Subsidie per leerling via de prestatiebox

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de zogenaamde prestatiebox.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor cultuureducatie, maar ook voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.

Doel van de prestatiebox

Het algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. 

Subsidiebedrag

De middelen voor de prestatiebox worden in schooljaar 2020–2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar gesteld. In het bedrag is per leerling een bedrag van € 15,82 opgenomen voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan.

Verantwoording besteding

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden. Wel wordt er jaarlijks voor cultuureducatie een geoormerkt bedrag bepaald. Dit wordt in de toelichting van de regeling vermeld. Scholen zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te melden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor cultuurcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.

Lees verder

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0