Cultuurcoaches

In deze leeswijzer vind je kennis en tips voor iedereen die betrokken is bij, of werkzaam is als, cultuurcoach. Hier vind je informatie over onder andere: de BRC, brede SPUK en ondersteuning van cultuurcoaches.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Welke rollen kan cultuur spelen in de programma’s binnen de brede SPUK? 

Binnen de brede SPUK zijn diverse programma’s vanuit Sport, bewegen en cultuur en Gezondheid en sociale Basis samengevoegd. Door de verbinding tussen deze programma’s te versterken, ontstaat een gefundeerde lokale aanpak ten behoeve van preventie, gezondheid en sociale basis.

De verbinding tussen de verschillende programma’s en akkoorden moet het fundament vormen voor gerichte wijk-, lokale- en regionale aanpakken van preventie, gezondheid en sociale basis. Van ziekte en zorg, naar gezondheid en preventie: de zogenaamde ‘Beweging naar de voorkant’.

Binnen de brede SPUK is een aantal overkoepelende doelen vastgesteld:

 • Terugdringen gezondheidsachterstanden (waaronder Kansrijke Start)  
 • Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten  
 • Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis  
 • Een gezonde leefstijl  
 • Het versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid  
 • Vitaal ouder worden  
 • Domein overstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur 

  Welke programma’s zijn er en hoe kan je met cultuur aansluiten op deze programma’s?

  Onder de overkoepelende doelen, vallen de verschillende programma’s. De financiering in de brede SPUK is ingedeeld op basis van deze programma’s. Je zult de programma’s echter niet letterlijk terugvinden in het Sportakkoord of het GALA. Sommige programma’s dragen namelijk samen bij aan een overkoepelend doel.

  Op deze pagina lees je meer over de programma’s, hoe deze zich verhouden tot de doelen in het Sportakkoord II en GALA en hoe je vanuit een cultuurbril naar deze programma’s kunt kijken.

  Navigeer door de thema’s

  Hoofdthema Sport, Bewegen en Cultuur

  Hoofdthema Gezondheid en Sociale Basis 

  LET OP: Deze pagina wordt gaandeweg aangevuld met informatie en voorbeelden van de mogelijke inzet van cultuur bij de programma’s. Mis je informatie of heb je zelf een mooi aanvullend voorbeeld? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel.

  Hoofdthema Sport, Bewegen en Cultuur  

  De basis van dit programma is het Sportakkoord II, inclusief het addendum Brede Regeling Combinatiefunctionaris. 

  Lokaal sportakkoord

  In het Sportakkoord II zijn afspraken gemaakt over drie doelen: het versterken van het fundament van de sport- en beweegsector, het vergroten van het bereik van sporten en bewegen en het meer zichtbaar maken van de betekenis van sport en bewegen. Gemeenten kunnen met de middelen uit de SPUK een lokaal sportakkoord vormgeven en uitvoeren. Kijk hier voor meer informatie.

  Brede Regeling Combinatiefuncties 

  De BRC is de regeling van waaruit o.a. de buurtsportcoaches en cultuurcoaches deels worden gefinancierd. Per 2023 is de BRC herzien, lees hiervoor alles in dit artikel.

  Sport en cultuur hebben veel overeenkomsten. Denk alleen al aan de discipline dans, waarbij beide werelden elkaar ontmoeten. Maar op veel meer vlakken kunnen sport en cultuur elkaar versterken. Lees daarvoor de factsheet Sport en Cultuur: de Kracht van Samen . Hierin vind je o.a. mooie voorbeelden van hoe sport en cultuur in de praktijk kunnen samenwerken. En hoe combinatiefunctionarissen hierbij hun steentje bijdragen. Dit biedt inspiratie voor jullie lokale aanpak en jullie input voor het Plan van Aanpak (kopje ‘sport, bewegen en cultuur’)

  Hoofdthema Gezondheid en Sociale Basis 

  De basis van dit hoofdthema is het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). De programma’s in dit thema richten zicht op gezondheid en preventie in de gehele levenscyclus. Het overkoepelende uitgangspunt binnen het GALA is: Een gezonde generatie in 2040. 

  Terugdringen Gezondheidsachterstanden 

  Dit onderdeel is een vervolg op het programma Gezond in de Stad (GIDS). Hiervoor gingen eerder de beschikbare middelen alleen naar de 150 GIDS-gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Nu, per 2023, zijn deze middelen Terugdringen Gezondheidsachterstanden beschikbaar voor alle gemeenten. In artikel 3 van het GALA lees je er meer over.

  Mensen met een lager opleidingsniveau leven gemiddeld ruim 4 jaar korter en krijgen bovendien ruim 14 jaar eerder te maken met een slechter ervaren gezondheid dan hoogopgeleiden. Dit heeft te maken met allerlei factoren, denk aan de financiële situatie, de huisvesting, het sociaal netwerk, onderwijs, de gezinssituatie en de arbeidsmarkt. Binnen dit programma denken gemeenten bijvoorbeeld na over: goed toegankelijk (preventie- en zorg)aanbod in de wijk, stimuleren van gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, zorgen voor een gezonde leefomgeving en sociale omgeving, en stimuleren dat mensen actief mee kunnen doen aan de maatschappij.

  Kansrijke Start 

  Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van het leven. Deze periode is namelijk sterk bepalend voor de gezondheid op latere leeftijd. Zie ook artikel 3a van het GALA. Gemeenten die middelen aanvragen binnen dit programma, ontwikkelen hiermee een lokale ketenaanpak Kansrijke Start. Daarvoor maken zij samen met relevante partijen via lokale coalities structurele (keten)afspraken, zodat gezinnen in een kwetsbare situatie vroegtijdig in beeld komen en de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben rondom de eerste 1000 dagen (van -10 maanden tot en met 2 jaar) van kinderen.  

  Lees meer over de eerste 1000 dagen van het leven van een kind en Kansrijke start via de website van Pharos.

  Mentale gezondheid

  Mentale gezondheid en weerbaarheid zijn belangrijke voorwaarden om gezond te leven en gezond op te groeien. Daarom wordt van gemeenten verwacht dit thema te integreren in hun bredere gezondheidsaanpak. Hierdoor wordt laagdrempelige ondersteuning beter gevonden, wordt het gesprek over mentale gezondheid beter gevoerd en kunnen inwoners makkelijker met mentale gezondheid aan de slag. Binnen dit programma is extra aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden en inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 3A van het GALA

  Cultuur is van essentieel belang voor een goede (mentale) gezondheid. Dit bewijzen onder meer het rapport van de WHO uit 2019 en het daarop voortbouwend CultureForHealth rapport uit 2022. Lees hier meer over in het kennisdossier Cultuur en Gezondheid

  Aanpak overgewicht en obesitas 

  Binnen dit programma wordt er binnen gemeenten gewerkt aan een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Voor een goed werkende ketenaanpak dient er minimaal aanbod in het sociaal domein te zijn in de volgende categorieën: schuldhulpverlening, opvoedondersteuning, sport- en beweegaanbod, activiteiten op het gebied van gezonde voeding en activiteiten op sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast kunnen de middelen worden ingezet voor de inbedding van GLI-programma’s voor volwassenen met overgewicht en obesitas.  Een GLI-programma is een leefstijlprogramma voor mensen met overgewicht zoals vergoed onder de Zorgverzekeringswet. In onderdeel 3D van het GALA lees je er meer over.  

  Dat cultuur een rol speelt bij het stimuleren van een gezond eetpatroon bij kinderen, schetst Nele Vandeneede in het recente artikel op Cultureel Kapitaal. Dit artikel kan inspiratie bieden voor de gesprekken en afspraken die de gemeente voert met de ketenpartners, en het verrijken van de ketenaanpak.

  Valpreventie 

  Valongevallen bij ouderen vormen een ernstig en toenemend probleem. Met de middelen uit dit programma kunnen gemeenten inzetten op het signaleren van valrisico’s bij ouderen in zowel de zorg als het gemeentelijk domein. Daarnaast kan de gemeenten laagdrempelig toegang bieden tot erkend valpreventief aanbod. Meer informatie is te vinden in artikel 3F van het GALA. 

  • In het kennisdossier Cultuur en Ouderen lees je wat cultuur kan betekenen voor oa. de vitaliteit van ouderen.
  • Dansen draagt bij aan de motorische ontwikkeling Time to dance is een dansprogramma in diverse wijken in Rotterdam, speciaal voor bewoners van 50 jaar en ouder. Doel van Time to dance is het bijdragen aan gezond ouder worden: zowel fysiek als mentaal. Dit doen ze door te bevorderen dat deelnemers hun kracht, balans en souplesse op peil houden of verbeteren.

  Leefomgeving

  Via dit programma kunnen gemeenten inzetten op brede gezondheid in de context van de inrichting van het fysieke domein. Zo dragen zij bij aan het mentale, sociale en fysieke welbevinden van gebruikers van de openbare ruimte (zie het GALA, hoofdstuk 3B, onder ‘Gezonde leefomgeving’). Gemeenten kunnen bijvoorbeeld experts inschakelen om gezondheid mee te laten wegen in de gemeentelijke plannen in het fysieke domein, of aanpassingen doen in de ruimtelijke omgeving.  

  Cultuur in de openbare ruimte speelt een rol bij de kwaliteit van de leefomgeving. Lees het Boekmanartikel over de rol van cultuur in de ruimtelijke omgeving.

  Opgroeien in een Kansrijke Omgeving & Vroegsignalering Alcoholproblematiek 

  Binnen dit programma zetten gemeenten ten eerste in op het voorkomen van het gebruik van alcohol, tabak en drugs door jongeren. Met de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) kunnen gemeenten op een effectieve manier het gebruik van alcohol, tabak en drugs door jongeren voorkomen en het welbevinden van jongeren verbeteren. Daarnaast vormt de gemeente een netwerksamenwerking voor vroegsignalering alcoholproblematiek. In het GALA hoofdstuk 3D lees je hier meer over. 

  Versterken sociale basis 

  De ‘sociale basis’ is in het GALA een breed begrip: het gaat over de gemeenschap en de lokale sociale samenhang in steden, dorpen en wijken. De sociale basis faciliteert in preventie, omkijken naar elkaar, lichte ondersteuning. Met oog voor de menselijke maat en de nabijheid van ondersteuning en zorg, vanuit de leefwereld of de situatie van de inwoner, gebiedsgericht en domeinoverstijgend. Zo wordt het beroep op gespecialiseerde zorg deels teruggebracht. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3C van het GALA

  Met de middelen in het programma versterken de gemeenten hun voorzieningen in de sociale basis. Elke gemeente heeft uiterlijk in 2024 een beleidsvisie op de sociale basis, met aandacht voor gebiedsgerichte uitvoering.  

  Kunst en cultuur zijn onmisbare bouwstenen voor een stevige sociale basis. Het levert gemeenten veel voordelen op wanneer ze op de juiste manier ingezet worden in het sociaal domein, bijvoorbeeld als het gaat om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Concrete handvatten hiervoor vinden gemeenten in dit whitepaper.

  Mantelzorg

  Een sociale basis (zie hierboven) is afhankelijk van de inzet van betrokken inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers. Het is nodig deze informele zorg te versterken, te ondersteunen en te waarderen. Dit vraagt om erkenning van de mantelzorger en ondersteuning op maat (zoals respijtzorg). Zie voor meer informatie hoofdstuk 3C van het GALA

  De middelen in dit programma kunnen door gemeenten gebruikt worden om de positie van de mantelzorger te versterken. Het doel is om een sterke sociale basis te organiseren waarin mensen omzien naar elkaar en hulpvragen (niet direct zorg gerelateerd) met en voor elkaar oplossen. Zo worden ouderen in staat gesteld langer thuis te blijven wonen. 

