelfscan voor AK-groepen, aanbieden deskundigheidsbevordering professionals AK, aanbieden workshops en trainingen AK-groepen
 • Utrecht, ZIMIHC
  Speerpunten: organiseren regionale bijeenkomsten, inrichten ondersteuning informele groepen, organiseren coaching AK-groepen op maat
 • Zeeland, Cultuurkwadraat
  Speerpunten: organiseren Campagne Branding AK-groepen, versterken regionale ondersteuning voor AK groepen (bestuurscoaching), organiseren regio-bijeenkomsten
 • Zuid-Holland, Kunstgebouw
  Speerpunten: inventariseren verenigingen met behulp van quickscan, inrichten informatie en toolbox, organiseren AK-conferentie

Wil je meer lezen over de herstelplannen? LKCA maakte een analyse.

Suggesties of vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel suggesties of vragen? Stel ze ons! Piet Roorda (pietroorda@lkca.nl), Nicole Stellingwerf (nicolestellingwerf@lkca.nl) en Hans Noijens (hansnoijens@lkca.nl).

Lees meer

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Hans Noijens
Hans Noijens
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,verenigingen
hansnoijens@lkca.nl
030 711 51 60
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
pietroorda@lkca.nl
030 711 51 31
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 711 51 85
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel