De nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) vanaf 2023

Vanaf 2023 verandert de manier waarop de cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen worden gefinancierd door de overheid.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De manier waarop cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen door de overheid worden gefinancierd is per 2023 veranderd. De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is de afgelopen jaren gemonitord en geëvalueerd. Dit heeft bijgedragen aan de planvorming rondom de nieuwe periode BRC van 2023-2026. In dit artikel gaan we in op de wijzigingen, met de nadruk op de grootste verandering: de financieringswijze. Deze gaat per 2023 via een brede Specifieke Uitkering, oftewel de brede SPUK. 

Wil je meer weten over de functie cultuurcoach en wat dit inhoudt? Dat lees je op onze pagina over cultuurcoaches, waar we kennis en tips delen.

Update april 2023: alle gemeenten kiezen voor BRC

Gemeenten konden tot 31 maart 2023 een aanvraag voor de brede SPUK indienen via het gemeenteportal DUS-I. Alle Nederlandse gemeenten hebben dit gedaan en kozen daarbij ook allemaal voor de BRC.

Verdiepingsbijeenkomsten

VNG en VSG organiseren samen met de lokale GGD-en andere kennis- en ondersteuningspartners vanaf 8 mei 2023 verdiepingsbijeenkomsten in verschillende regio’s.  Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten op het vlak van sport en bewegen, cultuur, gezondheid, het sociaal domein en leefomgeving. In de bijeenkomsten wordt ingegaan op onder andere het integrale plan van aanpak dat gemeenten opstellen voor 2024-2026, en de samenwerking op lokaal en regionaal niveau.

Financiering cultuurcoaches

Cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen worden mede door het Rijk gefinancierd via de BRC. Zowel het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) zorgt voor de bekostiging van deze regeling.

Via de regeling betaalt het Rijk 40% van de kosten van de inzet van combinatiefunctionarissen (FTE). Het is aan de gemeente om de andere 60% te realiseren. Bijvoorbeeld met eigen middelen of in cofinanciering met bijvoorbeeld culturele of welzijnsorganisaties.

Ook vanaf 2023 zetten de gezamenlijke ministeries en de ondersteuningspartners zich in om de komende jaren vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuur-aanbod te versterken. Zodat meer mensen actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden.

Doelen BRC

De BRC focust zich op drie hoofddoelen:

  • Meer kinderen, jongeren en volwassenen laten sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname;
  • Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is;
  • Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoede & schulden) die bijdragen aan de bovenste twee ambities.

Wat is er per 2023 veranderd?

Ten opzichte van de vorige BRC periode zijn er enkele veranderingen. We noemen de belangrijkste:

  • De regeling is van een decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering omgevormd. Hierdoor is het onder meer mogelijk om duidelijkere afspraken tussen gemeenten en Rijk te maken over de inzet van de functionarissen.
  • Er is ruimte voor zes profielen in de BRC: Buurtsportcoach, Cultuurcoach, Combinatiefunctionaris Onderwijs, Clubkadercoach (incl. Verenigingsmanager en Sportparkmanager), Beweegcoach en Coördinator Sport en Preventie. Onder het profiel van cultuurcoach kan ook worden verstaan: cultuurmakelaar, cultuurscout, cultuuradviseur, etc.  Om gemeenten houvast te bieden, zijn er in april per profiel voorbeeld-functieprofielen opgesteld.
  • Met het oog op vraagsturing, lokaal maatwerk en een breed draagvlak baseren gemeenten de inzet van de functionarissen op lokale beleidsplannen zoals een lokaal Sport- en/ of Preventieakkoord of cultuurnota’s. Dit betekent dat in gezamenlijkheid met gemeentelijke partners (zoals binnen het kernteam Sportakkoord of in samenspraak met een lokaal cultuurplatform) wordt besloten waarop de inzet van de functionarissen is gericht. Ook rekening houdend met de risicogroepen bij de aanpak van volksziekten.

Ben je benieuwd naar het totaaloverzicht van afspraken in de nieuwe BRC? Deze vind je hier.

Brede SPUK

Wellicht de grootste verandering in deze BRC-periode, is de financieringswijze. Deze gaat vanaf 2023 via een brede specifieke uitkering, oftewel SPUK. Een SPUK is een financieringswijze voor gemeenten, waarbij gemeenten vooraf een geoormerkt bedrag aanvragen bij het Rijk en achteraf de besteding verantwoorden. Voluit heet de SPUK de Brede Specifieke Uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

De brede SPUK is ontstaan vanuit een wens vanuit het Rijk om de middelen rondom sport, bewegen, cultuur, gezondheid & sociale basis meer te bundelen. Zo wordt de synergie en samenhang tussen de onderdelen bevorderd en kan er beter ingezet wordt op resultaatverplichtingen vanuit de inhoudelijke programma’s.

Addendum

Onder deze brede SPUK zijn verschillende beleidsonderwerpen samengevoegd. De belangrijkste pijlers in de SPUK zijn het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II. De BRC valt als addendum onder het Sportakkoord II.

Integraal plan van aanpak

Na publicatie van de SPUK, konden gemeenten tot en met 31 maart de financiële middelen voor de programma’s waar zij in 2023 al aan mee willen doen. Deze aanvragen gaan via het gemeentelijk portaal DUS-I. In het najaar van 2023 leveren gemeenten een integraal plan van aanpak 2024-2026 in, waarin zij beschrijven hoe zij samenhangend beleid gaan voeren op de diverse thema’s. Dit integraal plan van aanpak moet voor 30 september ingeleverd zijn bij de kerngroep.

De kerngroep bestaat uit o.a. VNG en VSG en controleert met name op compleetheid van het plan. Na de controle door de kerngroep wordt het Plan van Aanpak voor 31 oktober ingediend via DUS-I. Hiermee doen gemeenten de SPUK-aanvraag voor de periode van 2024-2026.

Format en handleiding plan van aanpak

Voor het opstellen van het plan van aanpak is een format inclusief handleiding ontwikkeld voor gemeenten.

Tijdlijn

Bekijk hier de tijdlijn van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hierin staan ook de belangrijke momenten rondom de SPUK aanvraagprocedure benoemd.

Belangrijke links

  • Veelgestelde vragen over de brede SPUK op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
  • VNG en VSG organiseren in samenwerking met diverse partners vanaf 8 mei verdiepingsbijeenkomsten in verschillende regio’s.
  • Er is ondersteuningsbudget beschikbaar dat kan worden ingezet voor het doen van de aanvraag en het opstellen van het integrale Plan van Aanpak.
  • Om beleidsmedewerkers te voorzien van alle informatie die zij nodig hebben voor het opstellen van het Plan van Aanpak, organiseert LKCA op 11 mei een online LKCAtelier. Schrijf je hier in.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.3 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Merit de Valk
Merit de Valk
Functie: Specialist Beleid
Expertise: overheidsbeleid
meritdevalk@lkca.nl
06 26 21 22 44
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel