Beleidsplan 2025-2028

Kennis voor beleid en ondersteuning
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Eind januari heeft LKCA zijn beleidsplan voor de periode 2025-2028 ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit artikel alvast wat meer informatie over onze aangepaste koers.

In de nieuwe beleidsperiode blijft LKCA zich samen met stakeholders en partners inzetten voor de versterking van cultuureducatie en cultuurparticipatie in (Caribisch) Nederland, en behoudt de rol als penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie. We kiezen ervoor om in 2025-2028 niet als kennisinstituut, maar als kenniscentrum verder te gaan, en maken we door middel van een aangescherpte focus in onze doelgroepen en activiteiten ruimte om beter aan te sluiten op actuele ontwikkelingen in de sector. 

Cultuureducatie en cultuurparticipatie dragen bij aan het stimuleren van een creatieve en veerkrachtige samenleving. ​Daarom werken we aan een toekomst waarin cultuurbeoefening een leven lang binnen ieders bereik ligt. Onder andere doordat elke school in (Caribisch) Nederland structureel cultuureducatie biedt die aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren, en zich overal een netwerk bevindt waar cultuur buiten school en in de vrije tijd beoefend kan worden.​

Met de Code D&I jagen we diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen de gehele culturele sector aan. De Code dient als kompas en biedt tools en tips om cultuurprofessionals van de juiste kennis en deskundigheid te voorzien om deze in hun eigen organisatie toe te passen.

Kenniscentrum en kennispartner 

Vanaf 2025 fungeren we nog nadrukkelijker als een laagdrempelig en toegankelijk landelijk kenniscentrum voor cultuureducatie en cultuurparticipatie en als penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie. Op deze manier vervullen we een belangrijke en verbindende rol in het stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie, diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

Ook zijn we kennispartner in verschillende Rijksprogramma’s. We versterken en verduurzamen de resultaten van het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit en het Programma Cultuurparticipatie. Dit doen we door het verzamelen en duiden van kennis, inzichten en resultaten en het delen hiervan met onze samenwerkingspartners.

We werken met en voor ondersteunende organisaties op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, ​zoals overheden (OCW, IPO en VNG), fondsen, ​provinciale en grootstedelijke steunfunctie-instellingen, ​amateurkunstkoepels, onderwijskoepels, ​brancheverenigingen en opleidingen bij mbo’s, ​hogescholen en universiteiten.

Onze missie: kennis voor beleid en ondersteuning

Als landelijk kenniscentrum overzien we de praktijk van cultuureducatie en cultuurparticipatie in zijn geheel en stimuleren we​ verbinding, actieve kennisdeling, professionalisering en innovatie. ​

We monitoren en onderzoeken actuele ontwikkelingen in beleid, praktijk en theorievorming in ons werkveld. Vervolgens delen we de verzamelde kennis met ondersteuners en agenderen deze op plekken waar hierover beleidsmatige besluiten genomen worden.

Ook de komende vier jaar blijven we penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie voor de gehele cultuursector.

Onze pijlers

Lees hieronder meer door per onderwerp op het pijltje (links) te klikken.

Cultuur en educatie

Een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren op het gebied van kunst- en cultuureducatie vraagt om een rijke culturele omgeving en een adequaat ingericht systeem voor introductie, begeleiding en educatie in kunst en cultuur. We willen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en de samenwerking tussen school en culturele omgeving versterken.

Versterking van de positie en kwaliteit van cultuureducatie

Hiervoor is een duidelijke positionering in het schoolbeleid nodig, in combinatie met voldoende financiën en een interne ondersteuningsstructuur; goed toegeruste en adequaat opgeleide docenten en goed materiaal, een rijke en stabiele culturele omgeving voor het opgroeiende kind en ondersteuningsstructuur om formele en non-formele cultuureducatie met elkaar in verbinding te brengen. De komende periode is het van belang deze verworvenheden te borgen en verder te versterken.

Verbinding cultuureducatie binnen en buiten schooltijd

We pleiten ook voor meer samenhang en afstemming tussen cultuureducatie binnen en buiten schooltijd en een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen en jongeren. We richten ons daartoe op de versterking van de culturele infrastructuur van scholen, intermediairs en culturele aanbieders, die in gezamenlijkheid aan de kwaliteit van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie werken (waaronder de penvoerders van het Rijksprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit).

Cultuur en participatie

De bevordering van een gezonde en veerkrachtige samenleving vereist toegankelijke voorzieningen voor cultuurparticipatie, die flexibel zijn en meegroeien met veranderingen in cultuurvormen en behoeften van beoefenaars. Organisaties die deze voorzieningen bieden werken samen met partners uit verschillende domeinen en worden ondersteund door artistieke en sociaal-maatschappelijke professionals. We willen de kennis over cultuurparticipatie en de bestaande ondersteuningsinfrastructuur versterken.

Versterking van kennis over cultuurparticipatie

Een goede bedding van cultuurparticipatie in de samenleving is nodig, met meer inzet van cultuurparticipatie voor individuele en maatschappelijke doelen. We richten ons daartoe op kennis over en het versterken, vitaliseren en toekomstbestendig maken cultuurbeoefening.

Versterking van de infrastructuur van de ondersteuning

Om kansengelijkheid te bevorderen is het wezenlijk dat iedereen in heel (Caribisch) Nederland eenvoudig toegang heeft tot cultuurparticipatie. Daarvoor is een laagdrempelig en uitnodigend aanbod in de nabije omgeving nodig en kennis over hoe je daaraan kunt deelnemen, onder andere door ontwikkel- en ontmoetingsplekken, goede en betaalbare faciliteiten en bekwame kunstprofessionals en begeleiders. Wij richten ons daarom op de versterking van de infrastructuur van de ondersteuning door het verzamelen, versterken en delen van kennis over beoefenaars, aanbieders, ondersteuners en beleid ten aanzien van cultuurparticipatie. Vanuit deze kennis kunnen we ontwikkelingen signaleren en onderwerpen agenderen bij ondersteunende organisaties en overheden. Hiermee verbeteren we de positie van cultuurparticipatie in beleid en samenleving.

Code Diversiteit & Inclusie

We willen diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen de gehele culturele sector stimuleren. De Code D&I geldt hierbij als kompas en biedt tools en tips om cultuurprofessionals van de juiste kennis en deskundigheid te voorzien om de Code in hun organisatie toe te passen.

Beschikbaarheid kennis

Informatiekanalen en kennisproducten zijn voor iedereen toegankelijk, inzichtelijk en bruikbaar.

Activeren gebruik code

Voor het overdragen van kennis en het organiseren van trainingen en bijeenkomsten voor de Code D&I werken we onder andere samen met brancheverenigingen, koepels en andere ondersteunende organisaties.

Drie hoofdactiviteiten

De activiteiten van LKCA zijn in de nieuwe beleidsperiode onder te verdelen in drie hoofdactiviteiten: landelijke informatie- en netwerkfunctie, het doen van onderzoek en monitoring, en deskundigheidsbevordering.

Lees meer over onze hoofdactiviteiten door per activiteit op het pijltje (links) te klikken.

1: Landelijke informatie- en netwerkfunctie

We genereren, verzamelen en duiden actuele kennis uit onderzoek en praktijk. Deze kennis – die we actief delen via onder meer publicaties, online kennisdossiers en bijeenkomsten – helpt overheden en ondersteunende organisaties hun doelen te realiseren.

Voor het verbinden van samenwerkingspartners nemen we deel aan en organiseren we (internationale) netwerkbijeenkomsten en kennisdelingsdagen. Naast ontmoeting, samenwerking, ondersteuning en inspiratie, is het doel van deze bijeenkomsten het delen van internationale, landelijke, regionale en lokale kennis, ontwikkelingen, best practices en innovaties, en het agenderen van kansen en belemmerende factoren en omstandigheden.

2: Onderzoek en monitoring

In ons onderzoeksprogramma staat voor de periode 2025-2028 de kern van het LKCA-onderzoek: verkennend en beschrijvend onderzoek. Het praktijkgericht onderzoek dat we doen of verzamelen is erop gericht om een directe bijdrage aan de beroepspraktijk te leveren.

Aanvullend zoeken we via ons netwerk naar culturele praktijken die buiten het systeem opereren. Met inzet van nieuwe methoden onderzoeken we wat de gevestigde praktijk en praktijken die anders werken van elkaar kunnen leren. Dit doen we door beloftevolle en innovatieve praktijken in kaart te brengen, inclusief een analyse van de belangrijkste kenmerken en de daarmee samenhangende relevante (inter)nationale ontwikkelingen.

3: Deskundigheidsbevordering

We brengen alle trainingen onder in de LKCAcademie. In samenwerking met provinciale en grootstedelijke instellingen en brancheverenigingen ontwikkelen we een opleidingsprogramma voor ondersteunende instellingen. Daarnaast organiseren we thematische online sessies (LKCAteliers) op basis van actualiteit en vraag.

Ons volledige activiteitenplan publiceren we na afronding van de aanvraagprocedure voor de Culturele Basisinfrastructuur in september op onze website. Heb je hierover nu al vragen? Neem dan contact met ons op via helpdesk@lkca.nl.

Foto header: Anna van Kooij, LeineRoebana, SOLAS, 2019.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel