Kerndoelen onderbouw

vo_schooljeugd

De onderbouw in het havo vwo omvat de eerste drie leerjaren. Kunst en cultuur komen aan de orde in het gelijknamige leergebied.

In het leergebied Kunst en cultuur verdiepen en verbreden leerlingen hun kennismaking met kunstzinnige en andere culturele uitingen. Zij verkennen en exploreren daarbij hun eigen productieve mogelijkheden. Ze leren bovendien oog te krijgen voor kunstzinnige en culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving en de diverse culturen in de wereld.

Kerndoelen Leergebied kunst en cultuur

Het leergebied Kunst en Cultuur heeft vijf kerndoelen. Daarin is aandacht voor alle kunstdisciplines. Erfgoededucatie is verweven in de kerndoelen voor het leergebied Kunst en Cultuur, en valt verder onder het leergebied Mens en Maatschappij.

 • Kerndoel 48: Produceren van kunst
  De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.
 • Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk presenteren
  De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden
  te presenteren. 
 • Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren naar kunst
  De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen.
 • Kerndoel 51: Verslag doen van ervaringen
  De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).
 • Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk
  De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder kunstenaars.

Invulling leergebied Kunst en Cultuur

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het onderwijs inrichten en aanbieden:

 • in een samenhangend leergebied
 • in afzonderlijke vakken
 • als onderdeel van projecten
 • in een mengvorm hiervan

Uren

Het aantal uren dat scholen aan de kunstvakken moeten besteden is niet vastgelegd. Wel moet voldoende tijd ingepland worden om de algemene doelstelling en de kerndoelen te realiseren.

Meer informatie

Concretisering van de kerndoelen kunst en cultuur