Herstelbrief Uslu: goed nieuws voor cultuurparticipatie

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze week publiceerde staatssecretaris Uslu haar Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei. LKCA is enthousiast over de brief, waarin de staatssecretaris een mooie balans vindt tussen aandacht voor bezoekers en deelnemers enerzijds en makers en instellingen anderzijds. Op het terrein van cultuureducatie en cultuurparticipatie zet de staatssecretaris een paar mooie stappen. Maar uiteraard hebben we ook enkele kanttekeningen en aandachtspunten voor de nadere uitwerking.

Meer geld voor cultuurparticipatie

Uslu pakt op het terrein van cultuurparticipatie door op de koers die haar voorganger al inzette. Zo wil ze campagnes ondersteunen om jongeren en ouderen aan te moedigen weer aan culturele (les) activiteiten deel te nemen. Voor deze steun en steun voor erfgoedvrijwilligers is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. 

Ook maakt de staatssecretaris ruimte voor ondersteuning van amateurkunst via de amateurkoepels. Dit is een vervolg op de coronasteun die het afgelopen jaar al beschikbaar was. LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, amateurkoepels en provinciale organisaties zijn al in gesprek met OCW, IPO en VNG hoe de ondersteuning van de amateurkunst dit jaar en voor de lange termijn vorm zou moeten krijgen. 

Cultuur voor jongeren

Staatssecretaris Uslu heeft bijzondere aandacht voor cultuur voor jongeren in het algemeen en studenten op het mbo in het bijzonder. Wij zijn heel blij dat cultuur in het mbo steeds meer onderdeel van beleid wordt. Het mbo kreeg al een plek binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. Nu komt er, via de MBO Card ook cultuurbudget voor mbo-studenten beschikbaar. Het gaat op dit moment om 2,5 miljoen voor een pilot in 2022 en 2023. LKCA verricht monitoring en aanvullend een effecten en kwalitatief onderzoek. Hiermee zetten we weer een mooie stap richting het gelijk behandelen van jongeren op verschillende onderwijsniveaus. 

Verder maakt de staatssecretaris 19,6 miljoen euro vrij voor cultuur voor jongeren. Dat bedrag wordt grotendeels toegevoegd aan het programma Cultuurparticipatie, dat het Ministerie van OCW samen met het Fonds Cultuurparticipatie en LKCA uitvoert, en moet met name ten goede komen aan jongerencultuur in de kleinere gemeenten. Uslu wil daarnaast specifieke afspraken maken over jongerencultuur in de grote steden (G4 en G40). Positief daarbij is dat ze expliciet de urban arts benoemt. LKCA vroeg samen met partners met een Hiphop Position Paper nog aandacht voor het beter inbedden van hiphop in het cultuurbeleid.

Geen nieuws over cultuureducatie

Met uitzondering van het geld voor de MBO Card, heeft de staatssecretaris geen nieuws over cultuureducatie. Dat is op zich niet erg: met Cultuureducatie met Kwaliteit wordt nu en de komende jaren ingezet op de inbedding van cultuur in het onderwijs. Het is wel van belang dat de staatssecretaris op onderwerpen als curriculumvernieuwing, het Nationaal Programma Onderwijs en de rijke schooldag visie ontwikkelt en haar collega Wiersma meeneemt in het belang van cultuur op deze dossiers.  

Verbinding met sociale domein grotendeels afwezig

Gelukkig spreekt de staatssecretaris over het benutten van cultuur bij de aanpak mentale gezondheid door staatssecretaris Van Ooijen. Hoe dat concreet vorm krijgt, lezen we hopelijk binnenkort in zijn brief. 

Verder wordt in de brief niet gerept over de verbinding cultuur, zorg en welzijn. Dat is een gemiste kans, zeker omdat de staatssecretaris door dit thema te agenderen ook gemeenten zou kunnen stimuleren om werk te maken van dit onderwerp. We weten uit onderzoek dat de focus van de rijksoverheid een belangrijke voorspeller is van de inzet van gemeentelijk cultuurbeleid. 

Terechte aandacht voor arbeidsmarkt

De staatssecretaris kondigt een aantal maatregelen aan ten aanzien van de arbeidsmarkt in de cultuursector. Dat is ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie van groot belang: de afgelopen jaren is het aantal zzp’ers enorm gegroeid en is de financiële kwetsbaarheid van veel werkenden groot. LKCA is met Platform ACCT in gesprek over samenwerking om specifiek voor professionals in cultuureducatie en cultuurparticipatie stappen te zetten in de verbetering van de arbeidsmarktpositie. Ook het groeiende tekort aan professionals heeft daarbij onze aandacht. 

Innovatie: ook in educatie en participatie? 

De staatssecretaris investeert in innovatie. In dit deel van haar brief lijken cultuureducatie en cultuurparticipatie afwezig. Terwijl innovatie ook daar gebeurt en hard nodig is. Vanuit LKCA zullen we hier aandacht voor blijven vragen. 

Het vergroten van diversiteit en inclusie is natuurlijk ook een belangrijk vernieuwingsthema in de sector. Gelukkig onderstreept Uslu haar steun voor de Code Diversiteit & Inclusie en vraagt ze specifieke aandacht voor het vergroten van de toegankelijkheid van cultuur voor met name mensen met een beperking. 

Cultuureducatie en cultuurparticipatie serieus genomen

Met haar herstelbrief zet de staatssecretaris de lijn door die we de afgelopen jaren al zagen: cultuureducatie en cultuurparticipatie krijgen een steviger positie in het rijkscultuurbeleid.  

We zien ook uit naar de brief na Prinsjesdag met de uitwerking voor 2023 en verder, want we zijn er nog niet. Bij LKCA kijken we ernaar uit om samen met de staatssecretaris en het werkveld vervolgstappen te zetten. We zetten ons daarbij vooral in voor hen voor wie cultuur op school en in de vrije tijd niet vanzelfsprekend is. Want cultuur is voor iedereen.  

Lees meer

Bekijk de nieuwsbrief ‘€ 135 miljoen extra voor herstel, vernieuwing en groei van kunst en cultuur’ van het Ministerie van OCW en de volledige ‘Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei’ van staatssecretaris Uslu aan de Tweede Kamer over het herstel van de culturele sector.


Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 6

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel