Reactie LKCA op advies Raad voor Cultuur

LKCA is zeer teleurgesteld over het nee-tenzij-advies dat zij ontving van de Raad voor Cultuur. Sanne Scholten, directeur LKCA: ‘Sinds half 2016 werken we aan een doorontwikkeling van onze koers en manier van werken. Kort gezegd houdt dit in: we werken nauwer samen met partners, zoals lokale en provinciale uitvoeringsorganisaties, brancheverenigingen en koepels, we werken meer vraaggericht en zetten veel in op toegankelijkheid en inclusie.’

Scholten: ‘Dit beleidsplan voelde als de kroon op dat werk: onze positie en rollen in het veld hebben we scherp beschreven, onze samenwerking met het werkveld in het hele land verbeterd. Het plan is tot stand gekomen met heel veel input vanuit het werkveld. We waren en zijn trots op het plan.’

VONKC: onmisbare schakel

De Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur (VONKC) ondervond de doorontwikkeling van LKCA in de praktijk. Voorzitter Anne Bos: ‘LKCA is een belangrijke partner voor VONKC. Niet alleen heeft LKCA vanuit verschillende rollen een goed beeld van wat er leeft in het werkveld, ook bieden zij ons waardevolle kennis, analyse, expertise, slagkracht en inspiratie. Een onmisbare schakel in het werkveld. Wij willen door op deze ingeslagen weg!’

Raad van Twaalf: lijntjes korter dan ooit

De provinciale kennis- en uitvoeringsorganisaties, verenigd in de Raad van Twaalf, hebben met verbazing kennisgenomen van het advies van de Raad voor Cultuur. Chris van Koppen, voorzitter van de Raad van Twaalf en directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant: ‘De lijntjes tussen de provinciale organisaties en LKCA zijn kort, korter dan ze ooit geweest zijn. Op alle niveaus zijn er intensieve contacten. Wij ervaren de centrale faciliterende en stimulerende rol die LKCA speelt als onmisbaar en hebben dan ook van harte en nadrukkelijk meegepraat en meegeschreven aan het beleidsplan van LKCA.’

Onderzoeksrol sluit aan bij praktijk

De Raad herhaalt onder andere zijn advies dat onderzoek niet thuishoort bij LKCA. De minister heeft eerder echter aangegeven dat zij onderzoek op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie wel bij LKCA wil beleggen. Scholten: ‘De Raad vraagt ons een nieuw plan in te dienen waarmee we niet meer voldoen aan de opdracht die voor ons is geformuleerd. Daarmee manoeuvreert de Raad ons in een onmogelijke positie: wie gaan we tevredenstellen, de minister of de Raad? Nog even los van het feit dat de wens van het werkveld in dit advies niet lijkt te zijn meegenomen: het werkveld reageert positief op ons onderzoeksprogramma, de bruikbaarheid ervan in de praktijk en de manier waarop we het onderzoek samen met het werkveld vormgeven.’

LKCA werkt bijvoorbeeld samen met de recent opgerichte Dansondernemers Nederland, waarin 1500 dansondernemers en 28 dansorganisaties zich hebben verenigd. Neeltje Holland, woordvoerster voor dansondernemers en directeur Royal Academy of Dance: ‘De kracht van LKCA is de combinatie van onderzoek en (praktische) kennis van de sector. Vooral met de uitdagingen waar de sector nu nog meer dan anders voor staat is het van essentieel belang om samen met het team van experts van LKCA onderzoek te doen naar nieuwe kansen, mogelijkheden en positiebepaling.’

Aanjagersrol

LKCA is ook verrast over het oordeel van de Raad over LKCA’s rol als aanjager. De Raad stelt dat de organisatie met name reactief is. Scholten: ‘Het is inderdaad een rol die onze klanten nog het minst bij ons herkennen en die LKCA de komende periode wil doorontwikkelen. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld hard gewerkt om samen met partners kunst voor ouderen, cultuur in het mbo en cultuur in het speciaal onderwijs op de kaart te zetten’

LKCA en Fonds Cultuurparticipatie trekken daarbij vaak samen op. Zo ook in de uitwerking van het Programma Cultuurparticipatie. Directeur-Bestuurder Oeds Westerhof: ‘Cultuurparticipatie krijgt gelukkig steeds meer aandacht in het cultuurbeleid. LKCA en FCP hebben samen opgetrokken om cultuurparticipatie op alle niveaus te versterken en vanuit de dialoog met het veld en het ministerie het Programma Cultuurparticipatie ontwikkeld. Met als resultaat een prachtig programma dat half juni door de Minister wordt gelanceerd.’

Steunbetuigingen

Scholten blijft optimistisch: ‘We zien de afgelopen jaren – ook juist nu in deze zware tijden – hoeveel toegevoegde waarde we hebben. We gaan vol energie door met het ondersteunen van ons werkveld en we blijven ons inzetten om cultuur voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Dat doen we op basis van de vragen en feedback die we ophalen uit het veld, dus blijf die met ons delen. En hoewel ik het liever niet zou vragen: steunbetuigingen zijn in deze tijd van harte welkom!’

Op basis van onze oproep kregen vele steunbetuigingen binnen. We hebben ze meegestuurd in onze brief aan de minister en gebruikt als onderbouwing van de onjuistheid van het advies van de raad.

Aanvullend advies

In het aanvullend advies is de raad helaas nauwelijks ingegaan op de feiten die wij hebben aangereikt. Over de steunbetuigingen, afkomstig uit ruim 600 organisaties uit het werkveld, rept de raad met geen woord. De raad handhaaft het nee-tenzij-advies. Wij zijn uiteraard zeer teleurgesteld en bereiden ons voor op de volgende stappen in dit proces.

De steun uit ons werkveld is geweldig en groot. Nogmaals heel veel dank daarvoor!

Lees het advies van de Raad van Cultuur

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (4)
Koen Vos. Practor brede vorming ROC Friese Poort 29-06-2020

MBO studenten leren niet alleen voor een beroep of een diploma, ze leren voor het leven. Bij alles wat de nieuwe generatie nodig heeft om dit leven tot een goed leven te kunnen maken, mag aandacht voor kunst niet ontbreken. Het LKCA heeft in dit streven een belangrijke rol. Helaas is het advies van de onderwijsraad uit 2011 nog altijd actueel. Zolang de aanbevelingen uit dit rapport van kracht zijn, is de rol van het LKCA niet uitgespeeld.

reageer
29-06-2020

Dank voor je reactie Koen! Wij blijven ons zeker inzetten voor cultuur in het mbo!

reageer
Jantien Westerveld, directeur Méér Muziek in de Klas 24-06-2020

Het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en Méér Muziek in de Klas zijn al vanaf het prille begin van onze stichting in 2015 partners voor structureel muziekonderwijs. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er een partner zou wegvallen. Het LKCA staat ons bij met raad en daad, bij kennisdeling en de verankering van muziekonderwijs in de regio. Het LKCA heeft onze steun!

reageer
24-06-2020

Dank Jantien!!

reageer
Aino Merits 11-06-2020

Een organisatie zoals het LKCA, die onderzoek/theorie en praktijk samen brengt, die landelijke een brug slaat tussen lokale en regionale activiteiten en beleid is juist in deze tijd van groot belang. Zowel al hun kennis en ook hun bijeenkomsten volg ik en ervaar ik als zeer inspirered en helder.

reageer
11-06-2020

Dank voor je steun Aino!! Je zou ons nog blijer maken als je deze steunverklaring ook nog hier indient: https://www.lkca.nl/lkca-heeft-jullie-steun-nodig/ :)
Heel veel dank!

reageer
Imme Tonkes 05-06-2020

N.a.v uw bericht heb ik een wedervraag uit de praktijk. Binnen de ESTA is een gesprek gaande en publicaties over fair practice. Wij vragen ons af of er in Nederland onderzoek is gedaan naar subsidie stromen ten behove van instrumentaal onderwijs. ij vrezen dat de leerorkesten het instrumentaal onderwijs aan het overnemen zijn en zien hierin een bedreiging van de kwaliteit van onderwijs en een verschuiving van personeelskosten naar het betalen van organisaties en materiaal kosten. Is hier toevallig al iemand mee bezig?

reageer
Jan van den Eijnden 05-06-2020

Beste Imme,
Voor zover wij weten, mede na afstemming met de collega's onderzoek en informatie van LKCA, is er specifiek naar het onderwerp subsidiestromen t.b.v. instrumentaal (muziek)onderwijs geen onderzoek. Mogelijk kan dat wel opgestart worden. Immers, er is een samenhang tussen binnen- en buitenschoolse muziekeducatie en beide aspecten versterken elkaar idealiter. Daar zitten ook financiële aspecten aan. Graag verken ik, samen met collega onderzoek Amalia Deekman, je vraag en of een onderzoekstraject mogelijk is. Via janvandeneijnden@lkca.nl kun je een afspraak maken.
Met vriendelijke groet, Jan van den Eijnden.

reageer