Cultuurcoaches

In deze leeswijzer vind je kennis en tips voor iedereen die betrokken is bij, of werkzaam is als, cultuurcoach. Hier vind je informatie over onder andere: de BRC, brede SPUK en ondersteuning van cultuurcoaches.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Cultuurcoach, cultuurmakelaar, cultuuraanjager, adviseur, intendant. Allemaal voorbeelden van lokale functies die deelname aan cultuur stimuleren en verbindingen leggen tussen cultuur en andere domeinen. Waar de functienamen hier en daar verschillen en in de werkzaamheden andere accenten liggen, hebben zij één ding gemeen: het zijn allemaal bruggenbouwers. Ze slaan bruggen tussen cultuur en sport, tussen cultuur en zorg, tussen cultuur en onderwijs.

Navigeer op deze pagina naar:

Werkzaamheden cultuurcoaches

In 2022 heeft 80% van de Nederlandse gemeenten een cultuurcoach aangesteld en het aantal fte is sinds 2019 sterk toegenomen. We onderscheiden twee typen cultuurcoaches: de een werkt in en rondom school, de ander in de wijk. Werkzaamheden die cultuurcoaches binnen school doen zijn veelal adviserend en ondersteunend van aard. De focus lijkt steeds meer op participatie te liggen. Veel cultuurcoaches organiseren (ook) naschools aanbod of zoeken de interne verbinding met naschoolse activiteiten. Bij dat naschoolse aanbod vinden ze het belangrijk om wijkgericht te werken. Cultuurcoaches in de wijk zijn voornamelijk verbindend bezig. Zij richten zich doorgaans op basisschoolkinderen als het een naschools aanbod betreft en op specifiekere doelgroepen als ze niet gelieerd zijn aan de basisschool. Cultuurcoaches zijn (nog) nauwelijks actief binnen het voortgezet onderwijs.

Sinds 2019 is er een beweging gaande in de richting van het sociaal domein. De voornaamste doelgroepen die genoemd worden zijn (kwetsbare) jongeren of (kwetsbare) ouderen.

Voor meer informatie en voorbeelden over de koppeling tussen cultuur en het sociaal domein kun je terecht bij onze kennisdossiers over het programma cultuurparticipatie.

Functieprofielen: waar liggen de verschillen?  

Voor welke domeinen kunnen bruggenbouwers in cultuur werken? Welk profiel past het beste bij welke bruggenbouwer? En wat zijn de verschillende rollen en taken? 

In de handreiking ‘Bruggenbouwers in Cultuur’ (LKCA, 2022) laten we zien hoe de functie van bruggenbouwer er in de praktijk uitziet en vind je verschillende functieprofielen, van energieke cultuurscout tot cultuurmakelaar met een sociaal hart. Door het invullen van een profieltest, bestaande uit 41 vragen, krijg je inzicht in de mogelijke rollen die bruggenbouwers in de cultuur (zouden kunnen) vervullen. 

De handreiking kan worden gebruikt door combinatiefunctionarissen en andere lokale cultuurfuncties die verbindingen leggen tussen cultuur en andere domeinen, om te reflecteren op wat zij doen, meer zouden willen doen en zouden willen ontwikkelen. Maar ook beleidsmedewerkers of werkgevers kunnen de publicatie gebruiken om hun opdracht aan de bruggenbouwers in de cultuur (her)formuleren, een functieprofiel op te kunnen stellen of als basis voor een voortgangsgesprek met de functionaris. 

Brede Regeling Combinatiefuncties

De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) maakt het aanstellen van combinatiefunctionarissen mede mogelijk. Oorspronkelijk lag de nadruk op de verbinding tussen cultuur en het primair onderwijs, maar met ingang van 2019 kunnen combinatie-functies breder ingezet worden. Ook voor het verbinden van cultuur met bijvoorbeeld sport, zorg en/of welzijn. De BRC is de afgelopen jaren gemonitord en geëvalueerd. Dit heeft bijgedragen aan de planvorming rondom de nieuwe periode BRC (2023-2026).

Nieuwe periode BRC

Vanaf 2023 is de manier veranderd waarop cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen worden gefinancierd door de overheid. De BRC is als addendum van het vernieuwde Sportakkoord onderdeel van een brede specifieke uitkering voor gemeenten, oftewel de brede SPUK. Lees alles over de nieuwe periode BRC in dit artikel.

In deze brede SPUK worden verschillende beleidsonderwerpen samengevoegd: sport en bewegen, gezondheid, sociale basis en cultuurparticipatie. De brede SPUK is ontstaan vanuit de wens om de middelen rondom preventie, sport en bewegen beter te bundelen en zo meer integraal.

Programma’s BRC/brede SPUK

Gemeenten kiezen voor de brede SPUK

Gemeenten konden tot en met 31 maart 2023 een aanvraag voor de brede SPUK indienen. Dat hebben ze massaal gedaan: alle Nederlandse gemeenten hebben de brede SPUK inclusief BRC aangevraagd. Een mooi resultaat en goed nieuws voor combinatiefunctionarissen, die volop kunnen worden ingezet in sport en cultuur in verbinding met andere domeinen. Zo werken we ook de komende jaren aan sport, welzijn, bewegen en cultuur voor iedereen.

Integraal plan van aanpak

Nu de aanvragen zijn ingediend, kunnen gemeenten aan de slag met het opstellen van een integraal plan van aanpak (2024-2026) voor de brede SPUK, waarin zij beschrijven hoe zij samenhangend beleid gaan voeren op de diverse thema’s. Dit integraal plan van aanpak moet voor 30 september ingeleverd zijn bij de kerngroep.

De kerngroep bestaat uit o.a. VNG en VSG en controleert met name op compleetheid van het plan. Na de controle door de kerngroep wordt het Plan van Aanpak voor 31 oktober ingediend via het gemeentelijk portaal DUS-I.

Voor het opstellen van het plan van aanpak is een format inclusief handleiding ontwikkeld voor gemeenten. Deze vind je hier.

Dit format bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Een beschrijving van de huidige situatie in de gemeente.
 • Indien van toepassing: wanneer gemeenten niet op alle programma’s binnen de SPUK hebben ingetekend, beschrijven zij de reden(en) daarvoor.
 • Voor de twee overkoepelende thema’s in de brede SPUK (enerzijds Sport, Bewegen en Cultuur en anderzijds Gezondheid en Sociale Basis), beschrijven de gemeenten:
  a. Wat de gemeente wil bereiken (doelen en resultaten)
  b. Wat de gemeente daarvoor gaat doen (uitvoering en samenwerking)
 • Ondersteunende onderdelen
 • Hoe wordt de voortgang bewaakt?
 • Hoe wordt samenhang en synergie nagestreefd tussen uitvoering op de verschillende hoofdthema’s en onderdelen.
 • Verbinding onderdelen Brede SPUK en doelen GALA en Sportakkoord II
 • Toestemming gebruik informatie
 • Ondertekening

  Tijdlijn

  Onder deze brede SPUK zijn verschillende beleidsonderwerpen samengevoegd. De belangrijkste pijlers in de SPUK zijn het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II. De BRC valt als addendum onder het Sportakkoord II.

  Bekijk hier de tijdlijn van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hierin staan ook de belangrijke momenten rondom de SPUK aanvraagprocedure benoemd.

  Feiten en cijfers

  Sinds 2019 voert het Mulier Instituut de landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties uit, in opdracht van het ministerie van VWS. De meest actuele feiten en cijfers vind je op deze pagina.

  Je kunt het volle rapport (2022) hier lezen.

 • De nieuwe periode BRC: en overzicht van alle wijzigingen en belangrijke informatie (LKCA, 2023) 
 • Tips voor gemeenteambtenaren en cultuurcoaches: met deze tips kun je snel aan de slag met het vergroten van cultuurdeelname in jouw gemeente (LKCA, 2023). 
 • Veelgestelde vragen over de brede SPUK op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
 • Vanuit VNG/VSG is er een format beschikbaar gesteld dat gemeenten kunnen gebruiken voor het invullen van het plan van aanpak. 
 • VNG en VSG organiseren in samenwerking met diverse partners vanaf 8 mei verdiepingsbijeenkomsten in verschillende regio’s. 
 • Er is ondersteuningsbudget beschikbaar dat kan worden ingezet voor het doen van de aanvraag en het opstellen van het integrale Plan van Aanpak. 
 • Om beleidsmedewerkers te voorzien van alle informatie die zij nodig hebben voor het opstellen van het Plan van Aanpak, organiseert LKCA op 11 mei een online LKCAtelier. Schrijf je hier in. 

  Verder naar

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 4.8 / 5. totaal 5

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (1)
  Victor van Haeren 12-10-2020

  Beste mensen,
  Met interesse heb ik het artikel gelezen. Bestaat de regeling Cultuurcoach nog? Kunnen daar aanvragen voor gedaan worden? We zijn n.l. met enkele zorginstellingen in gesprek om de competentieontwikkeling van cultuurcoaches in de zorg te borgen.
  Hartelijke groet
  Victor

  reageer
  13-10-2020

  Beste Victor,
  Gemeenten konden zich in 2018 voor vier jaar aanmelden voor de regeling. Gemeenten die dit gedaan hebben krijgen, op basis van matching, van 2019 tot en met 2023 geld voor combinatiefuncties (zie ook: https://sportindebuurt.nl/bestanden/Flyer_Nieuwe_kansen_LOS.pdf). Aanmelden kan nu dus niet meer. Wel zou je kunnen kijken of jouw gemeente deelneemt aan de regeling (https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/uitvoering-brede-regeling-combinatiefuncties) en hoe het geld verdeeld is (en eventueel een gesprek voeren over de herverdeling van die gelden).
  Verder wijs ik je nog graag op de volgende regeling: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/25/samen-cultuurmaken. Wellicht dat die ook aanknopingspunten biedt voor wat jullie willen.
  Succes en mocht je nog vragen hebben, mail gerust naar JosefienePoll@lkca.nl

  reageer
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Merit de Valk
  Merit de Valk
  Functie: Specialist Beleid
  Expertise: overheidsbeleid
  meritdevalk@lkca.nl
  06 26 21 22 44
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel