Brede Regeling Combinatiefuncties (2019- )

Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast (voorheen Brede Impuls Combinatiefuncties). De nieuwe regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden.

Nieuwe doelstellingen

Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken
Met in het bijzonder aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, voor mensen die in armoede leven en voor andere groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en cultuur (bijvoorbeeld vanwege leeftijd/levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of etnische/sociale achtergrond of positie).

Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties
Bijvoorbeeld op het gebied van besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen.

Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen
Bijvoorbeeld tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële sport en cultuur, organisaties in onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg en het bedrijfsleven.

De belangrijkste veranderingen op een rij

  • De ministeries van VWS, OCW en SZW verhogen het beschikbare jaarbudget waardoor er extra fte beschikbaar komen.
  • De verdeling van de nieuwe fte over gemeenten vindt plaats op basis van de verdeelsleutels: 'inwoners' en 'inwoners t/m 17 jaar'.
  • De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend. Gemeenten dienen een intentieverklaring in voor de gehele periode van vier jaar, maar hebben jaarlijks de mogelijkheid om het aantal fte aan te passen.
  • Het normbedrag per fte (€ 50.000) is een richtlijn; het staat gemeenten vrij om meer of minder fte in te zetten dan het toegewezen aantal gelet op het gewenste opleidingsniveau. (De eis blijft wel dat de middelen op fte worden ingezet.)
  • Van gemeenten wordt verwacht dat zij met werkgevers goede afspraken maken over opleidingen en versterking van de kwaliteit van de buursport- en cultuurcoaches. (Met bij voorkeur 2% van de beschikbare middelen.)
  • Cultuurcoaches kunnen nu -net als de buurtsportcoaches- niet alleen voor het onderwijs worden ingezet, maar ook voor bijvoorbeeld de domeinen zorg en welzijn. 
  • De naam van de regeling verandert van Brede Impuls Combinatiefuncties in Brede Regeling Combinatiefuncties.

Lokale cofinanciering

De ministeries van VWS, OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen om deel te nemen aan de regeling. Zij zijn hierover door de VNG en betrokken ministeries geïnformeerd.

Flyer en bestuurlijke afspraken

Download de flyer over de gewijzigde regeling
Lees de bestuurlijke afspraken over de gewijzigde regeling

Wat vooraf ging

Sinds februari 2012 loopt het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' (sportindebuurt.nl). Onderdeel hiervan is een financiële impuls voor combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn als buurtsportcoaches op lokaal niveau. Deze impuls en de eerdere 'Impuls brede scholen sport en cultuur' voor combinatiefuncties, waaronder ook cultuurcoaches vallen, zijn van 2012 t/m 2018 gecombineerd onder de naam: Brede Impuls Combinatiefuncties.

Meer informatie

Cijfers Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties
Combinatiefuncties op de website van VNG 
Bestuurlijke afspraken Brede impuls 2017-2018