Integraal beleid in Venlo: de wijk in

integraal beleid Venlo
auteur
Josefiene Poll
datum
17 november 2017

De directe leefomgeving van inwoners: als je een verschil wil maken moet je daar investeren. Daarom gaat Venlo met cultuur de wijken in. Niet om een kant-en-klaar programma te brengen, maar om samen met wijkbewoners activiteiten vorm te geven. Beleidsmedewerker cultuur Juulke Friesen vertelt over de samenwerking met de wijken én met andere beleidsterreinen. 'Voer gesprekken met je collega’s!'

Verbinding binnen de gemeentelijke organisatie

Vijf jaar geleden begon Juulke Friesen als beleidsmedewerker cultuur in het team Maatschappelijke Ontwikkeling. Haar opdracht: verbindingen leggen. ‘Dat was de eerste jaren vooral pionieren en zoeken. Veel gesprekken voeren met collega’s: wat zijn jullie uitdagingen en hoe kan kunst en cultuur daar aan bijdragen?’. 

Inmiddels weten haar collega’s haar te vinden en andersom. Bovendien heeft het geleid tot een speerpunt ‘Cultuur in de wijk’ in de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur als onderdeel van de Cultuurnota, opgesteld samen met het culturele veld.

Cultuur in de wijk

‘We willen samen met wijkbewoners werken aan culturele projecten met thema’s uit de directe leefomgeving, aangedragen door wijkbewoners zelf: community arts’, licht Friesen toe. Om dit uit te voeren startte in 2016 een werkgroep, met als belangrijke partners voor haar de bibliotheek en Kunstencentrum Venlo. 

De bibliotheek is partner in Huizen van de Wijk en de cultuurcoaches van Kunstencentrum Venlo zetten onder meer culturele initiatieven in de wijk en op scholen op, in samenwerking met amateurverenigingen. Friesen: ‘2016 hebben we gebruikt om na te denken over hoe we dit vorm gaan geven en wie daarin welke rol heeft.’

Culturele kaart en pilots

De werkgroep maakte gebruik van het ‘startdocument culturele kaart’, opgesteld door een stagiaire: welke culturele organisaties en initiatieven zijn er al in de verschillende wijken van Venlo? Op deze manier weten zowel burgers, de werkgroep en de gemeente wat er al is en wie ze kunnen betrekken bij het verder vormgeven van de plannen. 

Friesen: ‘Zaak is wel om dit te digitaliseren en up to date te houden, daar werken we nu aan.’ Met deze culturele kaart en voorbeelden van culturele projecten in de wijk, wil de werkgroep in drie pilotwijken met de burgers in gesprek: wat gebeurt er al, wat missen ze nog, welke issues spelen in de wijk en welke kansen biedt cultuur daar in?

Sociaal domein inherent aan verenigingen

Venlo heeft een rijk verenigingsleven. Dit zorgt voor ontmoeting, sociale participatie en dat mensen betrokken zijn bij hun wijk. Want veel verenigingen in Venlo zijn op wijkniveau actief. Friesen: 'Verenigingen dragen dus automatisch bij aan opgaven in het sociaal domein. Zij zijn een belangrijke partner voor Cultuur in de wijk.'

Zo verzorgde een musicalvereniging tien proeflessen op een school, waar leerlingen na schooltijd op vrijwillige basis aan deel konden nemen. De proeflessen werkten toe naar een structureel lidmaatschap bij die vereniging, met als verschil dat de vereniging naar de school toe kwam en de leerling dus niet naar de vereniging in de binnenstad. De proeflessen resulteerden in een eindvoorstelling, waarbij ouders hand- en spandiensten verrichten. De hele wijk werd uitgenodigd om te komen kijken naar de eindvoorstelling. Friesen: 'Dit zorgde voor participatie en ontmoeting in de wijk. '

Kunst en cultuur als kans

En dat is vooral wat Friesen drijft: 'Kunst en cultuur gaan uit van kansen, niet van problemen. En daarom kan het zo'n belangrijke bijdrage leveren aan opgaven in het sociaal domein. Ik heb prachtige theatervoorstellingen gezien waar tijdens de nazit mooie gesprekken ontstonden over LHBT-acceptatie of waarin groepen jongeren met verschillende etnische achtergronden met elkaar in gesprek gingen over identiteit. Dit zorgt voor wederzijds begrip en zelfreflectie, en daarmee voor een tolerantere samenleving.’

Tips voor gemeenten

Belangrijk is dat je binnen de wijk een sleutelfiguur vindt die goed op de hoogte is van wat er speelt in de wijk en die veel van de bewoners kent. Friesen: 'De samenwerking met de Huizen van de Wijk helpt hierbij. Zij hebben de contacten in de wijk. Daarnaast moet je niet met een dichtgespijkerd plan komen. Geef ruimte aan de wijkbewoners om hun eigen plannen vorm te geven. En als cultuur daar niet in past is dat ook goed.

En niet onbelangrijk, benadrukt Friesen, zorg voor een integrale benadering in beleid: ‘Voer gesprekken met je collega’s, leer elkaar kennen. Weet wat de ander bezig houdt en wat je voor elkaar kan betekenen. Zeker met krimpende budgetten: je hebt elkaar nodig om van betekenis te zijn.’

De foto is genomen tijdens het Thee WK, een initiatief van FAIR Venlo en Kunstencentrum Venlo om Venlonaren met verschillende achtergronden met elkaar kennis te laten maken

vt

contact

Josefiene Poll
naamJosefiene PollfunctieSpecialist onderzoektelefoonnummer030 711 51 77e-mailJosefienePoll@lkca.nl