Subsidie per leerling via de prestatiebox (2012-2020)

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de zogenaamde prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor cultuureducatie, maar ook voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.

Doel

Algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. 

Subsidieaanvraag

De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november 2019 wordt 45,4% uitbetaald, en in maart 2020 54,6%.

Subsidiebedrag

Voor het schooljaar 2019-2020 krijgen scholen een bedrag van € 15,78 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan.

Verantwoording besteding

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor icc'ers

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.

Meer informatie

De Prestatiebox en de lumpsum bij OCW

Bron

Staatscourant nr. 57499 (zie toelichting op artikel 41, 23 oktober 2019)
Staatscourant nr. 15904 (zie toelichting op artikel 41, 25 maart 2019)
Staatscourant nr. 50805 (zie toelichting op artikel 39, 17 september 2019)
Cultuur in een open samenleving, brief OCW dd 18 september) 
Staatscourant (artikel 39, 20 maart 2018) 
Staatscourant (artikel 36, 30 augustus 2017) 
Staatscourant (artikel 36, 25 oktober 2016)
Staatscourant (artikel 38, 31 maart 2016)
Staatscourant (artikel 40, 7 april 2015)