Spek het gemeentefonds, beste minister

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

De cultuurverschillen tussen hoger- en lageropgeleiden zijn bijkans onoverbrugbaar geworden, weet Bastiaan Vinkenburg. Daar ligt een belangrijke taak voor Ingrid van Engelshoven. Lees zijn advies aan de nieuwe minister van OCW.

Het is belangrijk dat het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar is, stelt u in het regeerakkoord. Ik onderschrijf dit belang van harte en ik laat graag zien dat u met eenvoudige maatregelen een forse impuls kunt geven aan de cultuurparticipatiesamenleving.

In het rapport ‘Gescheiden werelden’ van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2014 wordt getoond dat er bijkans onoverbrugbare cultuurverschillen tussen hoger- en lageropgeleiden ontstaan. De verschillen in cultuurparticipatie tussen diverse bevolkingsgroepen vormen een bedreiging voor het samen leven. Een oorzaak is de afkalving van de instituties die sociale afstanden tussen hoger- en lager opgeleiden overbruggen. U kunt dit tij keren door te investeren in zowel onderwijs als cultuur.

U benoemt in het regeerakkoord dat interesse in kunst en cultuur niet vroeg genoeg kan beginnen. Cultuurparticipatie start met cultuureducatie en het onderwijs speelt daarin een grote rol. Uit onderzoek van Berenschot voor het Fonds voor Cultuurparticipatie blijkt dat vmbo-leerlingen nu minder cultuureducatie meekrijgen dan havo- en vwo-leerlingen. De nieuwe regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het vmbo en het speciaal en praktijkonderwijs faciliteert dat die leerlingen meer cultuureducatie krijgen die goed verankerd is in het schoolcurriculum, vormgegeven in nauwe samenwerking van scholen met culturele partners. Dat is alvast een goede investering.

Wil cultuurparticipatie slagen in ieders leefomgeving, dan zijn bovendien lokale culturele voorzieningen nodig die bijdragen aan cultuurparticipatie over de volle breedte van de samenleving. Daarom is ondersteuning onmisbaar van nu afkalvende instituties zoals bibliotheken, centra voor de kunsten en muziekscholen. Gemeenten dragen die verantwoordelijkheid, maar missen de middelen.

Het rijk kan sneller en meer geld besteden aan kunst en cultuur. In 2018 komt er maar één tiende bij van wat er in 2013 is afgegaan van het rijkscultuurbudget. Mocht u dit feit willen laten checken, geeft u dan ook de opdracht en de middelen aan het CBS om de cultuurstatistiek weer bij te houden, die tegelijk met de bezuinigingen op cultuur is geschrapt. Maar de beste directe investering in de cultuurparticipatiesamenleving doet u door het gemeentefonds te spekken met middelen die gemeenten ruimhartig en naar lokaal inzicht kunnen besteden aan cultuurparticipatie.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel