Kunst en positieve gezondheid

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Overzichtsstudie waarin de laatste stand van zaken over cultuur, kunst en langdurige zorg in wetenschap, praktijk en beleid in kaart is gebracht. Het onderzoek kwam tot stand in opdracht van het ministerie van OCW (via ZonMw) en is uitgevoerd door een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie.

Conclusies en aanbevelingen

Het aantal kunstprojecten in de zorg en ondersteuning neemt toe. Dit wordt echter nog onvoldoende vanuit beleid ondersteund. Internationaal zijn er nog weinig ‘harde’ bewijzen voor effecten van kunst op de positieve gezondheid van zorgontvangers. Dat heeft onder meer te maken met het ontbreken van passende onderzoeksmethoden voor de praktijk. Voor culturele interventies liggen met name in de ouderenzorg, GGZ en extramurale zorg kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen.

Wel is daarvoor dringend faciliterend beleid nodig, evenals duurzame financiering. De samenwerking tussen professionals uit de verschillende domeinen en tussen professionals en deelnemers hebben eveneens extra aandacht nodig. 

Op basis van hun bevindingen roepen het LKCA, Movisie en Windesheim overheden, zorginstellingen, zorgkantoren, verzekeraars, fondsen en ZonMw op om structureel beleid te ontwikkelen dat faciliteert en de verschillende domeinen overstijgt.

Bevindingen in het kort

Praktijk

  • Het aanbod van culturele interventies in de langdurige zorg en ondersteuning is groot, zeer divers en neemt toe.
  • Kansrijke ontwikkelrichtingen liggen in de ouderenzorg, de GGZ en de extramurale zorg.
  • Het concept ‘positieve gezondheid’ is nog geen algemeen bekend begrip binnen het zorgdomein en de culturele sector.
  • De meeste culturele interventies zijn afhankelijk van incidentele subsidies door fondsen, gemeenten, provincies en andere subsidieverstrekkers.
  • Door het incidentele karakter van de financiering staan de duurzaamheid, kwaliteit en kennis over de culturele interventies onder druk.
  • Meer samenwerking tussen de professionals uit de verschillende domeinen en co-creatie met deelnemers is gewenst.

Beleid 

De maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in het sociale domein en de zorg staat politiek en beleidsmatig steeds meer in de belangstelling.
De zorg is nog steeds niet bekend met culturele interventies, wat het lastig maakt om in die sector een cultureel project te starten
Bestaande financiering is veelal afhankelijk van (tijdelijke) impulsgelden en stimuleringsprogramma’s.
Binnen de kunst- en zorgopleidingen is onvoldoende aandacht voor elkaars domeinen.

Onderzoek

Internationaal zijn er veel kleine kwalitatieve studies verricht. Dit soort onderzoek maakt het moeilijk om harde conclusies te trekken over de effecten van culturele interventies in de langdurige zorg en ondersteuning op de (positieve) gezondheid van deelnemers. Culturele interventies verdienen beter onderzoek en geschikte onderzoeksmethoden waarbij ook de werkzame elementen inzichtelijk worden.

De opzet

In het onderzoek stonden drie vragen centraal: 

  • Wat is de huidige praktijk en beleid rond culturele interventies in de langdurige zorg en ondersteuning?
  • Wat is bekend over de effecten van culturele interventies op de positieve gezondheid van cliënten?
  • Wat zijn kansrijke onderzoek – en ontwikkelrichtingen?
  • Informatie om deze vragen te beantwoorden is verzameld door een inventarisatie van beschikbare wetenschappelijke kennis, van aanwezig beleid en praktijkvoorbeelden en via stakeholdersbijeenkomsten.

Cultuurparticipatie en Positieve Gezondheid

Uit ons onderzoek ‘Kunst als (ver)wondermiddel’ blijkt dat actief bezig zijn met kunst positieve effecten heeft op alle zes dimensies van Positieve Gezondheid. Dit onderzoek komt voort uit de samenwerking tussen LKCA en Institute for Positive Health (iPH).

Eén van de belangrijkste risicofactoren bij ziekte is eenzaamheid. Veel culturele activiteiten zijn groepsactiviteiten. Deelnemers doen hierbij nieuwe sociale contacten op, waardoor ze zich minder eenzaam voelen. Maar het geeft ook plezier en stimuleert mensen om actief te blijven.

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en vijf praktijkbeschrijvingen waarvan er één (Het beste van Kampen) verder ingaat op het voorkomen van eenzaamheid bij vitale 60-plussers.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid,zorg en welzijn
josefienepoll@lkca.nl
030 711 51 77
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel