Provinciale instellingen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie

Provinciale instellingen voor cultuureducatie en -participatie bieden advies en ondersteuning aan gemeenten, culturele instellingen, scholen en/of amateurverenigingen.

Verschillende taken

Zij krijgen subsidie van de provincie en zijn partner in de uitvoering van het provinciale cultuurbeleid. De taken variëren van advies, bemiddeling, deskundigheidsbevordering en netwerkvorming tot projectontwikkeling, lesaanbod, facilitaire ondersteuning en financiering. De taken verschillen per instelling omdat provincies van elkaar verschillen in beleidskeuzes en identiteit.

Veertien provinciale instellingen hebben hun expertise gebundeld in de Raad van twaalf.

Erfgoedhuizen

Provinciale erfgoedhuizen en vergelijkbare provinciale erfgoedinstellingen ondersteunen beheerders en gebruikers van erfgoed, waaronder scholen en aanbieders van erfgoededucatie. Deze instellingen zijn verenigd in OPEN.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de helft van de provincies is de provinciale instelling voor kunst en cultuur penvoerder en regisseur van projecten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.