Financiering cultuureducatie uit lumpsum

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van OCW. Vanaf schooljaar 2021-2022 vallen ook de gelden uit de prestatiebox onder de lumpsum.

Financiering scholen

Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Hiermee krijgen schoolbesturen een grotere bestedingsvrijheid. Ze kunnen het beleid beter afstemmen op de situatie van de school en het maakt maatwerk voor leerlingen mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

Tot en met het vorige schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie. Vanaf het schooljaar 2021-2022 bestaat de prestatiebox niet meer en zijn de gelden volledig opgenomen in de lumpsum.

Cultuureducatie in de lumpsum

Onderdeel van de lumpsum is de Velo (vereenvoudigde Londo) gelden die bestemd zijn voor culturele vorming. Het budget is in schooljaar 2021-2022 per school € 111,53 en € 4,65 per leerling. Dit geld kan worden besteed aan culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Aanvullend komt er dit schooljaar € 16,86 bij, inclusief € 3 per leerling voor museumbezoek, door de overheveling van de prestatieboxgelden naar de lumpsum. Het ministerie wil zicht houden op dit specifieke budget voor cultuureducatie, ook om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden. Daarvoor zal het ministerie via monitoring en vragenlijsten de komende jaren scholen bevragen over de inzet op dit gebied.

In 2021 is het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs‘ aangenomen voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen, waarbij men het aantal rekenregels heeft teruggebracht van 130 naar ongeveer 30. Deze wet gaat in per 1 januari 2023. In de uitleg die het ministerie geeft gaat het vooral om een basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen. Daar komen nog een beperkt aantal aanvullende regelingen bij, die zich vooral richten op de locatie en situatie van de school en de specifieke achtergronden van bepaalde leerlingen. Het ziet ernaar uit dat er geen aparte rekenregel voor cultuureducatie komt.

Tip voor cultuurcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Bronnen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3.7 / 5. totaal 20

Gepubliceerd:
Deel dit artikel