Wat beweegt de 'ouder wordende' danser?

Een onderzoek naar de betekenis van theaterdansparticipatie in het leven van amateurdansers in de leeftijd van 50 jaar en ouder

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
A. Janssen; L. Delfgaauw (begeleider)
jaar van uitgave
2016
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Scriptie Hanzehogeschool Groningen en NHL Hogeschool Leeuwarden, Master Kunsteducatie.
pagina's
32 p.
illustratie
illustraties

Hoe geeft dans betekenis aan het leven van ouderen? Anneke Janssen (Hanzehogeschool Groningen & NHL Hogeschool Leeuwarden, Master Kunsteducatie) onderzocht dit door acht ouderen, die wekelijks lessen klassiek ballet of moderne dans volgen, te interviewen. Zij concludeert dat met name gezondheid, welbevinden en individuele ontplooiing als betekenisvol worden ervaren en in mindere mate de sociale cohesie.

Conclusie

De amateurdansers dansen in de eerste plaats omdat ze er plezier in hebben, vanuit passie, ter ontspanning, expressie, als uitlaatklep en fysieke training.
De geïnterviewde dansers noemen gezondheid en welbevinden als belangrijkste reden om te dansen.
Het belang van sociale cohesie binnen de dansgroep wordt verschillend ervaren. 

Aanbevelingen voor kunstaanbieders en docenten theaterdans (in opleiding)

  • Respecteer en bekrachtig de ervaringsrijkdom van de dansers.
  • Blijf de dansers uitdagen.
  • Bied gedifferentieerd dansmateriaal en methoden aan om de intrinsieke motivatie te voeden.
  • Een intergenerationele groep waarin dansers in vergelijkbare levensfases zitten stimuleert de verbindende cohesie.
  • Plan lessen overdag of niet te laat.
  • Bied dansers een (vrijblijvend) communicatiekanaal, zoals een groeps-app of groepsmail. 
  • Besteed (meer) tijd en aandacht aan dansparticipatie met ouderen binnen opleidingen docent dans in het hbo.

Intergenerationaliteit en maatschappelijke participatie

Alle respondenten zitten in een min of meer intergenerationele groep waar dansers vergelijkbare overeenkomsten hebben ten aanzien van opleiding, sociaal milieu en werk. Dit correspondeert met bevindingen uit Hanka Ottes onderzoek ‘Binden of overbruggen? Over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie’ (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 2015) dat bij actieve cultuurparticipatie de deelnemers vooral verbindende cohesie vertonen op basis van overeenkomsten.

Een andere bevinding uit het onderzoek van Otte is dat amateurkunstbeoefenaars vaker lid zijn van verschillende verenigingen en organisaties dan mensen die niet aan amateurkunst doen. Dat wordt ook bevestigd in de verhalen van de dansers. Alle respondenten ondernemen activiteiten bij meerdere organisaties.

Methodiek

Het onderzoek is narratief van aard en is gebaseerd op kwalitatieve data (verhalen en uitspraken van de deelnemers). De onderzoeksgroep bestaat uit 8 vrouwelijke amateurdansers in de leeftijd van 51 tot 69 jaar die wekelijks aan lessen klassiek ballet of moderne dans deelnemen in de stad Groningen. Deze respondenten vertellen persoonlijke verhalen over de rol van dans in verschillende perioden van hun leven, inclusief een vooruitblik op hun toekomst. Naast het narratieve onderzoek is een literatuurstudie verricht naar de waarde van cultuur in het algemeen en actieve (dans)participatie in het bijzonder.

Lees de scriptie
Lees ook het onderzoek Binden of overbruggen van Hanka Otte

Trefwoorden

- dans - danstheater - ballet - moderne dans - amateurkunst - ouderen - kunst(beoefening) en gezondheid - sociale cohesie - gezondheid - persoonlijkheid - ontwikkeling - waardering - interviews - scripties - onderzoek - onderzoek (vorm)