Tweede inventarisatie cultuurcoaches

Rapportage januari 2017
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Na de inventarisatie onder cultuurcoaches in 2013 heeft het LKCA opnieuw de stand van zaken in het werkveld van de cultuurcoach onderzocht.

In hoeverre zijn de recente ontwikkelingen in de culturele sector van invloed op het werk van cultuurcoaches? Met welke opdracht gaan cultuurcoaches op pad? Welke rollen vervullen ze in het veld? Zijn coaches en gemeenten tevreden over het resultaat van de werkzaamheden. Anders dan in 2013 zijn in 2016 naast cultuurcoaches ook gemeenten bevraagd.

Conclusies

 • Er zijn meer cultuurcoaches dan oorspronkelijk beoogd: 256 fte aan cultuurcoaches is gerealiseerd in plaats van de oorspronkelijk beoogde 135 fte (6% van 2250). 
 • Een deel van de cultuurcoaches wordt ingezet voor andere sectoren dan de oorspronkelijke twee: onderwijs en cultuur. 
 • De vrijheid voor het invullen en realiseren van combinatiefunctionarissen cultuur, zorgt voor een zeer diverse beroepspraktijk waardoor de functie van cultuurcoach niet altijd even bekend of zichtbaar is in de gemeente.
 • De cultuurcoach is opgeleid op hbo-niveau.
 • De respondenten zijn in 2016 over alle aandachtspunten meer tevreden dan in 2013. 
 • Het minst tevreden zijn ze over de uren die ze beschikbaar hebben voor het uitvoeren van hun werk.
 • Een deel van de cultuurcoaches is ook werkzaam voor andere sectoren dan cultuur en onderwijs, met name welzijn (23%) en sport (19%) en in mindere mate de zorg (4%).
 • Er is een hoog percentage zzp’ers (13%).
 • 60% van de cultuurcoaches is al sinds 2012 (of eerder) werkzaam als cultuurcoach.
 • Er is een groot verschil in de inzet van uren van de cultuurcoach. De gegeven antwoorden variëren van 3 tot 38 uur in de week. 
 • Gemiddeld zijn de respondenten 18 uur in de week werkzaam als cultuurcoach.  
 • De omvang van het dienstverband van de cultuurcoaches loopt sterk uiteen. 50% van hen minder dan 16 uur per week en de overige 50% van hen meer dan 16 uur per week.
 • 62% van de cultuurcoaches heeft een functieprofiel op papier. 
 • Verbeteren van de kwaliteit van cultuuronderwijs, verbinden van cultuuronderwijs met de buitenschoolse cultuureducatie en het stimuleren van een dagelijks cultuur-aanbod op en rond de school zijn de meest nagestreefde doelen.
 • Bezuinigingen en de komst van regelingen als Cultuureducatie met Kwaliteit en de Im-puls muziekonderwijs hebben invloed op het werk van de cultuurcoaches. Zo is het accent op de brede scholen door veel gemeenten losgelaten en willen zij op alle scholen dagelijks cultuuraanbod stimuleren. 
 • De verbinding met het buitenschoolse aanbod en het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs heeft aan belang gewonnen. 
 • Het stimuleren van cultuuraanbod in de wijk of het stimuleren dat meer kinderen en jongeren lid worden van een amateurkunstvereniging, zijn in tegenstelling tot (buurt)sportcoaches beduidend minder vaak een doelstelling van de cultuurcoaches. 
 • 44% van de cultuurcoaches zegt nooit iets te organiseren voor kinderen uit een aandachtswijk.
 • De cultuurcoach is voor veel gemeenten een bruikbaar instrument is om doelstellingen op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, en de verbinding daartussen, te realiseren. 
 • De rijksbijdrage voor de cultuurcoach moet volgens de gemeenten, ook in de toekomst, gelabeld in het gemeentefonds worden gestort.

Aanbevelingen per doelgroep

Algemeen

 • De voornaamste en meest dringende aanbeveling vanuit het onderzoek is om gemeenten ertoe te bewegen om structureel financiën beschikbaar te blijven stellen voor cultuurcoaches.
 • Het is van belang dat gemeenten een helder functieprofiel ontwikkelen voor de cultuurcoach, zonder de flexibiliteit van de functie teveel in te perken.
 • De monitoring en evaluatie van de inzet van cultuurcoaches verdient meer aandacht.

Rijksoverheid

 • De structurele financiering van de cultuurcoaches is bij 72% van de ondervraagde gemeenten niet of onvoldoende duidelijk en deze situatie vraagt op korte termijn om aandacht vanuit het Rijk.
 • De vraag naar cultuurcoaches is groter dan de norm die destijds is afgesproken en het verdient dan ook aanbeveling om deze norm te verruimen.
 • De cultuurcoach zou, in navolging van de buurtsportcoaches, ook breder ingezet kunnen worden dan alleen ten behoeve van cultuur en onderwijs.
 • De oorspronkelijke doelstellingen van de Impuls brede scholen sport en cultuur vragen om een herijking. Belangrijk daarbij is dat er een goede balans is tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie, ook om de verbinding tussen beide domeinen goed te kunnen leggen.
 • De rijksbijdrage voor de cultuurcoach moet volgens de gemeenten, ook in de toekomst, bij voorkeur gelabeld in het gemeentefonds worden gestort.
 • De regelingen Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls muziekonderwijs versterken het werk van de cultuurcoach. Het is wenselijk om hieraan aandacht te besteden bij de invulling, uitvoering en monitoring van deze regelingen. Dwarsverbanden tussen deze regelingen en het werk van cultuurcoaches zijn aan te bevelen.

Gemeenten

 • Zonder structurele gemeentelijke middelen is de toekomst van de cultuurcoach onzeker.
 • Het is van groot belang om de contracten voor cultuurcoaches die aflopen in 2017 en 2018 te continueren.
 • Het verdient aanbeveling om kritisch te blijven kijken naar de doelstellingen die men voor ogen heeft met cultuurcoaches en hierin richtinggevende keuzes te maken die passend zijn bij het specifieke profiel van de cultuurcoach.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel