Meet Up! Kennis Delen

24 juni 2021 09.00-17.00 uur
Het is niet meer mogelijk om je online in te schrijven en je sessievoorkeuren door te geven. Wil je toch nog aanwezig zijn, dan is dit zeker mogelijk. We vragen je een mailtje te sturen naar EstherKoetse@lkca.nl met daarin vermeld de programmaonderdelen die je wilt bijwonen en, indien van toepassing, per sessieronde een eerste en tweede voorkeur. Voor de indeling en de werkvormen is het belangrijk dat wij weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Je ontvangt van ons een mailtje met alle informatie die je nodig hebt. Let op: heb je je ingeschreven, dan rekenen wij op je aanwezigheid. Kan je toch niet aanwezig zijn? Laat het ons dan ook even weten. De Meet Up! is niet op een later moment terug te kijken.

Hoe ziet de dag eruit?

Net als andere jaren hebben we veel ruimte gemaakt voor onderwerpen die jullie zelf hebben aangedragen. Het programma bevat twee rondes met verdiepingssessies, er is ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. En vanaf 15:00 uur ben je welkom in het LKCAtelier over leerecosystemen. Het is een dagvullend programma met voldoende pauzemomenten.

09.00 Inloop
09.30 Welkom en opening
10.00 Verdiepingssessies
01) Ontwikkelend onderzoek
(tot 12.45 uur)
02) Duurzaam beleid voor cultuur op school
(sessie voor beleidsmedewerkers)
03) Diversiteit en inclusie – verschillen waarderen
04) Evi 2.0
05) Nationaal Programma Onderwijs – Effectieve interventies
06) Erfgoededucatie – multiperspectiviteit en burgerschap
07) Reflectiekaarten voor het creatieve proces
11.30 Pauze
11.45 WonderMe – informele ontmoeting
(niet te combineren met sessie 1)
12.30 Maak en eet je eigen lunch
13.15 Verdiepingssessies
08) Cultureel Vermogen in relatie tot binnenschools en buitenschools
09) Verkennen toekomst bestuurlijk kader cultuur en onderwijs (sessie voor beleidsmedewerkers)
10) Meerstemmigheid en inclusie
11) Welke vragen hebben we over het bereiken van scholen?
12) Focusdoelen SLO en het Nationaal Programma Onderwijs
13) Speciaal onderwijs
14) Het potentieel van mbo
14.45 Pauze
15.00 LKCAtelier – Naar een inclusief leerecosysteem

Toelichting op de sessies

01) Ontwikkelend onderzoek
(niet te combineren met de informele ontmoeting in WonderMe)

Werk je bij een penvoerder en wil je inzetten op ontwikkelend onderzoek voor kennisontwikkeling en eigen professionalisering? In deze sessie krijg je meer informatie over de mogelijkheden van deze onderzoeksvorm. Met elkaar denken we na over geschikte onderzoeksvragen en aanpak. Welke volgende stap wil jij zetten? En hoe kunnen onderzoekers je daar bij helpen?

De sessie wordt begeleid door Corinne van Beilen met medewerking van Evert Bisschop Boele.

02) Duurzaam beleid voor cultuur op school (sessie voor beleidsmedewerkers)

De derde periode van Cultuureducatie met Kwaliteit is net gestart. Met deze langjarige impuls wordt kwalitatieve cultuureducatie op school gestimuleerd. Maar hoe lang blijft een impuls nodig? In deze sessie verkennen we, beleidsmedewerkers van gemeenten of provincies, hoe de ideale toekomst eruit ziet. Welke factoren spelen daarbij een rol en wat kunnen we doen om daar te komen?

De sessie wordt begeleid door Marja van Nieuwkerk (gemeente Amsterdam), Tjitske Sjollema (gemeente Alphen aan den Rijn), Katja Brooijmans (gemeente Oss) en Anne-Rienke Hendrikse (gemeente Rotterdam).

