Sinds 2017-2018 is het nieuwe examenprogramma van CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) voor havo/vwo van kracht. 'Kunst actief meemaken' is het doel van het vak. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van leerlingen betrokkenheid, inzet, kennis en vaardigheden. En omdat de betekenis van kunst nooit vastligt, is een open en onderzoekende houding vereist.

Nieuwe examenprogramma

Het nieuwe examenprogramma bestaat uit vier samenhangende domeinen:

 1. Verkennen
  De leerling verkent welke ervaringen hij heeft, welke kunst hij kent, wat hem aanspreekt en welke opvattingen hij heeft over kunst. Hij beziet hoe zijn opvattingen zijn gevormd en vergelijkt deze met die van klasgenoten, leeftijdsgenoten en anderen zoals experts en kunstenaars.
 2. Verbreden
  De leerling begeeft zich  buiten de eigen vertrouwde kunstwereld en stelt zich open voor uiteenlopen kunstuitingen in ‘levensechte professionele contexten’, zoals theater, bioscoop, atelier. De leerling beschouwt deze uitingen vanuit verschillende dimensies. Voorbeelden van dimensies zijn: ambachtelijk en industrieel, traditie en innovatie, lokaal en globaal.
 3. Verdiepen
  De leerling verdiept zich in het creatief artistiek proces, door een of meer aspecten te onderzoeken. Zoals: de productie van een kunstwerk. De leerling past daarbij onderzoeksvaardigheden toe.
 4. Verbinden
  De leerling legt verbanden tussen de drie domeinen, reflecteert hierop en licht deze toe in een gesprek, presentatie of dossier.

Nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo (Staatscourant, 28 juni 2016)

Handreiking SLO

SLO maakte een handreiking om CKV-docenten meer houvast te geven bij de vormgeving van het vak.
Meer over de handreiking

Studielast

De studielast  is 120 uur voor havo en 160 uur voor vwo.

Toetsing

CKV wordt afgesloten met een schoolexamen. De leerling sluit het vak met een cijfer af. Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer.

Hoe kwam het nieuwe examenprogramma tot stand?

CKV dreigde per schooljaar 2014-2015 te verdwijnen, maar staatssecretaris Dekker (OCW) handhaafde CKV als verplicht examenvak op havo en vwo. Wel stelde hij de Vernieuwingscommissie CKV (o.l.v. Antoine Gerrits, LKCA) in om het examenprogramma te 'moderniseren'. De staatssecretaris nam het advies integraal over in juni 2015.
Advies examenprogramma CKV havo/vwo (december 2014)
Kamerbrief staatssecretaris Sander Dekker (12 juni 2015)

CKV-programma tot 2016-2017

Beschrijving van het vak tot en met schooljaar 2016-2017

Tips van het CJP

Tips voor nieuw examenprogramma CKV