Structurele aanpak cultuureducatie op Aruba

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Tijdens het Ministerieel Vier Landen Overleg van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Europees Nederland is in 2019 vastgesteld dat cultuuroverdracht, cultuureducatie en erfgoedbehoud van groot belang zijn voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Op Aruba was dit aanleiding om meer aandacht te vragen voor cultuureducatie. Om te zorgen voor draagvlak op alle niveaus is gekozen voor een proces waarbij vertegenwoordigers uit het brede onderwijs- en culturele veld. Over het proces om te komen tot deze vertegenwoordiging en uiteindelijk tot een breed gedragen Cultuureducatieplan lees je meer in dit artikel.

Op Aruba krijgt cultuureducatie een serieuze impuls. In 2015 is er ook al geprobeerd om via de Commissie implementatie kunst en cultuureducatie werk te maken van cultuureducatie. Vanwege de veranderde omstandigheden ligt er nu een nieuw plan. De aanleiding ligt deels in een besluit tijdens het Ministerieel Vier Landen Overleg, waarin in 2019 is aangegeven dat cultuuroverdracht, cultuureducatie en erfgoedbehoud van groot belang zijn voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. In het Caribische deel van het Koninkrijk ligt het accent nog niet overal op de lokale cultuur en geschiedenis, onder meer in het lesmateriaal voor het onderwijs.

Daarnaast wil de huidige regering van Aruba nu echt werk maken van cultuureducatie. De minister belast met (onder meer) Onderwijs en de minister belast met (onder meer) Cultuur hebben via een ministeriele beschikking opdracht gegeven een Commissie Cultuureducatie in te stellen. Deze commissie heeft als doel het ontwikkelen van een Cultuureducatieplan voor Aruba. Maar hoe geef je dat vorm?

Draagvlak

Om de implementatie van het Cultuureducatieplan zo kansrijk mogelijk te maken, is gekozen voor een brede vertegenwoordiging op verschillende niveaus. Allereerst is er een Coördinerende Commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van het Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) met twee beleidsmedewerkers die het project zullen trekken. Vanuit de Directie Cultuur Aruba (DCA) zijn de directeur en twee beleidsmedewerkers als medetrekkers betrokken. Daarnaast maken vanuit de Nationale UNESCO Commissie van Aruba de Secretaris Generaal en de Programmaspecialist cultuureducatie (als secretaris) deel uit van de commissie.

De taak van deze Coördinerende Commissie Cultuureducatie is het vaststellen van de Commissie Cultuureducatie. In deze commissie is naast de vertegenwoordiging van beide departementen en UNESCO, juist ook het veld vertegenwoordigd. Het hoofd van de afdeling Curriculum van de Directie Onderwijs sluit aan, evenals een expressievak-docent van het Instituto Pedagogico Arubano en een vertegenwoordiger van de Faculty of Arts and Science van de Universiteit van Aruba. Het team wordt aangevuld met een CKV-docent, een kunstenaar of jeugdleider met ervaring met cultuureducatie buiten het onderwijs en vertegenwoordigers van het museumveld. Zij samen gaan aan de slag met de ontwikkeling van het Cultuureducatieplan voor Aruba. 

De Commissie Cultuureducatie wordt gevoed door drie werkgroepen. Deze werkgroepen corresponderen met de keuzes die gemaakt zijn in het Ministerieel Vier Landen Overleg voor de volgende driedeling met betrekking tot cultuureducatie:

1.           Binnen het formeel onderwijs (formeel)

Naast het primair en secundair onderwijs zijn hier ook de voorschoolse educatie, het kleuteronderwijs, het beroepsonderwijs en de universiteit vertegenwoordigd.

2.           Buiten het formeel onderwijs (non-formeel)

Denk hierbij aan culturele instellingen als dansscholen, muziekscholen, theatergroepen, musea cultuureducatie via bijvoorbeeld social media.

3.           Binnen de samenleving in het algemeen (informeel)

Hier gaat het om cultuureducatie die plaatsvindt binnen de familie, in buurthuizen en bij verschillende sociale groepen en religieuze groeperingen. 

Vanuit Europees Nederland is het Landelijk Instituut Cultuureducatie en Cultuurparticipatie (LKCA) betrokken. LKCA verzorgt in de tweede helft van 2022 een training om het leerecosysteem rondom de leerlingen in kaart te brengen. Voor dit leerecosysteem worden alle relevante cultuuraanbieders in kaart gebracht. Dit hele netwerk wordt ook met elkaar in contact gebracht om elkaar en elkaars activiteiten te leren kennen. Het netwerk is gericht op samenwerking: hoe kunnen we samen de activiteiten rond de lokale cultuur en geschiedenis vormgeven voor de kinderen en jongeren op Aruba. De resultaten van deze training vormen een belangrijk uitgangspunt voor het Cultuureducatieplan voor Aruba. Vanuit het leerecosysteem wordt gedacht vanuit de kinderen en jongeren. Door alle culturele partners te betrekken bij hun culturele ontwikkeling ontstaat draagvlak en eigenaarschap bij alle betrokkenen.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.9 / 5. totaal 7

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
M.Koolman 20-02-2024

Cultuureducatie is heel van belang

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel