Aantal fte cultuurcoaches

Cijfers
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
In 2022 zijn in totaal 640 fte cultuurcoaches werkzaam in 80% van de Nederlandse gemeenten (276 van de 344 gemeenten). Dit is ongeveer gelijk aan 2021. Toen zorgden 282 van de 352 Nederlandse gemeenten (80%) voor 650 fte cultuurcoaches. Het percentage combinatiefunctionarissen cultuur (19%) bleef ten opzichte van het totaal aantal combinatiefunctionarissen eveneens hetzelfde als in 2021. In 2020 en 2019 was deze verhouding 83:17. 

Bron: BMC, Monitor Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur / Brede Impuls Combinatiefuncties (2010-2018)
Bron: Mulier Instituut, Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (2019-2022)
De peildatum is 1 september.

Zoals gezegd worden functionarissen geacht vanuit de sectoren sport en bewegen of kunst en cultuur een verbinding te maken met andere sectoren. In bijna alle gemeenten leggen de functionarissen voor sport een verbinding met het primair onderwijs (99%) en met sportaanbieders (96%). In (ruim) vier op de vijf gemeenten leggen ze verbindingen met de buurt (85%), welzijn (83%), ouderen(zorg) (81%), jeugd(zorg) (80%) en gezondheidszorg (80%).

Vanuit cultuur wordt het vaakst de verbinding gemaakt met het primair onderwijs (94%), met organisaties uit de kunst- en cultuursector (87%) en met de buurt (57%). In vergelijking met de sport wordt vanuit cultuur veel minder vaak verbindingen gelegd met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld met welzijn (52%), jeugd(zorg) (43%), ouderen(zorg) (33%) of gezondheidszorg en gehandicaptenzorg (beide 12%).

Functionarissen zijn werkzaam voor verschillende leeftijdsgroepen. Opvallend is dat vanuit de hoofdsector sport en bewegen veel meer wordt ingezet op verschillende leeftijdsgroepen (ook op jongeren en ouderen wordt veel ingezet, en op de andere doelgroepen zet ongeveer de helft van de gemeenten in). Vanuit de hoofdsector kunst en cultuur lijkt de focus meer te liggen op kinderen, en in wat mindere mate op jongeren. Kwetsbare doelgroepen blijken belangrijke doelgroepen van de functionarissen, maar in vergelijking met de doelgroep kinderen vindt hier qua omvang aanzienlijk minder inzet op plaats. De inzet op kinderen wordt elk jaar minder en hier lijkt sprake te zijn van een trend.

2022: 340 gemeenten

In 2022 nemen 340 van de 344 gemeenten (99%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), van waaruit 6.267 buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden aangesteld. Het gaat in totaal om 3.509 fte. Voor de sector sport en bewegen zetten 328 gemeenten 81 procent van de fte’s in. Voor de sector kunst en cultuur zetten 276 gemeenten 19 procent van de fte’s in.

2021: 348 gemeenten

In 2021 namen 348 gemeenten (99%) deel aan de BRC. Het ging in totaal om 3.532 fte verdeeld over 6.169 personen. Voor de hoofdsector sport en bewegen zetten 335 gemeenten 81 procent van de fte’s in. Voor de hoofdsector kunst en cultuur zetten 282 gemeenten 19 procent van de fte’s in.

2020: 350 gemeenten

In 2020 werden met de BRC 3.468 fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches gerealiseerd. Dat waren 6.012 personen. Deze functionarissen worden ingezet in 350 van de 355 Nederlandse gemeenten. Functionarissen worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (92%), jongeren (82%), ouderen (79%) en mensen met een beperking (73%).

2019: 347 gemeenten

In 2019 namen 347 Nederlandse gemeenten (98%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Op 1 september 2019 realiseerden zij in totaal 3.400 fte. 2.834 fte aan functionarissen was in 344 gemeenten werkzaam vanuit de sector sport en bewegen. Vanuit de sector kunst en cultuur werd 566 fte aan functionarissen in 281 gemeenten ingezet.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel