Mix&Match ronde 1

Inspirerende break-outsessies

A. Een transculturele taal voor de cultuursector: waarom?

Bespiegeling op en debat over begripsvorming kunst en cultuur en over hoe kunst en cultuur inclusie beperken of juist mogelijk maken. De sessie start met een scherpe column van Özcan Akyol, oftewel EUS, waardoor duidelijk wordt hoe taal het cultuurbegrip bepaalt. In de werksessie wordt gekeken of en welke verandering nodig is en is er alle ruimte om ideeën en voorstellen te doen.

B. Beperkt zicht

De culturele en creatieve sector zijn letterlijk beeldbepalend en hebben het vermogen om beelden te bevestigen en te doorbreken. Maar zijn wij ons hier wel ten volle van bewust? Berna Toprak van Women Inc laat ons de kracht van stereotypen in de beeldvorming zien en houdt ons natuurlijk een spiegel voor.

C. Diversiteit in het onderwijs: een internationaal perspectief (Engelstalig)

Op Europees niveau is binnen het project 'Europe in Perspective: International Cooperation in Cultural Learning' een training ontwikkeld voor educatiemedewerkers, kunstenaars, (kunstvak)docenten en leerkrachten. De training, die gebruik maakt van cultuureducatie, zorgt voor meer kennis bij docenten en hun culturele partners over interculturele leermogelijkheden en manieren om diversiteit te verkennen in lokale samenwerkingsprojecten.

De training is ontwikkeld door Creativity, Culture & Education (CCE, Paul Collard, GB) in samenwerking met Bereichs Kulturelle Bildung (BKJ, D) en andere partners zoals het LKCA. In deze sessie vertellen Ronald Kox (LKCA, lid stuurgroep) en Rolf Witte (BKJ) over de opzet van de training, de ervaringen tot nu toe en het brede begrip van diversiteit dat zij in deze training hanteren.

D. Cultuur voor iedereen!? 

Op Prinsjesdag werden door het kabinet investeringen in cultuurparticipatie bekend gemaakt. Wat gaat er concreet gebeuren en hoe kunnen gemeenten en culturele instellingen daarop inspelen?

Sanne Scholten van het LKCA gaat met Jannet Duijndam van het ministerie van OCW en Jan Jaap Knol van het Fonds voor Cultuurparticipatie in gesprek over de ambities van het ministerie en het Fonds met deze investeringen. Suzanne Leclaire vertelt over het initiatief van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Johan Cruyff Foundation om cultuur aan te bieden op Cruyff Courts. Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe deze investeringen een impuls kunnen geven aan meer inclusie.

E. 'Een inclusief leider: dat ben ik!'

Je hoort het vaak, inclusie, inclusief leiderschap… maar wat houdt dat eigenlijk in? En welk gedrag hoort daarbij? Grethe van Geffen maakt in deze workshop abstracte termen concreet en past deze toe op beeldende en stormachtige voorbeelden uit de cultuurpraktijk. Dit levert je zowel inzichten op als bruikbare suggesties en tips. Je ontdekt waarin je al meer inclusief leider bent dan je misschien gedacht had, en wat je verder kunt ontwikkelen om op inclusieve wijze te werk te gaan!

Grethe van Geffen is oprichter van Seba. Een organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in diversiteitsmanagement en inclusieve organisaties. In 1997 was Seba in Nederland (en West-Europa) het eerste bureau dat werkte vanuit brede diversiteit als strategisch, bedrijfskundig issue. Aan de basis lagen de nieuwe inzichten van Roosevelt Thomas, hoogleraar bedrijfskunde en de eerste 'zwarte' hoogleraar aan Harvard: het gaat er niet om dat mensen van elkaar verschillen maar dat organisaties leren beter om te gaan met die verschillen.

F. Inclusief werken: hoe pakken ze dat in Rotterdam aan?

In Rotterdam wordt hard gewerkt aan een inclusieve cultuursector. Maar wat betekent 'inclusief cultuurbeleid' voor het voorzieningenniveau in een gemeente?  Diverse Rotterdamse betrokkenen delen de inzichten die tot nu toe zijn opgedaan en vertellen hoe zij met dat vraagstuk bezig zijn. Natuurlijk gaan zij graag met de deelnemers in gesprek over dit vraagstuk. Met onder meer Cynthia Dekker, senior projectleider Cultuurparticipatie en Onderzoek & Expertise bij Rotterdam Festivals. Zij is lid van de werkgroep Publieksbereik die op verzoek van het directeurenoverleg Rotterdam het huidige publieksbereik in kaart brengt. De uitkomsten van dat onderzoek worden gebruikt om gezamenlijk het gesprek aan te gaan: wat betekent dit voor de vier P’s (personeel, programma, publiek en partners) van de diverse Rotterdamse cultuurorganisaties?

G. Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief

Met het actieplan wil de Federatie Cultuur een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele aanbod. En een deel van de arbeidsmarkt kiest niet snel voor een loopbaan in de cultuursector. Culturele instellingen missen zo de kans op nieuw publiek, andere collega’s en een prachtige, inclusieve cultuur binnen de eigen organisatie. In deze sessie gaat Joan Tol van ACCI in gesprek over de ambities, de activiteiten en de tools die ontwikkeld worden.

H. Privilege walk

We bekijken de wereld vanuit ons eigen perspectief en hebben allemaal onze eigen privileges. In deze sessie laat Sarita Bajnath zien dat anderen dezelfde wereld soms anders beleven. Na een korte introductie doe je met alle deelnemers de privilege walk en tot slot is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Sarita is eigenaar van Socratisch.nl en is trainer, spreker en motivator op het gebied van inclusie, diversiteit en dialoog. Naast lezingen doet zij ook privilegetrainingen die intersectioneel zijn met het accent op wit privilege. Zo heeft zij mede de privilegetraining in elkaar gezet voor de documentaire van Sunny Bergman 'Wit is ook een kleur'.