Evi nu ook beschikbaar voor het voortgezet onderwijs

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het evaluatie-instrument Evi is inmiddels al een paar jaar bekend in het basisonderwijs. Er is hard gewerkt aan eenzelfde evaluatie-instrument voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Met resultaat, want afgelopen januari is Evi VO gelanceerd!

Evi is een evaluatie-instrument voor cultuureducatie in het onderwijs. De tool bestaat uit een vragenlijst over de huidige stand van zaken en over de ambities van een school met betrekking tot cultuuronderwijs. Er volgt dan een analyse van de antwoorden. Deze analyse geeft aan waar de school op dit moment staat en biedt kansen om in gesprek te gaan over een nieuwe stip op de horizon voor cultuureducatie op school. Evi geeft ook tips op maat over hoe de school het cultuuronderwijs kan verbeteren.

Wat levert Evi VO op?

Evi VO levert scholen inzicht op in het huidige cultuuronderwijs, zowel op organisatorisch als inhoudelijk niveau.

Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen scholen in gesprek gaan met adviseurs over professionalisering van de kunstvaksectie en/of de deskundigheidsbevordering van docenten. Evi VO kan bijdragen aan het ontdekken van de wens voor een specifieke leerlijn of discipline, zoals bijvoorbeeld de wens om richting een cultuurprofielschool te ontwikkelen. 

Borging van cultuureducatie

Door de Evi-vragenlijst periodiek in te vullen draagt het bij aan borging van cultuureducatie in het schoolbeleid en schoolplan. Voor de penvoerders en intermediairs Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) biedt Evi VO inzicht in hoe cultuuronderwijs georganiseerd is binnen de scholen en waar ontwikkelwensen zijn.

Inhoud Evi-vragenlijst

De vragenlijst heeft vijf pijlers:

 • Visie  
 • Programma
 • Deskundigheid
 • Samenwerking
 • Leerling

De vragenlijst geeft tien inhoudelijke doelstellingen voor het cultuuronderwijs. Voor elke doelstelling wordt gevraagd om aan te geven in hoeverre: 

 • deze doelstelling is opgenomen in de visie van de school;
 • er activiteiten zijn om deze doelstellig te verwezenlijken;
 • er deskundigheid in het team is op het vlak van deze doelstelling;
 • de school bij het verwezenlijken van deze doelstelling samenwerkt met externe partners;
 • de leerling wordt betrokken bij het realiseren van deze doelstelling. 

Als de vragenlijst is afgerond krijgt de school een Evi-dossier met uitkomsten: 

 • waar de school staat met cultuuronderwijs;
 • tips en ideeën voor vervolgstappen;
 • de mogelijkheid om (gratis) advies te vragen;
 • een poster met alle uitkomsten.

In het Evi-dossier kan een school of intermediair in één oogopslag zien aan welke doelstellingen wordt gewerkt en of de doelstellingen van het cultuuronderwijs consistent worden uitgevoerd. Met consistent wordt bedoeld dat een doelstelling is opgenomen in de visie van de school, dat er activiteiten zijn om de doelstelling te halen, dat er deskundigheid is bij de teamleden en dat er wordt samengewerkt met leerlingen en externe partners. Aan de hand van het Evi-dossier kan ook bepaald worden waar wensen liggen voor doorontwikkeling.

De school wordt op basis van de ingevulde antwoorden ingedeeld in een Evi-scenario. Evi werkt met vier scenario’s. De scenario’s zijn geen waardebepaling, het is aan de school zelf om te bepalen hoe hier verder mee wordt omgegaan. Evi geeft aan de hand van de antwoorden advies aan scholen die ambitie hebben om naar een ander scenario te groeien. 

De scenario’s

Scenario 1
De school heeft geen eigen overkoepelende visie op cultuuronderwijs en werkt vanuit de vastgestelde eindtermen voor cultuuronderwijs. Incidenteel worden overstijgende culturele activiteiten georganiseerd.

