Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs: goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Ondertekening bestuurlijk kader foto Ton van Til

Rijk, provincies, gemeenten en schoolbesturen committeren zich officieel aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen. De minister en staatssecretaris van OCW, de PO-Raad, wethouders en gedeputeerden voor cultuur én onderwijs ondertekenden op 16 december 2013 het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs (BKCO).

Concrete afspraken in het bestuurlijk kader

In het bestuurlijk kader maken de ondertekenaars concrete afspraken over cultuuronderwijs, voor de komende tien jaar. De afspraken zijn onder meer:

  • OCW, provincies, gemeenten en PO-raad stimuleren lokale overeenkomsten Cultuur en Onderwijs;
  • de Onderwijsinspectie stelt in 2015 een rapportage op over cultuuronderwijs in het primair onderwijs;
  • de PO-raad en OCW stimuleren de professionele ontwikkeling van leraren;
  • OCW monitort de ontwikkelingen van het cultuuronderwijs;
  • het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunen de uitvoering van het bestuurlijk kader.

Het bestuurlijk kader bouwt voort op het programma Cultuureducatie met kwaliteit.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Het bestuurlijk kader vormt de paraplu waaronder deze partijen lokale overeenkomsten kunnen sluiten, met eventueel aanvulling van het kunstvakonderwijs en pabo’s.

Sessie op Cultuur in Beeld 2015

Twee jaar na de ondertekening organiseerde het LKCA een sessie over het BKCO op de conferentie Cultuur in Beeld, 14 december 2015.
Lees het verslag

Verkenning Cultuur en Onderwijs

In januari 2015, één jaar nadat het bestuurlijk kader cultuur en onderwijs werd ondertekend, bespraken minister, staatssecretaris, voorzitter PO-Raad, gedeputeerden en wethouders van de G35 de staat van het cultuuronderwijs. Voorafgaand aan deze bijeenkomst voerde Fred Voncken (directeur Projecten bij het ministerie van OCW) gesprekken met alle ondertekenaars van het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs. Het doel was het ophalen van goede voorbeelden en het mogelijk maken van lokale afspraken tussen Cultuur en Onderwijs. 
Lees verder

Ondertekenaars

Bijna alle provincies en de 35 grootste gemeenten van Nederland (G35) hebben het bestuurlijk kader ondertekend.

Waarom ondertekende Dig Istha (cultuurwethouder Groningen)?
'Nederland en de rest van Europa lopen de kans het af te gaan leggen tegen landen als India, China, Brazilië.'

Waarom ondertekende minister Jet Bussemaker (Cultuur)?
'Als we de kracht van goed cultuuronderwijs benutten, gaan we er in Nederland veel beter voor staan.'

Waarom ondertekende staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs)?
'We willen het maximale uit onze kinderen halen, ook op het gebied van cultuur.'

Waarom is Peggy Brandon (Mocca) blij met het bestuurlijk kader?
'Laat de onderwijswethouder vaker aanschuiven als het gaat om cultuuronderwijs.'

Download

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs