Leergebied Kunst en Cultuur

Voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Kunst & Cultuur

materiaal
digitale publicatie
auteur(s) (instelling)
Ontwikkelteam Kunst & Cultuur Curriculum.nu
jaar van uitgave
2019
annotatie
Met begrippenlijst, literatuuropgave en lesvoorbeelden.
pagina's
4 dl. [50, 58, 2, 11 p.]

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 125 leraren en 18 schoolleiders voorstellen hebben gedaan voor de herziening van het curriculum van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Voor negen leergebieden presenteerden zij op 10 oktober 2019 hun voorstellen voor de onderwijsinhoud van morgen. Eén van de leergebieden is Kunst & Cultuur. Het voorstel is uitgewerkt in drie stappen: visie, grote opdrachten en bouwstenen. Daarnaast doen ze aanbevelingen voor de bovenbouw vmbo, havo en vwo.

Kunst & Cultuur

Het nieuwe curriculum is gebaseerd is op ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’.  

  • ‘Maken en betekenis geven’ richt zich op de praktijk van de verschillende kunstdisciplines. Hierin staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal. Leerlingen leren in een artistieke vorm en op een eigen manier uitdrukking te geven aan ervaringen, gevoelens, gedachten en ideeën.  
  • ‘Meemaken en betekenis geven' is gericht op de kennismaking met professionele uitingsvormen van kunst en cultuur. Leerlingen leren uitingen van kunst en cultuur ervaren, onderzoeken, (filosofisch) bevragen, analyseren en waarderen. Betekenis geven heeft zowel betrekking op de artistieke uitingen die leerlingen zelf maken als op de professionele uitingen van kunst en cultuur.  

Verbindingen met andere leergebieden

Het voorstel van het leergebied Kunst & Cultuur staat niet op zichzelf. Het kent veel verbindingen met de andere leergebieden. Deze staan beschreven in de toelichting van het leergebied Kunst & Cultuur. Ook op www.curriculum.nu/kunst-cultuur kun je een beeld krijgen hoe het leergebied Kunst & Cultuur samenhangt met andere leergebieden.

Lees online het Voorstel voor het leergebied Kunst & Cultuur
Website
Lees ook de reactie van Ronald Kox, die vanuit het LKCA nauw betrokken is bij het traject
Toelichting Kunst & Cultuur
Consultatieverslag
Overzicht bouwstenen

Trefwoorden

- Curriculumnu - kunsteducatie - leerplannen - vernieuwing - cultuuronderwijs - cultuureducatie - basisonderwijs - voortgezet onderwijs - speciaal onderwijs - kinderen - jongeren - onderwijs - onderwijsorganisatie - onderwijsbeleid - muziek - muziekonderwijs - muziekeducatie - beeldende kunsten - beeldende vormgeving - beeldende vorming - dans - danseducatie - theater - theatereducatie - vmbo - havo - vwo - voortgezet onderwijs bovenbouw - basisonderwijs onderbouw - voortgezet onderwijs onderbouw - basisonderwijs middenbouw - basisonderwijs bovenbouw - ckv - doorlopende leerlijn - lesvoorbeelden - kerndoelen - interdisciplinaire educatie