Scenario 2
De school biedt vanuit een eigen visie op cultuuronderwijs structureel verschillende, min of meer samenhangende, culturele activiteiten aan, en heeft ook taakuren voor de coördinatie hiervan.

Scenario 3
De school werkt vanuit een eigen cultuurbeleid en samen met de directe (culturele) omgeving aan cultuuronderwijs, en streeft hierbij naar doorlopende leerlijnen en verbinding met andere vakken.

Scenario 4
De school biedt vanuit een stevige visie cultuuronderwijs aan, in duidelijke leerlijnen en vakoverstijgend.

Wie vult de Evi-vragenlijst in? 

De school bepaalt zelf wie de digitale vragenlijst invult. De vragenlijst kan worden ingevuld door twee personen, bijvoorbeeld de directeur en de cultuurcoördinator van de school, of de cultuurcoördinator en de kunstvakdocent. De tweede invuller kan de antwoorden van de eerste invuller aanvullen. 

Evi voor vso

Het is mogelijk om Evi VO per schoolniveau in te vullen. Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) adviseren we om in gesprek te gaan met de adviseur om te bepalen welke versie van Evi het beste kan worden ingevuld, versie PO of versie VO.

We raden aan om Evi de eerste keer samen met de adviseur, penvoerder of intermediair Cultuureducatie met Kwaliteit in te vullen.

Het is mogelijk om de Evi-vragenlijst tussentijds te downloaden en in te laten vullen door leerlingen en collega’s. Dit creëert een groter draagvlak binnen de school en geeft inzicht in de ontwikkelwensen van de leerlingen en collega’s.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twee uur. Kies je ervoor om informatie in te winnen bij collega’s of leerlingen? Dan vraagt het invullen meer tijd. Zodra de vragenlijst digitaal ondertekend is door beide invullers wordt het Evi-dossier aangemaakt. De ingevulde informatie kan dan niet meer worden aangepast.  Kijk voor meer informatie, instructiematerialen en veelgestelde vragen op de website van Evi VO.  

De Evi-vragenlijst kan in principe ieder jaar worden ingevuld door de deelnemende vo-scholen. Omdat Evi in essentie een zelfanalyse tool is, kan het dienen als een vorm van ondersteuning van het onderwijs, ook als er geen ondersteunende instellingen of adviseurs beschikbaar zijn. 

Regionale en landelijke analyse cultuuronderwijs

Penvoerdersanalyse
De Evi-data geven penvoerders een beeld van de stand van zaken in hun werkgebied. In opdracht van penvoerders maken acht universiteiten op basis van Evi-dossiers analyses van het cultuuronderwijs in het werkgebied van een penvoerder.

Landelijke analyse
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil ook graag de stand van zaken van het cultuuronderwijs monitoren. Een landelijke monitor zal worden uitgevoerd door een of meerdere van de betrokken universiteiten.

De ingevulde vragenlijsten blijven eigendom van de school en de scholen zijn nooit herleidbaar binnen de opgestelde regionale of landelijke analyses. Het enige doel van de analyses is inzicht krijgen in cultuuronderwijs en de bestaande programma’s, en de ondersteuning van scholen te verbeteren. 

De rol van LKCA

LKCA werkt samen met partners in het veld aan een verbeterde inbedding en kwaliteit van cultuuronderwijs. Dat doen we onder meer door kennis te delen en tools beschikbaar te stellen, zoals Evi.

We ondersteunen de adviseurs van het onderwijs en de intermediaire instellingen door hen te voeden in netwerken en leergemeenschappen voor de verschillende onderwijsniveaus. LKCA heeft samen met deze instellingen gewerkt aan een samenhangend cursusaanbod voor beginnende en ervaren adviseurs.

Meer informatie of aanmelden?

Foto header: @iStock

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Max van Alphen (hij/hem/zijn)
Max van Alphen (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
maxvanalphen@lkca.nl
06 15 40 99 39
Emma Staals
Emma Staals
Functie: Trainee Cultuureducatie
emmastaals@lkca.nl
030 - 711 51 13
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel