LKCA ondertekent Charter voor meer diversiteit

18 februari 2021
LKCA streeft als landelijke kennispartner na dat iedereen mee kan doen op de werkvloer. Op donderdag 18 februari zette Sanne Scholten, directeur-bestuurder van LKCA, een handtekening onder het Charter Diversiteit om diversiteit binnen de organisatie te vergroten.

LKCA vindt het belangrijk dat op de werkvloer sprake is van een veilige klimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en gewaardeerd voelt. Het ondertekenen van het charter is een mooi vervolg op de acties die we de afgelopen jaren hebben ingezet om diverser en inclusiever te worden. Dit thema is één van de strategische speerpunten van LKCA en loopt als een rode draad door onze werkzaamheden.

Diversiteit op de werkvloer

Door het charter te tekenen, zetten we nu een volgende stap en spreken we de intentie uit om de komende jaren in alle lagen van de organisatie meer diversiteit in de personele samenstelling te realiseren. Als penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie werkt LKCA aan een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector die de brede diversiteit in de samenleving representeert.

“Wij ondersteunen een breed werkveld in de cultuursector en werken aan cultuur voor iedereen. Daarom willen we een afspiegeling van de samenleving zijn,” zegt Sanne Scholten. “Diversiteit op de werkvloer draait om verschillende aspecten van een persoon. Het gaat niet alleen om iemands geslacht of leeftijd, maar ook hoe je omgaat met persoonlijkheden, levensfases, werkvermogen en sociaaleconomische, religieuze en culturele verschillen. Uiteindelijk gaat het om het overstijgen van de verschillen om de talenten van elke potentiële werknemer te zien en benutten. Ondanks de aanwezige verschillen gaat het in essentie om elkaar begrijpen, waarderen en accepteren.”

Goed voorbeeld doet volgen

De afgelopen jaren is de bewustwording over diversiteit en inclusie binnen de cultuursector vergroot. Er worden mooie stappen gezet, maar er is nog een lange weg te gaan om de sector inclusief en toekomstbestendig te maken. “Andere culturele organisaties zijn ons al voorgegaan om het charter te ondertekenen. Dat juichen we toe en hopen dat anderen volgen”, aldus Sanne.

Over Diversiteit in Bedrijf

Het Charter Diversiteit is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf en is bedoeld om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Het project richt zich op meerdere dimensies van diversiteit, zoals gender, etnisch-culturele achtergronden, LHTBI en leeftijd en helpt organisaties bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van diversiteitsplannen.
Meer informatie over het Charter Diversiteit