Evaluatie Herstelsteun Amateurkunst 2022-2023

Opbrengsten en aandachtspunten voor de toekomst
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In de regeling Herstelsteun Amateurkunst ontvingen provinciale instellingen en amateurkunstkoepels herstelsteun na de coronaperiode. In de Evaluatie Herstelsteun Amateurkunst lees je meer over de initiatieven, de resultaten en aanbevelingen voor de toekomst.

Over de regeling

In 2022 stelde het ministerie van OCW ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor herstelsteun aan amateurkunstgroepen. Dit bedrag was bedoeld om amateurkunstgroepen en cultuurparticipatie weer op gang te helpen na de coronaperiode. Twaalf provinciale instellingen en negen amateurkunstkoepels dienden een plan in. LKCA analyseerde de plannen en zorgde voor afstemming en kennisdeling tussen de verschillende partijen.

De regeling liep van juli 2022 tot en met december 2023. De Evaluatie Herstelsteun Amateurkunst biedt een samenvatting van de effecten en aanbevelingen voor de toekomst.

Breakdancers in een groep
Beeld: iStock

Samenvatting

Resultaten op inhoudelijke aandachtsgebieden

Het kader voor de herstelsteun omvatte zes belangrijke aandachtsgebieden:

  • Imago en zichtbaarheid
  • Toekomstbestendig organiseren
  • Verbinding en ontmoeting
  • Versterken van de artistieke ontwikkeling
  • Versterken van professionals / kader
  • Vergroten van diversiteit en inclusie

De organisaties ontwikkelden een groot en divers aanbod van activiteiten, workshops, netwerkbijeenkomsten en ontwikkelingsactiviteiten. Acht organisaties zetten expliciet in op het vergroten van diversiteit en/of inclusie. Sommige activiteiten werden door meerdere partijen aangeboden, waardoor er sprake kon zijn van overlap of onduidelijkheid. Met meer uitwisseling, afstemming en een heldere rolverdeling kan dit in de toekomst worden voorkomen.

Effect en bereik in de sector

Met meer dan 350 bijeenkomsten en workshops bereikten de organisaties ruim 8500 deelnemers. Er ontstonden nieuwe verbindingen tussen lokale beleidsmakers en amateurkunstgroepen. Het langetermijneffect hiervan is nog onduidelijk en er is behoefte aan strategieën om dat inzichtelijk te krijgen. De samenwerking met nieuwe partijen leidde tot meer betrokkenheid. Organisaties benadrukken het belang van het bereiken van een nog diverser publiek en het versterken van inclusiviteit binnen de sector.

Effect op de ondersteuning

De herstelsteun heeft de ondersteuning voor amateurkunst op alle overheidsniveaus versterkt. Dit heeft geleid tot meer zichtbaarheid en een sterkere rol voor provinciale instellingen en koepelorganisaties. Ook bracht het nieuwe samenwerkingen tot stand. Er zijn wel verschillen in de doelen, omvang en vorm van de amateurkunstkoepels en de rollen van de instellingen. De organisaties benadrukken het belang van blijvende ondersteuning om de effectiviteit en kostenefficiëntie te verbeteren.

Kennisdeling en verantwoording

LKCA ondersteunde de herstelsteun door middel van kennisdeling en het versterken van de samenwerking met analyses, bijeenkomsten en een speciale Teams-omgeving. De organisaties vonden het waardevol om van elkaar te leren. In evaluaties deelden zij hoe middelen en personeel werden ingezet en hoe de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur werden gevolgd. Aanbevolen wordt om de ondersteuningsstructuur breed en toegankelijk te houden.

Bestuurlijke afspraken 2025

We stelden organisaties de vraag: ‘Wat zou er in 2025 absoluut in het Nationaal Akkoord Amateurkunst terecht moeten komen?’. Hieruit kwamen de volgende vier hoofdpunten:

  1. Amateurkunstbeoefening heeft als een vanzelfsprekende waarde voor mens en samenleving een plek in het akkoord.
  2. Een gezonde amateurkunstsector heeft een structurele, toekomstbestendige ondersteuning nodig in alle provincies en disciplines vanuit een langetermijnvisie.
  3. Een krachtige, efficiënte ondersteuning vraagt om een heldere rol- en taakverdeling en om kennisdeling en samenwerking.
  4. Toegankelijke en vitale ondersteuning vraagt om nauwe aansluiting bij en meebewegen met het culturele veld

Meer lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
pietroorda@lkca.nl
030 711 51 31
Hans Noijens
Hans Noijens
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,verenigingen
hansnoijens@lkca.nl
030 711 51 60
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel