Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013

Koers kiezen onder wisselende omstandigheden
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013 bevat tien bijdragen over vraagstukken van cultuureducatie, cultuurparticipatie en kunst en samenleving.

De relatie van het culturele en onderwijsveld met de overheid vormt de achtergrond van dit Jaarboek. In tien korte interviews komen beoefenaars van amateurkunst zelf aan het woord.

‘Schoolbesturen vinden het moeilijk om de opbrengsten van cultuureducatie te omschrijven en volgens hen moet de overheid daar criteria voor stellen’

Welke actoren kunnen op school iets doen aan de kwaliteit van cultuureducatie? En hoe doen ze dat? Marjo van Hoorn, Piet Hagenaars en Vera Meewis beschrijven opvattingen en ambities van schoolbesturen, de schoolleiding, de leerkracht en instellingen in de omgeving.

‘Of en hoe de samenwerking met het onderwijs van de grond komt en wordt bestendigd, is van groot belang voor de ontwikkeling van de theatereducatie in de komende jaren’

Scholen en gezelschappen hebben lang niet altijd hetzelfde beeld van goed onderwijs in drama of theater. Volgens Cock Dieleman hebben theatergezelschappen behoefte aan gemotiveerde leerkrachten met kennis van theater, die de kracht ervan niet ondergeschikt willen maken aan al te brave onderwijsdoelen.

‘Hoe is de uitvoering van het nieuwe beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit zodanig te sturen dat het over drie, vier jaar de beoogde resultaten oplevert?’

Hoe zorgt men dat het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werkelijk tot de gewenste kwaliteitsverbetering van cultuuronderwijs leidt? Teunis IJdens en Marjo van Hoorn analyseren de sturing van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit door het ministerie van OCW, het FCP, provincies, gemeenten en het LKCA.

‘De particuliere markt kan wel de cursusfunctie vervullen, maar niet de spilfunctie van kunstencentra’

Naast bibliotheken en amateurkunstverenigingen, krijgen vooral centra voor de kunsten te maken met bezuinigingen. Cor Wijn ziet genoeg kansen om op creatieve en ondernemende wijze aan te sluiten bij de behoeften van mensen.

‘De kunstzinnige burger van morgen laat zich niet vastpinnen op een bepaalde leeftijd, een bepaalde discipline of een vast patroon van beoefening’

Waarom doen mensen aan amateurkunst? Welke disciplines beoefenen ze? Welke voorzieningen hebben beoefenaars nodig? Hans Heimans, Lotte Volz en Amalia Deekman beantwoorden deze vragen op basis van statistisch onderzoek.

‘Een groot deel van het oudere publiek ziet in cultuurparticipatie een tweede kans om zich te ontwikkelen’

Wanneer gesproken wordt van ‘vergrijzing’ van het publiek voor cultuuruitingen heeft dat vaak een negatieve klank. Kees Vuyk laat zien dat culturele instellingen er juist goed aan doen de ouderen als publiek te koesteren.

‘De aandacht voor talentontwikkeling lijkt blijvend, ook in het beleid van gemeenten, provincies en het Rijk’

Peter van der Zant constateert dat de aandacht voor talentontwikkeling blijvend is en dat het denken erover steeds meer diepgang en focus krijgt. Hoe passen de initiatieven in een duurzame keten van talentontwikkeling?

‘… een sociologisch besef dat de positie van het theater als kunstvorm in de huidige gemedialiseerde maatschappij verandert’

Hans van Maanen zoekt naar de betekenis van het theater voor mensen in de lokale samenleving. Hij neemt de ervaring en waardering van het publiek voor professioneel en amateurtoneel onder de loep in de stad Groningen.

‘De esthetische ervaring van bezoekers van wijktheater doet niet onder voor die van reguliere theaterbezoekers’

Wijktheater doet niet onder voor ‘regulier theater’ in de rijkdom en diepgang van de ervaring die het de toeschouwers biedt. Dat concluderen Koen van Eijck en Ilona Souto na een vergelijkend onderzoek in Rotterdam.

‘De nieuwe cultuursettelaars spreken een andere taal: niet het moeten, maar het zijn; niet het meedoen, maar de verbeelding; niet de noodzaak, maar de beleving’

Jos van der Lans bespreekt hoe kunstenaars en andere culturele ‘bewegers’ zich vestigen in wijken en daar nieuwe vormen van openbaarheid en zelforganisatie initiëren.

Redactie Jaarboek 2013

Het Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013 is een uitgave van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie.

Jaarboek 2010-2012

Download de edities van van 2010, 2011 en 2012.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel