Basis voor Cultuureducatie

Handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Samen met de cultuursector, het onderwijs en overheden ontwikkelden wij een aanpak die alle leerlingen gelijke toegang geeft tot kwalitatief goede cultuureducatie. De handreiking Basis voor Cultuureducatie maakt een einde aan het vrijblijvende uurtje knutselen op de vrijdagmiddag.

Huidige situatie verre van ideaal

In de huidige situatie zorgen vaag geformuleerde kerndoelen en variatie in beschikbare budgetten en uren voor grote verschillen in de kwaliteit en plek van cultuureducatie in school. Het aanbod buiten schooltijd is zo mogelijk nog diverser in kwaliteit en beschikbaarheid. Daardoor zijn er landelijk grote verschillen in de culturele bagage die kinderen meekrijgen.

Visie op de toekomst van het onderwijs

De handreiking bevat een verdergaande visie op de toekomst van het onderwijs en de inrichting daarvan om kunst en cultuur op een andere manier in het curriculum te krijgen die meer recht doet. De ontwikkelingen rond Integrale Kindcentra en de curriculumvernieuwing Curriculum.nu sluiten naadloos aan op deze visie. De hoofdstukken die daarop volgen geven een uitwerking hoe een dergelijke visie op de lange termijn werkelijkheid kan worden.

Uitgangspunten voor goede cultuureducatie

De Basis voor Cultuureducatie benoemt 10 concrete uitgangspunten voor goede cultuureducatie. Gezamenlijk optreden door onderwijs, culturele instellingen en overheden is daarin noodzakelijk.

  1. Ontwikkel een visie op cultuuronderwijs en neem de regie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering op je.
  2. Maak gebruik van leerplankaders (binnenschools) en raamleerplannen of richtlijnen (buitenschools).
  3. Integreer cultuur in het onderwijscurriculum met een doorgaande leerlijn cultuureducatie
  4. Ontwikkel een cultuurcurriculum op school met ruimte voor de ontwikkeling van artistiek-creatieve vaardigheden in een cultuurhistorische context,waarin plaats is voor afzonderlijke kunstdisciplines en cultureel erfgoed. Examen doen in een kunstvak blijft mogelijk. 
  5. Buitenschoolse educatie richt zich op verbreding en verdieping van de cultuurvakken. Buitenschoolse educatie is gericht op participatie en ontplooiing van talent, en is laagdrempelig beschikbaar voor iedereen. Buitenschoolse educatie laat de brede maatschappelijke waarde van cultuur zien.
  6. Er is een doorlopende leerlijn en heldere tussen- en einddoelen, zodat er een goede aansluiting is tussen primair en voortgezet cultuuronderwijs en tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.
  7. Docenten zijn goed geschoold.
  8. Gemeenten stellen combinatiefunctionarissen cultuur aan. Elke school zorgt voor een aanspreekpunt in de vorm van een cultuurcoördinator.
  9. Een cultuurrijke leer- en leefomgeving vraagt om afstemming en afspraken over voorzieningen en verantwoordelijkheden tussen onderwijs, culturele partijen en overheden. Provincies hebben de regierol voor regionale afstemming.
  10. Leer van elkaars ervaringen, zodat het gewenste ambitieniveau sneller wordt bereikt. 

Overzicht maatregelen

Daarnaast noemen we de maatregelen waarmee betrokkenen uit onderwijs, cultuur en overheid aan de slag gaan. In dit schema staan de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen uit het onderwijs, de culturele sector en van de overheden beschreven en de resultaten uit de gesprekken over de actiepunten.

Belang cultuureducatie

Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot evenwichtige volwassenen en geeft handvatten om een plek te vinden in een snel veranderende samenleving. De Basis voor Cultuureducatie is een antwoord op een motie van Tweede Kamerleden Monasch en Van Veen (2015). Daarin spraken zij hun ambitie uit voor een ‘gemeenschappelijk houvast voor samenhangend, weloverwogen beleid, dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat.’

Downloads

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel