Handreiking Regeerakkoord 2021

Zet Cultuur op de Agenda
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De verkiezingen zijn achter de rug en de formatie is in volle gang. Uiteraard feliciteren we alle Kamerleden met hun (her)benoeming. We werken de komende 4 jaar graag samen aan cultuur voor iedereen! Deze handreiking voor cultuureducatie en cultuurparticipatie in het regeerakkoord dient daarbij hopelijk als kompas.

Gewenste passages in Regeerakkoord 2021

Onderwijs

‘Alle leergebieden in het primair en voortgezet onderwijs zijn even belangrijk voor leerlingen, dus het leergebied kunst en cultuur is even belangrijk als taal of rekenen.’

‘Het basisonderwijs, voorschoolse en buitenschoolse opvang komen bij elkaar in een verlengde schooldag, dagscholen, brede scholen en integrale kindcentra. Sport- en cultuureducatie maken hierbij standaard deel uit van de lesdag.’

‘Alle leerlingen van 12 tot 18 jaar hebben recht op ten minste dezelfde hoeveelheid uren en middelen voor cultuuronderwijs, ongeacht op welk niveau zij onderwijs krijgen. Er komt net als voor het voortgezet onderwijs een cultuurkaart met budget voor het mbo.’

Cultuur

‘Er komt een integrale visie op cultuurparticipatie voor iedereen, voor jong en oud, waarin verantwoordelijkheden van provincies en gemeenten opnieuw worden gedefinieerd.’

‘De culturele sector denkt en werkt inclusief en draagt bij aan kansengelijkheid. Om dat te bereiken stimuleren we de toepassing van de Code Diversiteit en Inclusie en is er ondersteuning beschikbaar voor de culturele sector voor meer diversiteit en inclusie.’

‘Doelgroepen, zoals jongeren, moeten zelf betrokken worden bij de totstandkoming van het cultuurbeleid dat over hen gaat.’

Zorg & Welzijn

‘Investeren in preventie loont. Cultuur- en sportbeoefening maken structureel deel uit van het preventiebeleid.’

Economie & Arbeidsmarkt

‘De arbeidspositie van zelfstandige kunstprofessionals wordt verbeterd. We ondersteunen de culturele sector in het opzetten van een collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid en we verruimen de mogelijkheden om pensioen op te bouwen.’

Alle hoofdstukken

‘De culturele en creatieve sector werkt samen met overheden en bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken.’

Zet Cultuur op de Agenda

Vanaf april 2020 daagden we de politieke partijen uit om een duidelijke visie op cultuureducatie en cultuurparticipatie te formuleren. Met onder meer input voor de verkiezingsprogramma’s en een analyse van de definitieve programma’s. Nu heeft de kiezer gesproken en is het aan de partijen om een regering te vormen.

Samen met de andere landelijke organisaties op het gebied van cultuureducatie en -participatie hebben wij duidelijke verwachtingen van het nieuwe regeerakkoord. De bovenstaande passages zien we daar straks graag in terug. Het bredere verhaal achter deze passages lees je in deze handreiking. We gaan graag samen aan de slag!

Deze handreiking kwam tot stand in samenwerking met de Boekmanstichting, Cultuurconnectie, Kunsten ’92 en Méér Muziek in de Klas.

Download

Meer weten?

Wil je meer weten of verder in gesprek over deze handreiking? Neem dan contact op via vraag@lkca.nl.

Bekijk ook

Campagne New Creative Deal! (Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie)

Activiteiten Zet Cultuur op de Agenda

Programma Zet Cultuur op de Agenda

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel