Goed cultuuronderwijs, ook in de toekomst

Opbrengsten Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
K. Hoogeveen; [en anderen]
auteur(s) (instelling)
Sardes; Bureau ART, Bureau Advies Research Training
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
Sardes
jaar van uitgave
2019
pagina's
80 p.

Wat is de impact van de regelingen Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impuls Muziekonderwijs en wat kunnen we meenemen naar het vervolgprogramma? Het Fonds Cultuurparicipatie vroeg Sardes en Bureau Art dit uit te zoeken.

Onderzoek

De vraag van het FCP luidde:
In hoeverre hebben het beleidsprogramma CmK in het algemeen en de bijbehorende subsidieregelingen in het bijzonder invloed gehad op doorlopende leerlijnen, de deskundigheidsbevordering, het volgen en beoordelen van leerlingen en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen?

Om de vragen te beantwoorden, zijn beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten bestudeerd. Vervolgens zijn 56 interviews afgenomen bij beleidsmedewerkers van provincies en gemeenten, penvoerders, schoolbesturen, schooldirecteuren en icc’ers. Tijdens twee focusbijeenkomsten zijn de uitkomsten en hoofdconclusies besproken en hebben de 39 deelnemers gereflecteerd over wat de uitkomsten van het onderzoek betekenen voor toekomstig beleid.

Conclusies

CmK wordt door alle respondenten positief beoordeeld. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat door de subsidieregelingen:

  • Er meer aandacht is voor cultuureducatie binnen het primair onderwijs, zowel bij de overheden als bij de scholen.
  • Scholen zijn bewuster bezig met cultuureducatie, hebben meer aandacht voor deskundigheid en het gebruik van leerlijnen.
  • Contacten tussen scholen en culturele instellingen zijn intensiever geworden en er wordt meer vraaggericht gewerkt. Bij de scholen wordt passend aanbod ontwikkeld.
  • Veel van de scholen en met name schoolbesturen zien cultuuronderwijs als een serieus leergebied.
  • Leerkrachten worden geschoold.

Aanbevelingen

  • Voor de verankering van cultuureducatie is het van belang te blijven investeren.
  • Inzetten op integraal cultuureducatiebeleid, in plaats van losse disciplines.
  • Bedragen per gemeente gelijk trekken.

Good cultuuronderwijs, ook in de toekomst
Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2013-2016
Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2017-2010
Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015-2020
Zie ook: (Meer) muziekonderwijs als doel en middel

Trefwoorden

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit - cultuureducatie - cultuuronderwijs - cultuureducatiebeleid - muziek - muziekonderwijs - muziekeducatie - regelingen - effecten - rijksoverheidsbeleid - onderzoek (vorm) - basisonderwijs - culturele instellingen - provinciaal beleid - gemeentelijk beleid