Landelijke standpunten cultuur

Verkiezingen 2017
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Wat zeggen de politieke partijen over cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie in hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017?

50PLUS

 • Cultuurkaart voor ouderen met een kleine beurs.
 • Cultuurkaart voor jongeren handhaven.
 • Cultuurprogramma’s niet alleen voor jongeren maar ook voor ouderen.
 • Erfgoed van groot belang.
 • De overheid moet culturele innovatie stimuleren.
 • Kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen moeten gestimuleerd worden meer voorstellingen/uitvoeringen overdag te programmeren.

Bron

CDA

 • Betere spreiding van de cultuurmiddelen. Op gemeentelijk niveau is het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het lezen beschikbaar blijven.
 • Behoud van cultureel erfgoed.
 • Iedere gemeente moet een jeugdcultuurfonds in het leven roepen om ouders financieel te ondersteunen.

Bron

ChristenUnie

 • Alle kinderen krijgen cultuureducatie. Scholen bepalen zelf op welke wijze zij hier invulling aan geven.
 • Ieder kind verdient een brede toegang tot cultuur met mogelijkheden om zich ook buiten schooltijden verder te ontwikkelen op het creatieve pad. Extra middelen voor armoedebeleid ook hiervoor benutten.
 • Talentontwikkeling vormt de basis van het culturele klimaat. Creatieve broedplekken zoals culturele podia, het kunstvakonderwijs en postacademische instellingen zijn daar belangrijk voor.
 • Getalenteerde kunstenaars verdienen een kans een beroepspraktijk op te bouwen. De overheid kan dit ondersteunen met financieringsvormen zoals garantieregelingen of revolverende fondsen.
 • Eerlijker verdeling van overheidssubsidies voor culturele instellingen over het land. Van de 70% die nu naar de drie Randstadprovincies gaat, wordt een deel overgeheveld naar andere regio’s.
 • Het fiscaal stimuleren van giften (Geefwet) voor de culturele sector en het lage BTW-tarief blijven gehandhaafd.
 • 100 miljoen euro voor noodzakelijke onderhoud aan Rijksmonumenten met bijzonder aandacht voor het kerkelijk erfgoed.
 • Naoorlogse monumenten opnemen in erfgoedbeleid.
 • Toegankelijk maken van erfgoed door digitalisering.
 • Op peil houden van het lokale media-aanbod. De lokale- en regionale omroep zijn heel belangrijk voor de lokale nieuwsvoorziening, onder meer voor de versterking van de lokale democratie. 

Bron

D66

 • Investeren in cultuur.
 • Cultuuronderwijs moet een vast onderdeel zijn van de lesprogramma’s in het lager en middelbaar onderwijs. Cultuur integreren in de volle breedte van het onderwijs.
 • Budget voor ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ moet worden verhoogd en ook toegankelijk zijn voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.
 • In 2021 moet elk kind voor een brede buurtschool (kindcentrum) kunnen kiezen waarbij zij zich kunnen ontwikkelen op gebied van o.a. cultuur.
 • Voor de ontwikkeling van talenten moet er flexibel worden omgaan met onderwijstijd en –doelen.
 • Meer geld voor digitalisering van ons erfgoed.
 • Meer financiële ruimte voor brede festivals en genres buiten de traditionele kunstuitingen. En ruimte voor experimenten met nieuw vormen van presentatie en manieren om publiek te bereiken.
 • Bundeling van financiële middelen van rijk, provincie en gemeenten om met de regio’s  een samen hangend cultureel aanbod voor de regio’s te realiseren.
 • Een bredere inzet van de rijkdommen in de depots van musea elders in de samenleving.
 • Bestaande regeling voor ‘cultuur ondernemen’ na 2017 continueren.
 • Verhoging van het budget voor de BIS gaat niet ten koste van budgetten van de fondsen. Op termijn wil D66 de BIS en de fondsen in samenhang hervormen, om meer recht te doen aan de spanning tussen continuïteit en vernieuwing.
 • Inkomenspositie van kunstenaars versterken.

Bron

DENK

 • In het onderwijs staat de ‘breedte’ van cultuur centraal: bijdragen aan cultuur moeten ten goede komen aan brede cultuur, die iedereen aanspreekt.

Bron

Forum voor Democratie

 • Westerse muziek, kunst, cultuur en kennis moet veel meer onderwezen worden op scholen en uitgedragen worden in de media.
 • Slechts twee publieke kanalen die meer gericht zijn op informatie, cultuur en documentaires en minder op verstrooiing en entertainment.
 • Meer aandacht voor de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur.

Bron

GroenLinks

 • Kindcentra/brede scholen wettelijk en financieel stimuleren om brede voorzieningen te ontwikkelen, zodat kinderen de hele dag formeel en informeel programma’s kunnen volgen met ruimte voor o.a. cultuur.
 • De overheid maakt afspraken met gemeenten om investeringen in cultuurcentra, ateliers en kunstexperimenten te bestemmen voor kwetsbare wijken. Dat verhoogt de dynamiek en aantrekkingskracht van deze wijken.
 • Voorzieningen in krimpgebieden op peil houden.
 • Innovatie en talentontwikkeling stimuleren door te investeren in productiehuizen, presentatie-instellingen, festivals en broedplaatsen.
 • Kinderen hebben recht op cultuur en moeten vroeg kennis kunnen maken met cultuur via kunst-, cultuur- en muziekonderwijs, beeldende vorming en media-educatie.
 • Subsidiestelsel herzien: geen nadruk op eigen inkomstennormen, geen onnatuurlijke scheiding tussen rechtstreekse financiering van de Rijksoverheid en de cultuurfondsen, en betere afstemming tussen Rijk, gemeenten en provincies.
 • Iedereen die 18 jaar wordt, krijgt een kunstvoucher.
 • Invoeren van een kunstenaarsvisum voor kunstenaars buiten de EU.
 • Eerlijkere inkomenspositie van kunstenaars.
 • Een nationaal museum met aandacht voor slavernijverleden, koloniale verleden en migratiegeschiedenis.

Bron

PvdA

 • Investeren in talentontwikkeling en makers. Minimumtarieven voor zzp’ers. Verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Ondersteuning voor nieuw talent. Goed werkgeverschap is een voorwaarde voor subsidie.
 • Alle scholieren moeten kunnen deelnemen aan cultuureducatie. Vmbo-leerlingen krijgen prioriteit.
 • Meer geld voor muziekonderwijs.
 • Cultuur moet worden opgenomen in het curriculum naast taal, rekenen en geschiedenis.
 • Betere afstemming van landelijke basisinfrastructuur en landelijke fondsen met het lokale en regionale beleid. Samenwerking tussen regio’s worden ondersteund en beloond. Meer investeren in regionale instellingen en initiatieven.
 • Stimuleren van nieuw en divers publiek en meer diversiteit bij makers en bestuurders van culturele instellingen. Festivals en initiatieven om nieuw publiek te bereiken krijgen prioriteit.
 • Popmuziek behandelen als zelfstandig kunstvorm en meer aandacht voor de breedte van popmuziek. Extra geld voor het ontwikkelen van talent. Aandacht voor de arbeidsmarktpositie van artiesten.
 • Duurzame bedrijfsvoering stimuleren van festivals en podia.
 • De innovatieve kracht van de creatieve industrie stimuleren alsmede de koppeling met onderwijs en onderzoek.
 • De opleiding- en onderzoeksfunctie van o.m. musea moet worden versterkt en de digitalisering van het culturele erfgoed krijgt prioriteit.
 • Bibliotheken hebben een sociale functie. Door samenwerking met anderen (scholen, cultuur en zorginstelling) wordt het lezen voor iedereen toegankelijk. Buurt- en dorpsbewoners moeten in staat worden gesteld bij dreigende sluiting eigen initiatieven te zoeken.
 • € 100 miljoen per jaar extra voor kunst en cultuur.
 • Publieke omroep moet een grotere rol spelen op het gebied van educatie, zowel binnen als buiten het onderwijs. Cultuureducatie moet hierin prioriteit krijgen.
 • Alle kinderen moeten de kans krijgen om deel te nemen aan culturele activiteiten, ook als daar in het gezin geen geld voor is. Daarom steunen wij het Jeugdcultuurfonds.

Bron

Partij voor de Dieren

 • Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.
 • Kunst en cultuur moet voor elk Nederlander toegankelijk zijn.
 • Investeren in openbare bibliotheken.
 • Musea minstens één dag week gratis toegankelijk.
 • Popmuziek krijgt een volwaardige plek in het cultuurbeleid.
 • Doorverkoop van concertkaartjes aanpakken.
 • Auteursrecht en het auteurscontractenrecht worden gemoderniseerd.
 • Rijksoverheid bevordert herbestemming van monumenten. Historisch waardevolle panden worden niet gesloopt.
 • De overheid bevordert herstel van cultuurlandschappen.
 • Cultuur- en muziekeducatie hebben een vaste plek in het lesprogramma van het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
 • De Rijksoverheid stimuleert gemeenten om cultuurparticipatie een vast onderdeel te maken van hun welzijnsbeleid. Op lokaal niveau zijn er goed gespreide, toegankelijke, betaalbare en gevarieerde voorzieningen.

Bron

PVV

 • Geen subsidie meer voor kunst.

Bron

SGP

 • Aandacht voor het lezen van verantwoorde literatuur.
 • Culturele vorming en muziek mag niet in de knel komen in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Fiscaal aftrek moet beschikbaar blijven voor het onderhoud van particuliere monumenten als woonhuizen.
 • Aandacht voor monumentale kerken.
 • Gezichtsbepalende monumenten mogen niet worden afgestoten.
 • Toegankelijkheid van musea moet gewaarborgd zijn.
 • Bij subsidietoekenning moet er aandacht zijn voor toegankelijkheid en jongeren.
 • Subsidies voor onderhoud van monumentale kerken verhogen.
 • Monumenteneigenaren moet ook kunnen lenen bij het Nationale Restauratiefonds.
 • Bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur in het onderwijs.
 • In het hoge onderwijs moet in beginsel de Nederlandse taal worden gegeven.
 • Aandacht voor laaggeletterdheid.
 • De Nederlandse taal en literatuur moet verankerd worden in de Bibliotheekwet.
 • Ondersteuning kleine gemeenten en landelijke gebieden voor uitleenpunten voor boeken.
 • Bij de herziening van het onderwijsprogramma moet recht gedaan worden aan de exclusieve status van de Nederlandse taal.

Bron

SP

 • Extra investeren in onder meer theaters, festivals, orkesten en musea.
 • Kunstenaars moeten kunnen leven van hun werk en dat werk moet ook vaker buiten de grote instellingen te zien zijn.
 • Kunst en cultuur in de openbare ruimte stimuleren, overal in het land en dicht bij mensen in de buurt.
 • Een Nationaal Historisch Museum.
 • Wettelijke maatregelen tegen de doorverkoop van tickets voor culturele evenementen en sportevenementen.
 • Ruim baan aan festivals, omdat ze laagdrempelig zijn en een brede spreiding kennen in het land.
 • De ‘stille’ armoede onder kunstenaars bestrijden, door hun sociale zekerheid te verbeteren. Zelfstandige kunstenaars moeten collectief kunnen onderhandelen met opdrachtgevers. Daarvoor worden cultuur en media uitgezonderd van het mededingingsrecht.
 • Cultuureducatie verdiepen in het onderwijs met een doorlopende leerlijn. In elk leerjaar worden hier structureel lesuren aan besteed. Dans, en muziek, drama en literatuur, beeldende kunst en digitale vaardigheden worden zoveel mogelijk door vakdocenten gegeven. 
 • Dans, muziek, drama, beeldende kunst en digitale vaardigheden worden zoveel mogelijk door vakdocenten gegeven.
 • Een goede en betaalbare buitenschoolse infrastructuur,  zodat jongeren zich verder kunnen verdiepen in kunst en cultuur.
 • De Rijksmusea moeten minimaal één dag in de week gratis toegankelijk voor iedereen.
 • Het fonds voor archeologische vondsten versterken.
 • De overheid garandeert een breed aanbod van bibliotheken,  en bibliotheekbussen, zodat leren en ontwikkelen voor iedereen mogelijk blijft.
 • Met een Popfonds de Nederlandse popmuziek stimuleren en promoten. En meer ruimte voor Nederlandse muziek op de publieke radio en tv.
 • Laag btw-tarief voor online journalistiek
 • In samenspraak met journalisten wordt een plan opgesteld om voor de toekomst een goede en onafhankelijke journalistiek veilig te stellen. In het bijzonder voor een diverse en onafhankelijke lokale en regionale pers, onder meer door het instellen van een fonds voor lokale en regionale journalistieke projecten.
 • Een brede en diverse publieke omroep waar meer geëxperimenteerd kan worden. Bij de publieke omroep komt meer ruimte voor kritische journalistiek, Nederlands drama en documentaires.
 • Landelijke subsidies voor kunst en cultuur moeten beter over de verschillende regio’s in ons land worden verspreid.

Bron

VVD

 • De Geefwet voor culturele instellingen moet worden voortgezet.
 • Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie moet worden meegenomen of een instelling over veel eigen financiële middelen beschikt en hier ook in de toekomst over zal blijven beschikken.
 • Wanneer musea tijdelijk stukken uit een buitenlandse of privécollectie willen tentoonstellen staat de overheid garant.
 • Cultuuraanbod moet over heel Nederland worden verspreid. Bij de verdeling van het geld moet de Raad voor Cultuur meer rekening houdt met de balans tussen verschillende regio’s, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.
 • Bij de financiering van het cultuuronderwijs moeten onderwijsinstellingen leidend zijn in plaats van cultuurinstellingen.
 • De publieke omroep moet zich richten op de kernonderwerpen: nieuws en educatie. En daar waar het om nationale aangelegenheden gaat ook cultuur en sport.

Bron

Meer lezen over cultuur in de verkiezingen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel