Erfgoed telt

De betekenis van erfgoed voor de samenleving

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
I.K. van Engelshoven
auteur(s) (instelling)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
plaats van uitgave
Den Haag
uitgever(s)
Ministerie van OCW
jaar van uitgave
2018
pagina's
ongepag.

In deze kabinetsperiode is er €325 miljoen beschikbaar voor erfgoed. Met dit geld wil het kabinet het erfgoed voor de huidige generatie en toekomstige generaties behouden; in de leefomgeving van mensen positioneren, en in de maatschappij onder de aandacht brengen.

Waar investeert het kabinet in?

  • Via het onderwijs komen alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, in aanraking met erfgoed. Dit kabinet vindt het van belang dat cultuur verankerd is in het curriculum op het primair en voorgezet onderwijs. Teams van schoolleiders en docenten ontwikkelen bouwstenen voor een vernieuwd curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs, onder meer voor kunst en cultuur.
  • In overleg met onder andere het netwerk van Canonmusea onderzoekt het kabinet wat er nodig is om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten. Hierbij is aandacht voor zowel fysieke als digitale toegankelijkheid.
  • Het kabinet ondersteunt initiatieven die vrijwilligerswerk stimuleren en de deskundigheid van vrijwilligers bevorderen. Hiervoor komt er een vrijwilligersregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds. Daarnaast komen er middelen beschikbaar voor erfgoedorganisaties om lokaal vrijwilligers te ondersteunen.
  • Het kabinet roept een jaarlijkse prijs in het leven voor het beste vrijwilligersteam in erfgoed.
  • Het kabinet zet in 2020 en 2021 de landelijke regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor projecten op het gebied van erfgoededucatie in het primair onderwijs voort.
  • Er komt ook meer geld voor de restauratie en de verduurzaming van monumenten en voor de bescherming van archeologische vindplaatsen

Lees het rapport hier
Infographic prioriteiten erfgoedbeleid 2018-2021
Kabinetsbrief Erfgoed telt 2018-2021

Trefwoorden

- cultureel erfgoed - beleid - erfgoedbeleid - rijksoverheid - rijksoverheidsbeleid - maatschappelijke waarde - erfgoededucatie - erfgoedparticipatie - vrijwilligers