03) Diversiteit en inclusie – verschillen waarderen

In deze interactieve sessie werkt practor Birgit Pfeifer (van practoraat Verschillen Waarderen) met ons aan visieontwikkeling over diversiteit en inclusie. Ze geeft handvaten hoe dat te vertalen naar het beleid van je eigen organisatie. Haar missie is bewustwording en kennisdeling over dit thema en het tegengaan van polarisering en radicalisering. Dit doet zij vanuit het mbo, aanhakend op thema’s als burgerschap, persoonsvorming en identiteitsontwikkeling. Hoe kun je in het onderwijs jongeren affectieve waarden meegeven en niet alleen cognitieve vaardigheden? Vooral jongeren in het vmbo en mbo zijn vaak minder talig. Hoe kan cultuureducatie eraan bijdragen dat ze zich op een andere manier leren te uiten?

04) Evi 2.0

Veel penvoerders gaan in deze periode van Cultuureducatie met Kwaliteit werken met Evi 2.0, een zelfevaluatie- en monitoringsinstrument voor basisscholen. In deze sessie vertellen we kort over de laatste ontwikkelingen rond het instrument en praktische zaken. Vervolgens is er gelegenheid plannen en ervaringen met elkaar uit te wisselen over een aantal onderwerpen. Hoe pas je Evi 2.0 in binnen je programma? Op welke manier kun je de training voor adviseurs en consulenten inzetten? Hoe benader en motiveer je scholen om het instrument in te vullen? Wat zijn de mogelijkheden en plannen rond samenwerking met een universiteit? Er is ook ruimte om eigen kwesties en vragen in te brengen. Bekijk de lancering van Evi 2.0 met uitleg over het instrument tijdens de CMK-conferentie De Diepte In.

Deze sessie wordt begeleid door Bram Relouw en Marit van der Haar.

05) Nationaal Programma Onderwijs – Effectieve interventies

Het Nationaal Programma Onderwijs is er op gericht om vertragingen die opgelopen zijn in het onderwijs zo goed mogelijk in te lopen. Voor cultuureducatie vraagt dat niet alleen om aandacht voor de opgelopen vertraging in het leergebied Kunst en Cultuur, maar ook om het inzetten van kunst en cultuur om sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Sardes heeft in opdracht van ons een handreiking ontwikkeld die we in deze sessie presenteren en bespreken. De handreiking is opgebouwd in drie stappen:

  1. organisatorische keuzes;
  2. inhoudelijke keuzes;
  3. effectieve invoering.

De sessie wordt begeleid door Kees Broekhof (Sardes).

06) Erfgoededucatie – multiperspectiviteit en burgerschap

Erfgoededucatie is een vreemde eend in de bijt binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. Het valt tussen de vakken/kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie en de geschiedenis kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld. Hoe kunnen we in deze nieuwe periode zorgen voor meer samenhang en meer samenwerking binnen het netwerk van penvoerders, erfgoedhuizen, (kleine) musea, archieven en andere erfgoedinstellingen? Welke kansen en mogelijkheden bieden erfgoededucatie als het gaat om thema’s als meerstemmigheid, multiperspectiviteit, burgerschap en inclusie?

Deze sessie wordt begeleid door Marjolijn Peeters (Fonds voor Cultuurparticipatie) en er is plek voor maximaal 15 deelnemers.

07) Reflectiekaarten voor het creatieve proces

Samen met leerkrachten van Delftse basisscholen heeft Cultuurhelden reflectiekaarten ontwikkeld waarin vragen worden behandeld die passen bij elke fase van het creatieve proces tijdens een kunstles. Met behulp van de kaarten kun je bij iedere fase vragen stellen die leerlingen op speelse wijze bewust maken van hun eigen gedachten en gevoelens, om vervolgens samen tot nieuwe inzichten te komen. Na een korte presentatie ga je de reflectiekaarten uitproberen en… we reflecteren op het gebruik van de kaarten: alle feedback is welkom. Bekijk alvast de reflectiekaarten én de tutorial.

Deze sessie wordt begeleid door Janine Schot (adviseur Cultuurhelden, DOK Delft).

08) Cultureel Vermogen in relatie tot binnenschools en buitenschools

Jonge mensen oefenen hun culturele vermogens overal: online, thuis, in de buurt, alleen, in een groep, op school, op straat… Het is van belang om bij die werelden aan te sluiten. Cultureel Vermogen biedt daarvoor een handig kader. In deze workshop vertellen we wat het reflectiekader Cultureel Vermogen te bieden heeft. En ook hoe je het kunt gebruiken om trefzeker betekenisvolle ervaringen te arrangeren voor jonge mensen, samen met anderen in en rond de school.

