Basis voor Cultuureducatie

Handreiking Basis voor Cultuureducatie
datum
22 mei 2017

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom voor goede cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama en muziek, media, literatuur en erfgoed) voor álle leerlingen.
De handreiking 'Basis voor Cultuureducatie' beschrijft wat daarvoor nodig is en ondersteunt zo bestuurders en beleidsmakers om cultuureducatie te versterken. De handreiking is geschreven op verzoek van de minister van OCW en in samenspraak met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de culturele sector en verschillende overheden.

Uitgangspunten voor goede cultuureducatie

De handreiking benoemt 10 concrete uitgangspunten voor kwalitatief goede cultuureducatie die bereikbaar is voor elke leerling.

 1. Ontwikkel een visie op cultuuronderwijs en neem de regie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering op je.
 2. Maak gebruik van leerplankaders (binnenschools) en raamleerplannen of richtlijnen (buitenschools).
 3. Integreer cultuur in het onderwijscurriculum met een doorgaande leerlijn cultuureducatie
 4. Ontwikkel een cultuurcurriculum op school met ruimte voor de ontwikkeling van artistiek-creatieve vaardigheden in een cultuurhistorische context,waarin plaats is voor afzonderlijke kunstdisciplines en cultureel erfgoed. Examen doen in een kunstvak blijft mogelijk. 
 5. Buitenschoolse educatie richt zich op verbreding en verdieping van de cultuurvakken. Buitenschoolse educatie is gericht op participatie en ontplooiing van talent, en is laagdrempelig beschikbaar voor iedereen. Buitenschoolse educatie laat de brede maatschappelijke waarde van cultuur zien.
 6. Er is een doorlopende leerlijn en heldere tussen- en einddoelen, zodat er een goede aansluiting is tussen primair en voortgezet cultuuronderwijs en tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.
 7. Docenten zijn goed geschoold.
 8. Gemeenten stellen combinatiefunctionarissen cultuur aan. Elke school zorgt voor een aanspreekpunt in de vorm van een cultuurcoördinator.
 9. Een cultuurrijke leer- en leefomgeving vraagt om afstemming en afspraken over voorzieningen en verantwoordelijkheden tussen onderwijs, culturele partijen en overheden. Provincies hebben de regierol voor regionale afstemming.
 10. Leer van elkaars ervaringen, zodat het gewenste ambitieniveau sneller wordt bereikt. 

Daarnaast noemen we de maatregelen waarmee betrokkenen uit onderwijs, cultuur en overheid aan de slag gaan. 

Motie Monasch/Van Veen

De Basis voor Cultuureducatie geeft antwoord op de ambitie in de motie van juli 2015 van Kamerleden Monasch en Van Veen: een 'gemeenschappelijk houvast voor samenhangend, weloverwogen beleid, dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat'.

What's next?

 • Tijdens conferenties houden wij workshops over de toekomst van cultuureducatie. De visie op cultuureducatie, de handreiking en de relatie met Onderwijs#2023 komen daarin aan bod. Bijvoorbeeld op Cultuur in Beeld op 7 december (zie filmpje), de FCP-conferentie 4 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit op 8 december en de Dag van de Cultuureducatie op 8 maart 2017.
 • Wilt u op een bijeenkomst of conferentie aandacht besteden aan de toekomst van cultuureducatie, de handreiking of een van de onderwerpen uit de handreiking? Neem dan contact op met Ronald Kox (RonaldKox@lkca.nl), afdelingshoofd Cultuureducatie LKCA, voor een presentatie of workshop.
 • In 2017 start de uitwerking van de handreiking in werkgroepen. Deze werkgroepen worden samengesteld op onderwerp en betrokken organisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Meer lezen over de toekomst van cultuureducatie?

Foto: Kunstlokaal no8 AlleskAn van Flickr

Engelstalige versie

Basis for Cultural Education

Wil je reageren op de Basis voor Cultuureducatie?

Gebruik dan onderstaand comments-blok.

contact

Marlies Tal
naamMarlies TalfunctieAfdelingshoofd Beleidtelefoonnummer030 711 51 70e-mailMarliesTal@lkca.nl