Activiteitenplan 2021-2024

Gewoon, cultuur voor iedereen
Als kennispartner weet LKCA veel over de waarde van cultuur. Wij weten wat cultuur voor en met mensen doet en we voelen dat vooral zelf. Kunst en cultuur staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een diverse samenleving. Daarom willen we in de nieuwe periode nieuwe perspectieven op kunst en cultuur verkennen en de opvattingen hierover verruimen.

Gewoon, cultuur voor iedereen

Met een vernieuwde blik willen we werken aan een inclusieve culturele sector die relevant en toegankelijk is voor iedereen: aan gelijkwaardige cultuureducatie en -participatie. In lijn met de uitgangspuntenbrief van minister Van Engelshoven voor het nieuwe cultuurbeleid, is dat de uitdaging waar LKCA in de periode 2021-2024 voor staat en waar we ons beleid op zullen baseren. De start van de nieuwe beleidsperiode markeren we als het moment om de koers te richten op ‘Gewoon, cultuur voor iedereen’.

klik op de afbeelding om die te vergroten

Samen werken aan cultuur voor iedereen

LKCA wil bijdragen aan de kwaliteit van ieders bestaan door culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender,  beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Samen met de partners werken we aan verbreding en verdieping van cultuureducatie en cultuurparticipatie en aan een sterke, open en inclusieve culturele sector.

Code Diversiteit & Inclusie

In 2018 lanceerde de Federatie Cultuur het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief, waar we partner van zijn geworden, om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken. Uit het Actieplan is vorig jaar de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie gepresenteerd die de sector van handvatten voorziet om inclusie structureel te bevorderen. Het Actieplan is verder gegaan onder de naam Code Diversiteit & Inclusie. Eind 2019 hebben we het penvoerderschap overgenomen. We blijven campagne voeren om de sector te ondersteunen door in te zetten op bewustwording en kennisvergroting.

Rollen: beschouwen, verbinden en aanjagen

Vanuit de drie kernrollen beschouwen, verbinden en aanjagen opereren wij als kennispartner. Dit betekent dat wij:

  • informatie verzamelen, onderzoeken, bundelen, filteren, verdiepen en vervolgens duiden.
  • fungeren als dé kennismakelaar: we weten waar kennis en kenners beschikbaar zijn en we delen deze kennis zodat zoveel mogelijk mensen in het werkveld ervan profiteren.
  • kiezen voor een aantal thema’s waarop we het verschil willen maken. In de komende periode zijn diversiteit en inclusie nog sterker dan voorheen de rode draad in onze aanjaagthema’s.

Samenwerkingspartners

LKCA werkt samen met cultuurorganisaties, onderwijsorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ondersteunende organisaties en overheden. Ook werken we samen met branche- en belangenorganisaties, bonden en fondsen om onze ambities te verwezenlijken. Door de krachten te bundelen en samen te werken sorteren we meer impact en krijgen meer mensen toegang tot cultuur.

Onze activiteiten

Werken aan een inclusieve cultuursector

Met een bewustwordingscampagne en door middel van kennisdeling en educatie zorgen wij dat professionals uit de Nederlandse cultuursector over handvatten en competenties beschikken om diversiteit & inclusie in hun organisatie in te richten.

Versterken beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie

We ondersteunen beleidsbepalers met kennis, zodat zij laagdrempelig, toegankelijk aanbod in cultuureducatie en cultuurparticipatie voor iedereen kunnen realiseren vanuit een inclusief cultuurbegrip

Verbeteren kennisontwikkeling

Samen met professionals uit de praktijk, onderzoekers en opleidingen zorgen we voor een stevige basis voor kennisontwikkeling die benut wordt door de sector. Dit doen we onder meer via eigen beleidsondersteunend en praktijkgericht onderzoek en door alle onderzoekers op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie samen te brengen. Ook zijn we partner in de kennisagenda die in de komende beleidsperiode onder de hoede van Boekman wordt ontwikkeld.

Cultuureducatie voor ieder kind

Wij vergroten kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren door te zorgen dat kunst en cultuur vanzelfsprekend en integraal onderdeel zijn van het leerecosysteem in alle vormen en lagen van het onderwijs. Dit doen we onder meer via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en de implementatie van Curriculum.nu.

Cultuur in het mbo

We werken samen met partners aan de mogelijkheden voor structureel cultuuronderwijs in het mbo en de mogelijkheden om opleidingsinhoud te koppelen aan kunst en cultuur.

Cultuurparticipatie voor iedereen

We zetten ons ervoor in cultuur-, zorg- en welzijnsprofessionals in beleid en praktijk toe te rusten om drempels voor deelname aan cultuur te verlagen en nieuwe doelgroepen te bereiken. Onder meer via het Programma Cultuurparticipatie, samen met OCW en FCP.

Verbeteren positie kunstprofessional

We ondersteunen kunstprofessionals cultuureducatie en cultuurparticipatie om meer samen te werken aan professionalisering, aan vraaggericht en inclusief werken en aan hun positie in de infrastructuur. Met dat doel ondersteunen we samenwerkingsverbanden van professionals en werken we samen met beroeps- en brancheorganisaties en Platform ACCT.

Versterken beoefenaarsverbanden

We dragen eraan bij dat er een sterke, toegankelijke ondersteuningsstructuur is die zich inzet voor open & inclusieve en vitale & goedgeorganiseerde beoefenaarsverbanden. In onze rol van aanjager ondersteunen we amateurkoepels bij hun inspanningen het verenigingsleven te versterken, met speciale aandacht voor het verenigingsleven in tijden van corona.

Download Activiteitenplan als PDF

Foto header HKU Theater, “La Derniere”, afstudeervoorstelling 4e jaars acteurs, 2019, fotograaf Anna van Kooij