De staat van het onderwijs 2016-2017

Onderwijsverslag

materiaal
digitale publicatie
auteur(s) (instelling)
Inspectie van het onderwijs
plaats van uitgave
Utrecht
jaar van uitgave
2018
annotatie
Met literatuuropgave.
pagina's
205 p.
isbn
978-90-8503-408-7

Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. De Inspectie van het Onderwijs constateert in haar Staat van het Onderwijs een achteruitgang in het niveau van het Nederlandse onderwijs in de afgelopen 20 jaar op veel gebieden, waaronder cultuuronderwijs.

Wat staat er in de verschillende deelrapporten over cultuuronderwijs?

Primair onderwijs

De hoogst en laagst presterende leerlingen verschillen sterk in hun kennis van cultureel erfgoed en kunst (Inspectie van het Onderwijs, 2017a). Dat geldt nog meer voor de vaardigheid om de eigen mening en die van anderen te onderbouwen. Bepalend voor de verschillen zijn vooral algemene leerling- en schoolkenmerken, zoals verwacht brugklasniveau en percentage gewichtenleerlingen op een school. Bij de individuele opdrachten speelt het geslacht een rol: de tekeningen van meisjes worden hoger beoordeeld dan die van jongens. Theoretische muziekopdrachten en praktische tekenopdrachten werden in 1996/1997 'beter' gemaakt dan in 2015/2016.

Voortgezet onderwijs

Havoleerlingen kiezen meestal het profiel economie en maatschappij (E&M), vwo-leerlingen kiezen vaak voor een E&M-profiel of voor het profiel natuur en gezondheid (N&G) of natuur en techniek (N&T). Deze laatste twee profielen worden steeds vaker gekozen, zowel in havo als vwo. Vooral het profiel cultuur en maatschappij (C&M) is minder populair onder leerlingen. Jongens en meisjes kiezen verschillend: zo kiest 10 procent van de havo- en vwo-meisjes voor een N&T-profiel, terwijl dit aandeel onder jongens 25 procent is. In het vmbo speelt de migratieachtergrond een grote rol in de keuze voor een sector.

(Voortgezet)speciaal onderwijs

Sommige scholen verrijken hun aanbod, bijvoorbeeld door te bevorderen dat hun leerlingen deelnemen aan sport- of culturele activiteiten met leerlingen van andere scholen. Of ze besteden extra tijd aan muziek, beeldende kunst, drama en burgerschap via de lessen op school, maar ook met excursies, uitvoeringen en exposities. Daarnaast zijn er plekken waar de leerlingen zich na de reguliere schooltijd verder kunnen ontplooien in onder andere techniek, sport of muziek.

Hoger onderwijs

De sector taal en cultuur biedt in het hbo kunstopleidingen en in het wo opleidingen op het vlak van taal en geesteswetenschappen. Het aantal hbo-bachelorstudenten loopt terug, terwijl het aantal masterstudenten iets toeneemt. Weinig hbo-bachelorstudenten vallen binnen een jaar uit, ook zijn er weinig switchers. Het wo kent het hoogste uitvalpercentage van alle sectoren en bovendien een hoog aandeel switchers. De aansluiting van wo-masteropleidingen op de arbeidsmarkt is niet goed. Voor hbo-afgestudeerden uit de sector taal en cultuur is de aansluiting net iets minder goed dan het gemiddelde voor alle hbo-studenten. Het percentage wo-afgestudeerden dat binnen achttien maanden een baan vindt ligt ver onder het gemiddelde, hoewel er wel weer sprake is van groei. Ook vinden wo-afgestudeerden steeds minder vaak een baan op niveau of binnen de eigen sector.

Het hoogste bachelordiplomarendement in het hbo hebben havisten met een gecombineerd profiel cultuur en maatschappij/economie en maatschappij (C&M/E&M). Havisten met een N&T- of E&M-profiel behalen het laagste rendement. Net als in het hbo behalen vwo’ers met een gecombineerd C&M/E&M-profiel in de wo-bachelor het hoogste rendement.

Lees het rapport
Lees ook de reactie van het LKCA
Deelrapport over het primair onderwijs
Deelrapport over het voortgezet onderwijs
Deelrapport over het (voortgezet) speciaal onderwijs
Deelrapport over het mbo
Deelrapport over het hoger onderwijs

Trefwoorden

- onderwijs - voortgezet onderwijs - speciaal onderwijs - hoger onderwijs - basisonderwijs - cultuuronderwijs - cultuureducatie - trends - onderwijsbeleid - rijksoverheidsbeleid - mbo - hbo - wetenschappelijk onderwijs - Nederland - beroepsonderwijs - kunstvakopleidingen