  Flash!-JMZ  is een laagdrempelige, speelse wijze om jonge mantelzorgers (en hun naasten) handvaten te bieden om krachtiger in het leven te staan en terug te kunnen grijpen op deze kracht als het (even) minder gaat. Tijdens de fotografieworkshops fotograferen kinderen/jongeren iets dat hen in het dagelijks leven kracht geeft. Hiervan wordt een expositie georganiseerd.

  Eén tegen Eenzaamheid 

  In dit programma wordt invulling gegeven aan wat bekend staat als het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 2022–2025. In dit programma wordt gewerkt aan meer bewustwording in de samenleving over eenzaamheid, meer maatschappelijk initiatief tegen eenzaamheid en een lokale aanpak tegen eenzaamheid in alle gemeenten. Het actieprogramma werkt met vijf pijlers: bestuurlijk commitment, een sterk netwerk creëren, mensen met gevoelens van eenzaamheid zelf betrekken, aan een duurzame aanpak werken en monitoring en evaluatie organiseren. 

  Met de middelen in dit programma faciliteren gemeenten zogeheten lokale coalities tegen eenzaamheid. Deze bestaan uit gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en natuurlijke personen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3C van het GALA

  Cultuur kan een grote rol spelen bij het voorkomen of terugdringen van eenzaamheid. Lees hier alles over in het kennisdossier cultuur en eenzaamheid.

  Welzijn op recept 

  Binnen Welzijn op recept werken de huisarts, eerstelijns zorgverlener, welzijn en het sociaal domein samen om mensen met psychosociale klachten te helpen. In plaats van een traditioneel medisch traject, verwijst de huisarts of andere eerstelijnshulpverlener deze patiënten door naar een zogeheten welzijnscoach. Meer informatie over Welzijn op Recept vind je hier.

  De middelen in dit programma kunnen oa. worden gebruikt voor het bekostigen van welzijnscoaches, de financiering van onderzoeken naar het aanbod Welzijn op recept, het welzijnsaanbod in de wijk verder te versterken, en om de ketenaanpak in de richten met ten minste zorgverzekeraars en relevante zorgprofessionals.  

  Als onderdeel van Welzijn op Recept is de pilot Kunst op Recept ontwikkeld. Uit deze pilot is een handreiking ontwikkeld voor gemeenten om Kunst op Recept in te bedden in hun beleid. Deze handreiking biedt waardevolle inzichten om toe te passen en te verwerken in het integrale Plan van Aanpak. 

  Verder naar

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 4.8 / 5. totaal 5

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (1)
  Victor van Haeren 12-10-2020

  Beste mensen,
  Met interesse heb ik het artikel gelezen. Bestaat de regeling Cultuurcoach nog? Kunnen daar aanvragen voor gedaan worden? We zijn n.l. met enkele zorginstellingen in gesprek om de competentieontwikkeling van cultuurcoaches in de zorg te borgen.
  Hartelijke groet
  Victor

  reageer
  13-10-2020

  Beste Victor,
  Gemeenten konden zich in 2018 voor vier jaar aanmelden voor de regeling. Gemeenten die dit gedaan hebben krijgen, op basis van matching, van 2019 tot en met 2023 geld voor combinatiefuncties (zie ook: https://sportindebuurt.nl/bestanden/Flyer_Nieuwe_kansen_LOS.pdf). Aanmelden kan nu dus niet meer. Wel zou je kunnen kijken of jouw gemeente deelneemt aan de regeling (https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/uitvoering-brede-regeling-combinatiefuncties) en hoe het geld verdeeld is (en eventueel een gesprek voeren over de herverdeling van die gelden).
  Verder wijs ik je nog graag op de volgende regeling: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/25/samen-cultuurmaken. Wellicht dat die ook aanknopingspunten biedt voor wat jullie willen.
  Succes en mocht je nog vragen hebben, mail gerust naar JosefienePoll@lkca.nl

  reageer
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Merit de Valk
  Merit de Valk
  Functie: Specialist Beleid
  Expertise: overheidsbeleid
  meritdevalk@lkca.nl
  06 26 21 22 44
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel