Cultuur in een open samenleving

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
I.K. van Engelshoven
auteur(s) (instelling)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
uitgever(s)
Ministerie van OCW
jaar van uitgave
2018
pagina's
27 p.

Deze brief schetst de agenda voor het cultuurbeleid van het kabinet voor de jaren 2018-2021 en bevat een uitwerking van de thema’s uit het regeerakkoord. De uitwerking van het cultuurbeleid volgt aan de hand van vijf thema’s: Cultuur maakt nieuwsgierig, Ruimte voor nieuwe makers en cultuur, Een leefomgeving met karakter, Cultuur is grenzeloos en Een sterke culturele sector.

Cultuureducatie

 • Het kabinet wil dat nog meer scholen goed muziekonderwijs kunnen geven.
 • Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor scholen in het primair onderwijs om musea en historische plaatsen te bezoeken, via de prestatiebox.
 • Het kabinet investeert extra in EYE Filmmuseum en in jeugdtheatergezelschappen. Daarnaast vraagt het kabinet de fondsen om bij hun toekomstige programma’s voor vernieuwing en talentontwikkeling ook aanbod voor de jeugd te stimuleren.
 • Het kabinet verdubbelt het budget voor de laatste aanvraag- ronde van de subsidieregeling impuls muziekonderwijs.
 • Daarnaast laat het kabinet onderzoek uitvoeren naar de effecten van deze impuls en de regeling professionalisering muziekonderwijs op de PABO.
 • Goed cultuuronderwijs vergt een lange adem en commitment van alle betrokkenen: schoolbesturen en hun scholen, culturele instellingen en overheden. Het bestuurlijk kader cultuur en onderwijs loopt tot en met 2023.
 • Het huidige, succesvolle programma Cultuureducatie met kwaliteit loopt tot en met 2020. Het kabinet wil dat de positieve ontwikkeling die in gang is gezet zich voortzet.
 • Minister gaat ook in gesprek met het culturele veld over de toegankelijkheid van cultuur voor mensen met een fysieke beperking.

Ruimte voor nieuwe cultuur en makers

 • Het kabinet investeert via een aanvullende subsidie in 2018 - 2020 extra in instellingen gefinancierd door het Fonds Podiumkunsten.
 • In de periode 2018 - 2020 geld komt beschikbaar voor cultuurfondsen om instellingen met nieuwe genres een impuls te geven.
 • Het kabinet ondersteunt talentvolle makers via een nieuw gezamenlijk programma van de zes cultuurfondsen van het rijk.
 • Daarnaast krijgen de fondsen in aanloop naar de nieuwe periode de uitnodiging na te denken over hun bestaande instrumentarium en waar nodig nieuwe voorstellen te ontwikkelen die gericht zijn op doorgroei van talent, cultureel ondernemerschap, aanbod voor een jong en nieuw publiek (inclusief jeugdaanbod) en het stimuleren van de diversiteit van aanbod en publiek.

Een leefomgeving met karakter

 • De waarde van erfgoed ligt vaak in de combinatie van gebruik, maatschappelijke betekenis en de cultuurhistorische betekenis.
 • Het kabinet investeert extra in volkscultuur, via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Minister vraagt het fonds bij het stimuleren van nieuw gebruik van oude ambachten nauw samen te werken met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
 • Burgers en lokale verenigingen krijgen de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen voorstellen in te dienen voor het behoud en gebruik van erfgoed in hun directe omgeving (Right to challenge).
 • Het kabinet investeert extra in de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties, waaronder ontwerptekeningen van Nederlandse architecten die Het Nieuwe Instituut beheert.

Cultuur in een open samenleving - klik on pdf
Toespraak van minister van Engelshoven bij de presentatie cultuurbeleid 2018-2021
Aanbieding Cultuurbrief

Trefwoorden

- cultuur - cultuurbeleid - rijksoverheid - rijksoverheidsbeleid