Toelichting op de colleges

Evert Bisschop Boele, Hester Dibbits en Hanno van Keulen verzorgden ieder een college.

Prof. dr. Evert Bisschop Boele en dr. Ineke Haakma (11.00-11.45 uur)

Curious Minds - Kunsteducatie

De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt, in nauwe samenwerking met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, een onderzoeksprogramma ‘Curious Minds – Kunsteducatie’. In dat programma worden de verworvenheden van de Talentenkrachtaanpak (‘Curious Minds’ in het Engels), zoals die de afgelopen jaren ontwikkeld is voor het wetenschap- en techniekonderwijs in de basisschool, vertaald naar het kunsteducatieve domein.

In dit college krijg je een uiteenzetting van de aanleiding van deze vertaalslag. Ook gaan Evert Bisschop Boele en Ineke Haakma in op het Talentenkrachtprogramma, de theoretische achtergronden daarvan, en de vragen die zich voordoen bij vertaling naar de kunsteducatie. Na dit college heb je zicht op de inhoud van het onderzoeksprogramma ‘Curious Minds – Kunsteducatie’ en op de praktische aanleiding en theoretische achtergronden.

Dr. Evert Bisschop Boele is lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en daarbinnen lector New Audiences van het lectoraat Lifelong Learning in Music van het Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is hij sinds november 2016 bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie bij de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. Ineke Haakma is postdoc onderzoeker Curious Minds-Kunsteducatie.

Hester Dibbits (12.00-12.45 uur)

Schurend erfgoed

Sinterklaas, paardenworst, de kist van Hugo de Groot, het Muiderslot. Wat voor de een dierbaar erfgoed is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Erfgoed is dus geen vaststaand gegeven, ook al lijkt dat soms het geval. Etnologen stellen de vraag hoe iets erfgoed wordt, en wat dat betekent voor onze samenleving. Zij kijken met een open blik, van onderop, naar variatie en dynamiek in de cultuur van het dagelijks leven. Door het dagelijks leven als vertrekpunt te nemen, krijg je meer oog voor het proces van erfgoedvorming en voor de belangen en emoties die daarbij een rol spelen. En dat helpt het gesprek in de klas, over een Zwarte Piet en het Suikerfeest.

Na het volgen van dit college weet je wat een etnologische benadering kan betekenen voor het brede veld van erfgoed-, kunst- en cultuureducatie. Hester Dibbits neemt je als etnoloog (virtueel) mee op veldwerk in de buurt. Ze gunt je een blik op processen van erfgoedvorming in educatieve programma’s en projecten.  

Hester Dibbits is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), vanwege het LKCA en lector Cultureel erfgoed en programma director van de internationale Master of Museology aan de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Hanno van Keulen (15.45-16.30 uur)

Techniek en cultuureducatie

Cultuureducatie en techniek hebben in de visie van Hanno van Keulen veel gemeenschappelijk. In ieder dorp of iedere stad zie je cultuur én techniek. De cultuurcoördinator en de techniekcoördinator kunnen samen optrekken bij betekenisvol onderwijs. Zowel bij cultuureducatie als bij techniek werk je vanuit een rijke leeromgeving en vertrek je vanuit een vergelijkbare probleemstelling. Door het oplossen van het probleem stimuleer je de verbeeldingskracht bij kinderen.

Aan de hand van voorbeelden laat Hanno de verschillen en overeenkomsten zien tussen cultuureducatie en techniek. De maker movement spreekt hem zeer aan, als kinderen echt zelf dingen maken en zo aandachtig en geconcentreerd zijn. Daar word je als leerkracht toch ook blij van? Van de leerkracht vraagt het een meer coachende rol en de kunst van het vragen stellen.

Dr. Hanno van Keulen is sinds 2014 als lector verbonden aan Windesheim Flevoland. Hiervoor was hij onderzoeker in het programma TalentenKracht van de Universiteit Utrecht, programmaleider bètatechniekonderwijs bij het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht en lector Science & Techniekeducatie Primair Onderwijs bij Fontys Hogescholen.