09) Verkennen toekomst bestuurlijk kader cultuur en onderwijs (sessie voor beleidsmedewerkers)

Toenmalig minister Jet Bussemaker, toenmalig staatssecretaris Sander Dekker, de PO-Raad, wethouders en gedeputeerden voor cultuur én onderwijs ondertekenden 16 december 2013 het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO). Daarmee committeerden zij zich officieel aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen. Waarom kwam dat BKCO er eigenlijk? Wat heeft het opgeleverd? Zijn we er, of is er een vervolg nodig?

Deze sessie wordt begeleid door Esther Adema (OCW).

10) Meerstemmigheid en inclusie

Wat betekenen de begrippen meerstemmigheid en inclusie voor jou en jouw organisatie? Wat is de meerwaarde van meerstemmigheid binnen kunst- en cultuuronderwijs en educatie. Welke gedachten neem je mee in het samenstellen van programma’s en organisatorische keuzes die je maakt. We gaan over deze vragen met elkaar in gesprek om een visie te vormen rondom meerstemmigheid en inclusie.

Deze sessie wordt begeleid door Peggy Brandon (directeur Mocca) en Niek Putman (projectmedewerker Mocca en projectleider social impact, diversiteit en inclusie bij community center SESI op de Hogeschool van Amsterdam).

11) Welke vragen hebben we over het bereiken van scholen?

Er leven veel vragen bij penvoerders over wat nu de beste manieren zijn om scholen te bereiken. Het gaat hierbij om het bereiken van nieuwe scholen, scholen in achterstandswijken of een andere manier van benaderen. Maar ook over het bereiken van schoolbesturen en/of directies. In alle gevallen is het soms moeilijk om de juiste aanpak te vinden. Welke vragen leven er op dit gebied, welke antwoorden kennen we al?

Deze sessie wordt begeleid door Ruud Visschendijk (KCR) en Ineke Freijters (CiST).

12) Focusdoelen SLO en het Nationaal Programma Onderwijs

Bij de menukaart van het leergebied Kunst & Cultuur kijk je natuurlijk ook naar doelen. De focusdoelen van SLO zijn gericht op de koppeling tussen de kunstvakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. We kijken in deze sessie naar de praktische kant van het inzetten van de focusdoelen. Wat wil je dat de leerlingen leren en hoe onderzoek je aan de hand van de doelen wat er geleerd is? Hoe sluit je aan bij de behoefte van de individuele leerling? Ook komt de samenhang tussen de focusdoelen van kunst en cultuur en leesonderwijs aan bod. Op welke manier kunnen leraren met deze samenhang aan de slag?

Deze sessie wordt begeleid door Moniek Warmer (SLO) en Joanneke Prenger (vakexpert Nederlands primair onderwijs).

13) Speciaal onderwijs

Bijna alle scholen in het speciaal onderwijs doen in Haarlemmermeer mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Inmiddels is er dus de nodige ervaring opgedaan. Je krijgt een inleiding over het belang van cultuureducatie in het speciaal onderwijs en aan de hand van een aantal stellingen praten we vervolgens met elkaar over wat er (extra) nodig is om dit goed uit te voeren.

De sessie wordt begeleid door Carin Nordberg (hoofd educatie Pier K) en Marjolijn Sas (cultuurcoördinator op een so-school).

14) Het potentieel van mbo

Wanneer worden mbo-docenten en studenten enthousiast voor kunst en cultuur? We presenteren de laatste onderzoeksresultaten. Ook laten we aan de hand van inspirerende voorbeelden zien wat de mogelijkheden zijn om een duurzame verbinding aan te gaan met de culturele sector. Waar liggen de kansen (ckv, burgerschap, etc…) en hoe kunnen we die optimaal benutten? Graag gaan we samen in gesprek of en hoe we een mbo-leergemeenschap kunnen opzetten en wat we daarmee willen bereiken (visieontwikkeling, training, educatief materiaal?).

Deze sessie wordt begeleid door Bas Delmee.