Certificering zonder cursus

Leerkrachten die binnen de school de rol van cultuurcoördinator vervullen maar hiervoor geen icc-cursus hebben gevolgd, komen mogelijk in aanmerking voor het icc-certificaat.

Certificatie zonder icc-cursus

Leerkrachten die de cursus niet gevolgd hebben maar wel het landelijk erkende icc-certificaat willen ontvangen, moeten onderstaande kwaliteiten aantoonbaar in huis hebben. Het is aan de icc-trainer om te beoordelen of dit het geval is. 

Cultuur in beweging

De interne cultuurcoördinator...

 • is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie: landelijk, provinciaal en lokaal.
 • is vertrouwd met de scenario’s van Hart/d voor cultuur en kan die toepassen binnen de school. 
 • kan verbinding leggen tussen de eigen beleving van, en de visie op cultuureducatie.
 • heeft inzicht in het beschikbare cultuureducatieve aanbod: lokaal, provinciaal en landelijk.
 • kan aanbod koppelen aan de visie van de school, aan het onderwijsconcept en aan het schoolprogramma.
 • kan de huidige en de gewenste situatie op het gebied van cultuureducatie voor de eigen school inzichtelijk maken – bijvoorbeeld met behulp van het Cultuurkompas.

Cultuur in perspectief

De cultuurcoördinator...

 • heeft inzicht in de benodigde competenties om cultuuronderwijs op de school succesvol te maken.
 • heeft kennis van en inzicht in ontwikkelingen die verband houden met cultuureducatie, zoals doorgaande leerlijnen, brede school en buitenschoolse opvang.
 • zorgt voor draagvlak binnen de school; coacht en adviseert collega’s.
 • stelt de juiste vragen aan cultuuraanbieders zodat de cultuureducatieve producten worden gekozen die daadwerkelijk passen bij de school en het lesprogramma.
 • is in staat om een culturele activiteit te analyseren en te beoordelen op educatieve toepassingen en relevantie binnen de eigen school.

Cultuur in mijn school

De cultuurcoördinator...

 • is in staat om een meerjarig cultuurbeleidsplan en een cultureel actieplan te maken en de visie te vertalen naar concrete activiteiten.
 • is in staat om actoren te bewerken die nodig zijn om de visie van de school gestalte te geven.
 • heeft inzicht in de beschikbare budgetten voor cultuureducatie.
 • neemt deel aan netwerken binnen cultuureducatie.

Download voor meer informatie het competentieprofiel

contact

Esther Koetse
naamEsther KoetsefunctieTeamassistenttelefoonnummer030 711 51 03e-mailestherkoetse@lkca.nl
Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl